facebook
twitter

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу (для ослаблених та частохворіючих дітей) №27

logotype
deco

img1
img2
img3

Установчі документи

        Статут закладу дошкільної освіти

 • І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1.1.Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний)№ 27 Рівненської міської ради (далі – заклад дошкільної освіти) є правонаступником Дошкільного навчального закладу ясел - садка №27 компенсуючого типу (для ослаблених та частохворіючих дітей)
  Скорочене найменування закладу дошкільної освіти: ЗДО №27.
  Тип закладу дошкільної освіти – ясла – садок компенсуючого типу: санаторний для дітей з неспецифічними захворюваннями органів дихання.
  Організаційно-правова форма: комунальний заклад.  
  1.2. Місце знаходження закладу дошкільної освіти:  
                    33014, Рівненська область
                    м. Рівне, вул. Княгині Ольги, 14 В, 
                     телефони: 63-48-04, 63-49-28 
  1.3.Засновником закладу дошкільної освіти є територіальна громада міста Рівного в особі Рівненської міської ради. Уповноваженим органом засновника з питань освіти є управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради.
  1.4.Заклад дошкільної освіти в своїй діяльності керується Конституцією    України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", Положенням  про  дошкільний  навчальний  заклад, Базовим компонентом дошкільної освіти   та  іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом, Порядком комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу.
  1.5.Заклад дошкільної освіти є юридичною особою, має свій ідентифікаційний код, печатку і штамп   встановленого зразка, бланки з власними  реквізитами, реєстраційний  рахунок  в органах Державного  казначейства.

  1.6.Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації   права дитини на здобуття дошкільної  освіти;  цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей  шляхом виховання, навчання, соціалізації; максимальна реалізація здібностей і потенціальних можливостей дошкільників; формування необхідних життєвих навичок, готовності продовжувати освіту, зміцнення здоров’я, забезпечення соціально-психологічної  реабілітації шляхом спеціально організованого освітнього  процесу в комплексі з   проведенням  профілактично - оздоровчою роботою.

  1.7. Діяльність закладу дошкільної освіти спрямована на реалізацію основних   завдань  дошкільної  освіти: 
  - збереження  та  зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини; 
  - виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, рідної та регіональних мов, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
  -  формування  особистості дитини, розвиток  її творчих  здібностей, набуття нею соціального досвіду;

       - формування духовності, соціальної компетентності, гуманізму;  

  - здійснення  оздоровчо - профілактичних заходів спрямованих на зміцнення здоров'я і зниження захворюваності дітей;

  - раціональне впровадження інноваційних здоров’язбережуючих технологій, авторських методик оздоровлення .

     -  відновлення   здоров'я,   забезпечення  соціально - психологічної  реабілітації  дітей ;

     - надання кваліфікованої допомоги батькам у корекції відхилень в стані здоров'я дошкільників;

  - формування екологічної культури та громадянської позиції щодо екологобезпечної та екологодоцільної поведінки;
  - виявлення та розвиток творчого потенціалу обдарованих дітей з врахуванням їх індивідуальних особливостей;
  -  надання додаткових освітніх послуг, спрямованих на забезпечення інтересів дітей, розвитку їх природних нахилів і здібностей, які не визначені базовим компонентом дошкільної освіти з врахуванням потреб батьків;
  -   виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення  соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
  -    здійснення інклюзивної освіти (за потребою  батьків);
  -    проведення соціально-педагогічного патронату сімей;
  - раціональне використання в освітньому процесі інноваційних педагогічних технологій, авторських методик, кадрового потенціалу, фінансових засобів для успішного засвоєння змісту чинних програм  навчання, виховання та розвитку дітей раннього та передшкільного віку. 
  1.8. Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність за ліцензією на право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої у встановленому законодавством України порядку. 
            1.9. Заклад дошкільної освіти має такі повноваження:

  -        задовольняє потреби громадян відповідної території у здобутті дошкільної освіти;

  -        забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;

  -        створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;

  -        формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;

  -        сприяє збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей;

  -        здійснює оздоровчо - профілактичну роботу з дітьми;

  -        здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодію з сім'єю;

  -        є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку;

  -        планує свою діяльність та формує стратегію розвитку закладу освіти;

  -        формує освітню програму закладу освіти;

  -        забезпечує добір і розстановку кадрів;

  -        відповідно до установчих документів утворює, реорганізує та ліквідує структурні підрозділи (відділення, групи);

  -        додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;

  -        визначає форми, методи та засоби організації освітнього процесу за погодженням із засновником;

  -        залишає у своєму розпорядженні і використовує власні надходження у порядку визначеному законодавством;

  -        використовує різні форми морального та матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

  -        здійснює інші повноваження відповідно до даного статуту.

          1.10.Заклад дошкільної освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах  компетенції, передбаченої чинним законодавством, та  цим Статутом.
          1.11.Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед здобувачами освіти,  територіальною громадою міста, суспільством і державою за:
       - створення   безпечних   та   якісних   умов   для   усіх  учасників  освітнього процесу;  
       - реалізацію   головних   завдань   дошкільної освіти,визначених Законом України «Про дошкільну освіту» ;
      - забезпечення  рівня дошкільної освіти   у   межах    виконання    вимог Базового компонента дошкільної освіти;
      - додержання     фінансової    дисципліни     та    збереження матеріально-технічної бази;
      - дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої діяльності.

       1.12. Взаємодія сім'ї  і закладу дошкільної освіти:

     - сім'я зобов'язана сприяти здобуттю дитиною освіти у закладі дошкільної освіти або забезпечити дошкільну освіту в сім'ї відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;

     - відвідування дитиною закладу дошкільної освіти не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі;

     - батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров'я, людської гідності.

   За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, діти можуть здобувати дошкільну освіту:

     - у закладах дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності;

     - у структурних підрозділах юридичних осіб приватного і публічного права, у тому числі закладів освіти;

    - у сім’ї - за сімейною (домашньою) формою здобуття дошкільної освіти;

      - за допомогою фізичних осіб, які мають педагогічну освіту або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, у тому числі які провадять незалежну професійну діяльність;

      - за допомогою фізичних осіб - підприємців, основним видом діяльності яких є освітня діяльність.

  1.13.Для створення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-розвиткової роботи у складі закладу дошкільної освіти можуть створюватися спеціальні та інклюзивні групи для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами.

  1.14.Взаємовідносини між закладом освіти  з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.
  1.15.Заклад дошкільної освіти є некомерційним і неприбутковим закладом.
  II.КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
  2.1. Заклад дошкільної освіти розрахований на 195 місць.
  2.2. Групи у закладі дошкільної освіти комплектуються за віковими  ознаками.

         Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладі дошкільної освіти.

  2.3.За  бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у закладі дошкільної освіти може встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію різнотривалого, цілодобового перебування дітей, а також чергові групи у вихідні, неробочі та святкові дні.

  2.4.Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

  2.5. У  закладі дошкільної освіти функціонує 8 груп з денним режимом перебування.

  2.6.Наповнюваність груп дітьми становить:

  - для дітей віком від 1 до 3 років – до 15 осіб;

  - для дітей віком від 3 до 6 (7) років – до 20 осіб;
  - різновікові – до 15 осіб;
  - з короткотривалим і цілодобовим перебуванням дітей - до 10 осіб;
  - в оздоровчий період – до 15 осіб;
  - в інклюзивних групах – до 15 осіб (з них не більше 3-х дітей з особливими освітніми потребами).
  2.7. Для  зарахування  дитини  у  заклад дошкільної освіти необхідно пред'явити: 
  - заяву батьків або осіб, які їх замінюють;
  - медичну довідку про стан здоров'я дитини з висновком лікаря,про        можливість відвідування закладу освіти;
  - медичну довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
  - свідоцтво про народження дитини;
  - документ, який підтверджує статус пільгової категорії сім’ї;  
  - направлення управління освіти;
  -висновок  лікувально-консультаційної комісії;
  - карта щеплень (копія).
  2.8.  За  дитиною  зберігається  місце  у закладі дошкільної освіти у разі:
  -   її  хвороби, карантину;
  -   санаторно-курортного  лікування та реабілітації;
  -   на  час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють;
  -   у літній оздоровчий період (75 днів).
    2.9. Відрахування   дітей   із   закладу дошкільної освіти може здійснюватись:  
  -  за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють ;
  - на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість  її  подальшого  перебування в закладі дошкільної освіти цього типу;
  - у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх 
   замінюють, коштів за харчування дитини протягом 2-х місяців;
  - якщо дитина не відвідує заклад дошкільної освіти без поважних причин 
    більше 2-х місяців.
  2.10.Адміністрація закладу дошкільної освіти  письмово  повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш  як за 10 календарних днів.
  2.11.Забороняється безпідставне відрахування дитини із закладу дошкільної освіти.
  III. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
  3.1.Режим роботи закладу встановлюється засновником відповідно до законодавства України.
  3.2. Заклад дошкільної освіти працює за: п'ятиденним робочим тижнем.
  Вихідні дні:  субота, неділя, святкові та неробочі дні впродовж календарного року.
  3.3. Щоденний графік роботи закладу дошкільної освіти: з 7.00 до 19.00 годин.
  IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДІ
  ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
  4.1. Навчальнийрік у закладі дошкільної освіти починається 1 вересня і закінчується 31 травнянаступного року, а оздоровчийперіод - з 1 червня по 31 серпня.
  4.2.Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану,  який  складається  на  навчальний  рік  та  оздоровчий період.   
  4.3. План роботи закладу дошкільної освіти схвалюється  педагогічною радою закладу, затверджується директором закладу дошкільної освіти.
  4.4  Освітній процес  проводиться українською мовою. 
  4.5.Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом та реалізується згідно з чинною програмою (програмами) розвиткудітей та навчально-методичнимипосібниками, затвердженими в установленому порядку МОН України.

  4.6. Базовий компонент дошкільної освіти - це державний стандарт, що містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості та вихованості дитини раннього та передшкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті. Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти є обов’язковим. Процедура досягнення  здобувачами дошкільної освіти результатів навчання (набуття компетентностей), передбачених Базовим компонентом дошкільної освіти, визначається освітньою програмою закладу освіти.

  4.7. Навчально-методичне забезпечення реалізації Базового компонента дошкільної освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти

 • 4.8. Освітня програма - це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом дошкільної освіти для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

 • 4.9. Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником.

  4.10. Освітні програми, що розробляються на основі типових освітніх програм, не потребують окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти.

  4.11. Додаткові освітні платні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та закладом дошкільної освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини.

  Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх платних послуг не може бути підставою для відрахування дитини з закладу дошкільної освіти.

  Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної програми, за якою працює заклад дошкільної освіти.

  4.12. Заклад дошкільної освіти для здійснення освітнього процесу має право обирати  чинну програму (програми) розвитку дітей із затверджених в установленому порядку МОН України.
  V. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
  5.1. Учасниками  освітнього  процесу  у закладі дошкільної освіти є: 
  - діти раннього та передшкільного віку;    
  - педагогічні працівники : директор, вихователь -методист,вихователі,
  практичний психолог, інструктор з фізкультури, музичні керівники, асистенти вихователів…..
  -керівники гуртків, студій, секцій, вчителі – логопеди, інші спеціалісти;
  - медичні працівники;
  - помічники вихователів;
  -  батьки  або особи, які їх замінюють;
  - соціальний педагог;
  - асистенти  дітей з особливими освітніми потребами;
  - фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

  5.2. Права і обов’язки дитини визначені Конституцією УкраїниЗаконом України "Про освіту", Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами, охороняються конвенцією ООН «Про права дитини», чинним законодавством, а також угодою між  закладом дошкільної освіти і батьками.

  5.3.Кожна дитина, що виховується в закладі дошкільної освіти, має гарантоване державою право на:

  - безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах дошкільної освіти;

  - безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

  - захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

  - безоплатне медичне обслуговування;

  - захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;

  - здоровий спосіб життя.

  5.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

  - вибирати заклад освіти та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

  -   обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування  
  закладу дошкільної освіти;

  -   звертатися до директора закладу дошкільної освіти, відповідних органів управління освіти з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

  -   брати участь в покращенні організації освітнього процесу
  та зміцненні матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти;

  - отримувати систематичну інформацію про розвиток дитини, її
  здоров'я, особливості поведінки в колективі однолітків;

  - завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі дошкільної освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

  - захищати відповідно до законодавства права та  законні інтереси своїх дітей;   

  - бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими освітніми потребами або визначати особу, яка виконуватиме обов’язки асистента дитини;

  - інші права, що не суперечать Законодавству України.

  5.5.  Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

  - виховувати у дітей любов до України, повагу до національних,
  історичних, культурних цінностей українського народу, толерантність, дбайливе ставлення до довкілля;

  - забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку
  дошкільної освіти за будь-якою формою;

  - постійно дбати про фізичне і психічне здоров'я дитини, сприяти розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей, формувати навички здорового способу життя;

  - поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

          - настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

          - формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

          -  виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

  -     своєчасно вносити плату за харчування дитини в закладі дошкільної освіти у встановленому порядку (до 15 числа кожного місяця);

  -     своєчасно повідомляти заклад дошкільної освіти про можливість
  відсутності або хвороби дитини;

  -  слідкувати за станом здоров'я дитини;

  -  підтримувати наступність у роботі сім’ї і закладу дошкільної освіти з питань виховання і навчання дітей раннього і передшкільного віку;

  -  дотримуватись установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу дошкільної освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності);

  -  інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

         5.6. Педагогічний працівник закладу дошкільної освіти - особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

  5.7.Педагогічне навантаження педагогічного працівника закладу дошкільної освіти на тиждень, що відповідає тарифній ставці, становить:

  - директора - 40 годин;

  - вихователя – методиста - 36 годин;

  - вихователя групи загального типу – 30 годин;

  - вихователя інклюзивної групи, групи компенсуючого  типу – 25годин;

  - практичного психолога - 40 годин;

  - музичного керівника – 24 години;

  - інструктора з фізкультури - 30 годин;

  - вчителя – логопеда - 20 годин;

  - керівника гуртка – 18 годин;

  - соціального педагога – 40 годин;

  - асистента вихователя інклюзивної групи – 36 годин.

  5.8.Педагогічне навантаження педагогічного працівника закладу дошкільної освіти обсягом менше тарифної ставки, встановлюється лише за його письмовою згодою у порядку, передбаченому законодавством України.

  5.9.Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, обслуговуючого персоналу  та інших працівників закладу дошкільної освіти здійснюються згідно з Кодексом законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами.

  5.10.Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту" іншими нормативно - правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами внутрішнього розпорядку закладу дошкільної освіти.

  5.11. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти мають право:

  - на академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність;

  - на  вільний  вибір  педагогічно  доцільних  форм,  методів  і засобів розвитку, виховання та навчання, що відповідають освітній програмі;

  - на проходження сертифікації - зовнішнього оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи;

  - запроваджувати в практику роботи з дітьми кращі досягнення педагогів власного закладу дошкільноїосвіти, міста, області, держави, зарубіжні досягнення;
  - на доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
  - на відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;
  - на справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності; 
  - брати участь у роботі органів громадського самоврядування закладу дошкільної освіти;
  - на підвищення кваліфікації, перепідготовку, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;
  - проводити в установленому порядку науково-дослідну, пошукову та експериментальну роботу;
  - на творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи;
  - вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу дошкільної освіти;
  - на соціальне  та  матеріальне  забезпечення  відповідно  до законодавства;
  - на участь у роботі колегіальних органів управління закладу дошкільної освіти;
  - об'єднуватися  у  професійні  спілки  та  бути  членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
  - на захист професійної честі та власної гідності;
  - на безпечні і нешкідливі умови праці;
  - бути членами об’єднань громадян, що не заборонені чинним законодавством;
  - на педагогічну ініціативу, розроблення та упровадження авторських освітніх програм, проектів, методик і технологій, насамперед методик компетентнісного навчання;
  - інші права, що не суперечать законодавству України.
  5.12. Педагогічні працівники зобов'язані:
    - додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу дошкільної освіти, виконувати свої посадові обов’язки;
    - дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків; 
    - дотримуватись академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;
    - співпрацювати з сім’ями здобувачів освіти закладу дошкільної освіти з питань виховання та навчання дітей;   
    - забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм  експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
    - постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;
    - виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;
    - сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
   - поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
    - настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
    - виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;
    - формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
    - захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладу дошкільної освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів,  іншим шкідливим звичкам;  
    -  брати  участь  у  роботі  педагогічної ради та інших методичних  заходах, пов'язаних   з   підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної та політичної культури;
    - виконувати накази та розпорядження керівництва;
    - берегти майно закладу освіти: обладнання, посібники, іграшки, підтримувати чистоту і дотримуватись правил санітарії, техніки безпеки, пожежної безпеки;
    - інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.
    5.13.Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу та звільняються з роботи  директором закладу дошкільної освіти.

    5.14.Працівники закладу дошкільної освіти несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно з чинним законодавством.

    5.15.Працівники закладу дошкільної  освіти  проходять періодичні безоплатні медичні огляди .

  5.16. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти відповідно Закону України «Про освіту» можуть проходити сертифікацію.

  Сертифікація педагогічного працівника відбувається на добровільних засадах виключно за його ініціативою.

  За результатами успішного проходження сертифікації педагогічному працівнику видається сертифікат, який є дійсним упродовж трьох років. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником.

  5.17. Педагогічний працівник, який пройшов сертифікацію, отримує щомісячну доплату в розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката, згідно Закону України «Про освіту».

  5.18. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти підлягають обов’язковій атестації, яка проводиться, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України

  5.19. У міжатестаційний період відповідно педагогічні працівники підвищують власну кваліфікацію, яка може здійснюватися за різними видами (навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) та у різних формах (інституційна, дуальна, на робочому місці (на виробництві) тощо).

  5.20.За успіхи у роботі працівникам  встановлюється  матеріальне та моральне заохочення, відповідно до чинного законодавства.

  5.21.Працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку закладу освіти, не виконують посадових обов'язків, умов трудового договору (контракту) або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

  VI. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

   6.1.Управління     закладом дошкільної освіти  здійснюється засновником в особі   управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради.

  6.2.Безпосереднє керівництво роботою закладу дошкільної освіти здійснює його директор, який  призначається і звільняється з посади начальником управління освіти  виконавчого комітету Рівненської міської ради з дотриманням чинного законодавства.

  На посаду керівника закладу дошкільної освіти призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, вільно володіє державною мовою.

   6.3.Директор закладу дошкільної освіти:

  - організовує роботу закладу дошкільної освіти;

  - відповідає за реалізацію  завдань дошкільної  освіти,   що визначені
  Законом України  "Про  дошкільну  освіту"  та  забезпечення  рівня
  дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

  - забезпечує організацію освітнього процесу та здійснює контроль за виконанням освітніх програм;

  - здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу дошкільної освіти;

  - є представником закладу дошкільної освіти у відносинах з державними органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами закладу;

  - забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

  розпоряджається в установленому  порядку майном і коштами закладу дошкільної освіти;

  - відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти;

  - призначає на посаду та звільняє з посади працівників закладу дошкільної освіти, визначає їх функціональні обов’язки;

  - видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює
  їх виконання;

  - затверджує штатний розпис відповідно до Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти;

  - контролює   організацію   харчування   і   медичного   обслуговування дітей;

  - затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові
  інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

  - забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил   техніки  безпеки,   вимог  безпечної  життєдіяльності   дітей   і працівників;

  - сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу дошкільної освіти;

  - сприяє здоровому способу життя працівників закладу дошкільної освіти;

  - забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу дошкільної освіти;

  - контролює   відповідність   застосованих   форм,   методів   і   засобів розвитку, виховання і навчання дітей до їх вікових, психофізіологічних
  особливостей, здібностей  і потреб;

  - підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітнього процесу, заохочує
  творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

  - організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх
  замінюють;

  - щороку  звітує  про  навчально-виховну,  методичну,  економічну  і
  фінансово-господарську діяльність закладу дошкільної освіти на загальних зборах колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють;

  - здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу.

  6.4.Постійно діючий колегіальний орган у закладі дошкільної освіти - педагогічна рада.
  До   складу   педагогічної  ради  входять:  директор, педагогічні  працівники,  медичні  працівники, інші спеціалісти.  Можуть   входити   голови  батьківських  комітетів.
  Запрошеними з правом  дорадчого  голосу можуть бути представники громадських  організацій,  педагогічні працівники закладів середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють.
  Головою педагогічної ради є директор закладу дошкільної освіти. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.
  Педагогічна рада закладу дошкільної освіти:

         -  схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;

        - формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

        - розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у закладі;

        - визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

        - затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

       - обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;

       - затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

        - заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

       - розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

       - визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю;

      - ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення здобувачів дошкільної освіти, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

      - розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

      - має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

      - розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими документами закладу до її повноважень.

  Рішення педагогічної ради закладу дошкільної освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу.

  6.5. У закладі дошкільної освіти можуть діяти:

  - органи самоврядування працівників закладу дошкільної освіти;

  - органи батьківського самоврядування;

  - інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

  6.6. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу дошкільної освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу дошкільної освіти, які скликаються не рідше одного разу на рік.

  Рішення   загальних   зборів  приймаються  простою  більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

     Загальні збори (конференція) :

  - заслуховують звіти керівника закладу дошкільної освіти з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності;

  - розглядають питання освітньої, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти;

  обирають  раду    закладу освіти,  її  членів  і  голову, встановлюють терміни її повноважень;
  - затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку закладу дошкільної освіти;
  В закладі можуть діяти батьківські комітети.
  6.7. Повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності органів громадського самоврядування визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу дошкільної освіти.
  6.8. У закладі створюється наглядова (піклувальна) рада за рішенням засновника відповідно до спеціальних  законів. Порядок формування наглядової (піклувальної) ради, її відповідальність, перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу дошкільної освіти.
  VІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ                    ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
  7.1.Заклад дошкільної освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я спільно з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки за погодженням з спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у галузі фінансів.
  7.2. У закладі дошкільної освіти встановлено 4-и разове харчування. 
  7.3. Організація та відповідальність за харчування дітей у закладі дошкільної освіти покладаються на Рівненську міську раду, управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради, а також на директора  закладу дошкільної освіти.
  7.4.Контроль і державний нагляд за якістю харчування у закладі дошкільної освіти покладаються на Рівненську міську раду, відповідні органи управління охорони здоров’я та управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради.

  7.5. Контроль   за   організацією   та   якістю   харчування, закладкою продуктів харчування,  кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю   зберігання,   дотриманням   термінів реалізації  продуктів  покладається  на  медичних  працівників, директора закладу дошкільної освіти та громадську раду контролю за харчуванням.

  7.6 Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у закладі дошкільної освіти у розмірах, визначених  органами  місцевого самоврядування або  відповідними органами управління.

  Пільгові умови оплати харчування дітей у закладі дошкільної освіти для багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету.

  7.7. Порядок встановлення плати за харчування дитини у державному та комунальному закладі визначається Кабінетом Міністрів України.
  VIІІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У                                                ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
  8.1. Медичне обслуговування дітей закладу дошкільної освіти здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу або відповідних закладів охорони здоров’я, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

  8.2. До основних обов'язків медичних працівників закладу дошкільної освіти  належать:

   - моніторинг стану здоров'я, фізичного та нервово - психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

   - організація і проведення медичних оглядів, у тому числі, поглиблених, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;

  - здійснення контролю за організацією та якістю харчування,  дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;

  - медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;

  -  проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.

   - дотримання  комплексного плану оздоровлення  дітей .

  8.3. Додаткові медичні  послуги вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та закладом освіти згідно чинного законодавства.

  8.4.Заклад дошкільної освіти надає приміщення і забезпечує  належні умови    для    роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.
  8.5. Органи охорони здоров’я, заклади охорони здоров’я разом з органами управління освітою здійснюють контроль за дотриманням санітарного законодавства у закладах дошкільної освіти, щорічно забезпечують  безоплатний медичний огляд дітей, моніторинг і корекцію стану їх здоров’я, несуть відповідальність за додержання санітарно-гігієнічних норм, проведення лікувально-профілактичних заходів у закладах дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форм власності.      
  IX. МАЙНО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
  9.1. Майно закладу дошкільної освіти становлять основні фонди, а також інші цінності, вартість та структура яких відображається у балансі.
  9.2.Майно закладу дошкільної освіти є комунальною власністю і належить йому на правах оперативного управління.

  9.3.Матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти  включає будівлі, споруди, земельну ділянку, комунікації, інвентар, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у    балансі закладу дошкільної освіти.

  9.4.Вимоги до матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти визначаються  відповідними   будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також Типовим переліком обов'язкового обладнання закладу дошкільної освіти, навчально-наочних посібників, іграшок, навчально-методичної, художньої та іншої літератури.

  9.5.Будівлі, споруди, устаткування та інше майно, що належить до основних засобів закладу дошкільної освіти, не може бути предметом застави, на нього не може бути накладене стягнення.

  9.6.Збитки, завдані закладу дошкільної освіти, в результаті порушення майнових прав, громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються закладові за рішенням суду.

  9.7.Управління освіти здійснює контроль за ефективністю використання та збереження закріпленого за закладом дошкільної освіти комунального майна, правомочністю дій стосовно комунальної власності та веденням фінансово-господарської діяльності відповідно до чинного законодавства.

  X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ
  ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

     10.1. Фінансово-господарська діяльність закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно до Законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", законів про бюджет, власність, місцеве самоврядування та інших нормативно-правових актів.

  10.2. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти фінансуються за рахунок коштів засновника.

  10.3. Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти можуть бути кошти: державного та місцевих бюджетів;

  -  батьків або осіб, які їх замінюють;

  - добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

  - кошти від надання додаткових освітніх платних послуг.

  - інші надходження, не заборонені законодавством України;

  10.4. Заклад дошкільної освіти може надавати додаткові освітні платні послуги та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України.

  Засновник закладу дошкільної освіти має право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

  10.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі дошкільної освіти визначається керівником закладу відповідно до законодавства. За рішенням керівника закладу освіти бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.

  10.6. Заклад дошкільної освіти самостійно визначає потребу у матеріальних ресурсах і продуктах харчування, одержує їх на договірних основах, згідно з нормами, визначеними МОЗ України.

  10.7. Штатні розписи закладу дошкільної освіти встановлюються управлінням освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради на основі Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

          10.8. Заклад дошкільної освіти має право за рахунок власних надходжень та інших джерел, не заборонених законодавством, встановлювати педагогічним працівникам  надбавки, доплати, премії та інші види заохочень.

          10.9.Керівник закладу дошкільної освіти відповідно до законодавства, установчих  документів та колективного договору має право встановлювати педагогічним працівникам доплати, надбавки, премії за використання в освітньому процесі  сучасних технологій, реалізацію інноваційних проектів тощо.                                                                                                                                                     

  XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
  11.1. Державний нагляд (контроль) за діяльністю закладу здійснюється  центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та її територіальними органами відповідно до Закону України «Про освіту».
  Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов.
  Інституційний аудит може бути проведений за ініціативою засновника, керівника, колегіального органу управління або піклувальної ради закладу дошкільної освіти у випадках передбачених чинним законодавством.
  11.2.Заклад освіти підпорядкований і підзвітний управлінню освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради.

  11.3.Безпосередньо в закладі дошкільної освіти громадський нагляд (контроль) може проводитися виключно з дозволу керівника закладу дошкільної освіти, крім випадків, встановлених законодавством.

  11.4. Громадський нагляд (контроль) за освітньою діяльністю закладу дошкільної освіти здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю) відповідно до Закону України «Про освіту».

  ХІІ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ, ЛІКВІДАЦІЯ ТА ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ  ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ   ОСВІТИ

  12.1. Рішення   про реорганізацію, ліквідацію  чи перепрофілювання  закладу дошкільної освіти приймається засновником закладу відповідно до діючого законодавства України.

  12.2.Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною наказом засновника, а   у   випадках   ліквідації   за   рішенням   господарського   суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим  органом.

  12.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами закладу дошкільної освіти. Ліквідаційна комісія складає баланс і подає його засновнику.

  12.4.У разі ліквідації закладу дошкільної освіти вивільнені приміщення використовуються виключно для роботи з дітьми. Майно, яке є комунальною власністю (земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання, тощо), придбання чи відокремлення якого призначене для здобуття дітьми дошкільної освіти, використовується виключно для роботи з дітьми.

  12.5. При ліквідації, реорганізації чи перепрофілюванні закладу дошкільної освіти звільненим працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з трудовим законодавством України.

  12.6.Заклад дошкільної освіти вважається ліквідованим, реорганізованим чи перепрофільованим з моменту внесення про це запису до Єдиного державного реєстру

 • Ліцензїї  на впровадження освітньої діяльності
  • Перелік комунальних закладів області  щодо отримання ліцензій на освітню діяльність без проходження процедури ліцензування
 • 1 2 3 4 5 6
  9. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад ясла-садок компен­суючого типу (санаторний для дітей з ранніми проявами туберкульозної інфек­ції) № 16» Рівненської міської ради 25315383 33028, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Гоголя, 12 Дошкільна 190
  10. Дошкільний навчальний заклад ясла- садок № 22 інтелектуального напрямку Рівненської міської ради 35899048 33014, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Княгині Ольги, 12 А Дошкільна 75
  11. Дошкільний навчальний заклад ясла- садок № 23 25315897 33013, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Кавказька, 10 Дошкільна 140
  12. Дошкільний навчальний заклад (ясла- садок) № 27 компенсуючого типу (для ослаблених та часто хворіючих дітей) 25315443 33014, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Княгині Ольги, 14 В Дошкільна 195
  13. Дошкільний навчальний заклад № 28 Рівненської міської ради 35658631 33018, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Відінська, 46 Дошкільна 280
  14. Дошкільний навчальний заклад ясла- садок № 29 25317092 33018, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Відінська, 31 А        Дошкільна 280
  15. Дошкільний навчальний заклад комбіно­ваного типу ясла-садок № 31 25317399 33028, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Шкільна, 10 Дошкільна 280
  16. Дошкільний навчальний заклад № 32 Рівненської міської ради 25315466 33022, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Гагарі на, 61 А Дошкільна 280
  17. Дошкільний навчальний заклад ясла- садок № 33

  25316193

  33024, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Корольова, 4 А Дошкільна 280
  18. Дошкільний навчальний заклад ясла- садок компенсуючого типу № 35 для дітей з вадами зору 24177134 33022, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Гагаріна, 73 Дошкільна 240
  19. Дошкільний навчальний заклад ясла- садок № 3 8 25315880 33027, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Київська, 12 Б Дошкільна 280
  20.

  Дошкільний навчальний заклад (ясла- садок) компенсуючого типу (санаторний)

  № 39

  33082195 33024, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Макарова, 40 А Дошкільна 280
  21. Дошкільний навчальний заклад ясла- садок компенсуючого типу (санаторний для дітей з неспецифічними захворюван­нями органів дихання) № 40 25317436 33024, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Вербова, 6 Дошкільна 240

  УКРАЇНА

  РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ
  голови обласноЇ державної адміністрації

  «23 серпня»      —2818 року                                     №568

  Про ліцензування освітніх закладів

  області у сфері дошкільної, початкової, базової, повної загальної середньої освіти

  Відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації».

  «Про освіту», «Про ліцензування видів господарської діяльності», постанов Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року №609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (із змінами), від 30 грудня 2015 року №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» (із змінами):

  1. Затвердити перелік комунальних навчальних закладів області щодо

  отримання ліцензій на освітню діяльність без проходження процедури ліцензування, що додається.

     2.Управлінню освіти і науки облдержадміністрації забезпечити в установленому порядку інформування закладів освіти області про отримання ліцензії.  3. Контроль на виконання розпорядження покласти на заступника голови обласної держадміністрації Богатирчук-Кривко С.К.

  О.МУЛЯРЕНКО
 • Структура та органи управління закладу дошкільної освіти
 • ЗАСНОВНИК-Управління освіти  виконавчого комітету Рівненської міської ради
 • Керівник закладу дошкільної освіти
 • Колегіальний орган  управління закладу освіти-педагогічна рада
 • Вищим колегіальним органом громадського самоврядування  закладу дошкільної освіти є загальні збори (конференція),колектив ЗДО
 • Органи самоврядування  працівників 
 • Органи батьківського самоврядування (батьківський комітет)
 • Наглядова рада ЗДО
 • Навчальні  програми, що реалізуються в закладі 
 • Базовий компонент дошкільної освіти.

  Комплексна програма: 

  «Українське дошкілля», програма розвитку  дитини дошкільного віку, (авт.Білан О.І., Низковська О.В.), 2017 р.

  Структуру програми визначають освітні лінії. У змісті програми виокремлюють розділи за віковою періодизацією: ранній вік (третій рік життя), молодший дошкільний вік (четвертий рік життя), середній дошкільний вік (п’ятий рік життя), старший дошкільний вік (шостий рік життя), в яких подані стислі психологічні характеристики дітей, завдання розвитку, зміст і форми освітнього про­цесу з кожного змістового компонента. Кожна освітня лінія програми завершується показниками компетентності дитини.

  Парціальні програми:

  -Програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати» (автор Лохвицька Л.В.)

  -Програма національно-патріотичного виховання дітей   дошкільного віку «Україна-моя Батьківщина» (за науковою редакцією Рейнальської О.Д.,автори Каплуновська О.М.,Кичата П.І.,Палець Ю.М.)

 • Кадровий склад педагогічного персоналу
 • П.І.П. працівника Посада

  Заклад

  освіти

  Кваліфікація за дипломом Стаж роботи в ЗДО

  Атестація.

  Результат

  1 Мандзюк Світлана Анатоліївна директор РДГУ Викладач дошкільної педагогіки,психології, організатор дошкільної освіти,практичний психолог 36р.

  2015 підтверджено

  «спеціаліст вищої категорії»

  2. Бречко Наталія Євгеніївна вихователь-методист РДПІ Викладач дошкільної педагогіки,психології, методист дошкільного виховання 36р.

  2017 підтверджено

  «спеціаліст вищої категорії»

  3. Опальчук Марія Степанівна вихователь РДПІ Вчитель російської мови та літератури 35р.

  2015

  підтверджено

  «спеціаліст вищої категорії»

  4 Зінчук Наталія Володимирівна вихователь РДПІ Викладач дошкільної педагогіки,психології, вихователь, методист дошкільного виховання 26р.

  2014

  підтверджено

  «спеціаліст першої категорії»

  5. Савчук Олена Андріївна вихователь РДПІ Викладач дошкільної педагогіки,психології, методист дошкільного виховання 39р.

  2017

  підтверджено

  «спеціаліст вищої категорії»

  6. Банащук Тамара Василівна вихователь Дубенське педагогічне училище Вихователь дитячого садка 28р.

  2015

  підтверджено

  «спеціаліст»

  7. Лісович Вікторія Леонідівна вихователь МЕГУ м..Дем’янчука Організатор початкової освіти.Вчитель початкової школи.Вихователь дітей дошкільного віку 16р.

  2014

  «спеціаліст першої категорії»

  8. Бурдова Ірина Юріївна вихователь РДПІ Викладач дошкільної педагогіки,психології, вихователь 18р.

  2016

  підтверджено

  «спеціаліст першої категорії»

  9. Вознюк Любов Степанівна вихователь Дубенське педагогічне училище Вихователь дитячого садка 30

  2015

  підтверджено

  «спеціаліст »

  10. Колісниченко Наталія Володимирівна вихователь РДПІ Викладач дошкільної педагогіки,психології, вихователь 25р.

  2017

  підтверджено

  «спеціаліст першої категорії»

  11.

  Бикова Ірина Миколаївна

  вихователь

  РДПІ Викладач дошкільної педагогіки,психології, вихователь 14 «спеціаліст 1 категорії»
  12. Виговська Ольга Володимирівна вихователь

  РДГУ

  Організатор дошкільної освіти.Вихователь дітей дошкільного віку 11р.

  2017

  «спеціаліст вищої категорії»

  13. Горощук Людмила Борисівна вихователь

  РДПІ

  Вихователь дітей дошкільного віку,практичний психолог 11р.

  2018

  «спеціаліст вищої категорії»

  14.

  Горщук Катерина Миколаївна

  вихователь МЕГУ м..Дем’янчука Вчитель початкових класів.практичний психолог 11р. спеціаліст
  15. Ніколайчук Оксана Миколаївна вихователь РДПІ Викладач дошкільної педагогіки,психології, вихователь 24р.

  2017

  підтверджено

  «спеціаліст першої категорії»

  16. Басик Людмила Станіславівна вихователь РДГУ Вчитель початкових класів,практичний психолог 10р.

  2017

  підтверджено

  «спеціаліст»

  17. Чигир Антоніна Сергіївна вихователь РДГУ Викладач дошкільної педагогіки,психології, методист дошкільного виховання 9р. ____
  18. Бикова Ірина Миколаївна вихователь РДГУ Вихователь дітей дошкільного віку 14р.

  2015

  «спеціаліст першої категорії»

  19 Бурак Яна музичний керівник ВДПУ вчитель музики,керівник інструментального ансамблю 15р.

  2016

  «спеціаліст першої категорії»

  20 Котик Яна Олександрівна керівник гуртка РДПІ Викладач дошкільної педагогіки і психології, вихователь з правом проведення занять іноземною мовою 16р.

  2016 підтверджено

  «спеціаліст першої категорії»

  21. Галич Наталія Миколаївна практичний психолог

  РДПІ,

  МЕГУ м..Дем’янчука

  Викладач дошкільної педагогіки,психології, інструктор з фізичного виховання.

  Бакалавр практичної психології

  18р.

  2016 підтверджено

  «спеціаліст вищої категорії»

  22 Терещук Тетяна Леонідівна вихователь РДПІ Викладач дошкільної педагогіки,психології, вихователь 19р.

  2013 підтверджено

  «спеціаліст другої категорії

  23 Шумська Світлана Віталіївна музкерівник РДГУ Вчитель музичного мистецтва етики,естетики,художньої культури 11 міс спеціаліст
 • Ліцензований обсяг  та фактична кількість осіб,які навчаються у закладі дошкільної освіти
 • Ліцензований обсяг-195 дітей, фактична кількість-205 дітей:
 • -групи передшкільного віку-180 дітей;
 • -група переддошкільного віку-25 дітей


 • Мова та вакансії - вакансії станом на 01.01.2021 відсутні
 • Річний звіт про діяльність закладу освіти
 • Річний звіт про діяльність закладу освіти
 • ЗВІТ ЗАВІДУВАЧА дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №27 компенсуючого типу для ослаблених та частохворіючих дітей Рівненської міської ради Мандзюк Світлани Анатоліївниза роботу в  2017-2018 н.р. перед педагогічним колективом та громадськістю(звітний період з 01.06.2017 по 31.05.2018)Впродовж 2017-2018 н.р. дошкільний заклад здійснював освітньо-виховну діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти , Статуту ДНЗ , Концепції, перспективи розвитку,Положення про дошкільний навчальний заклад.         Керівництво дошкільним закладом базувалось на основі відкритості, гласності, демократичних підходів та колективних рішень щодо питань діяльності закладу.Керівник закладу активно співпрацював з органами громадського самоврядування закладу: педагогічною радою, батьківським комітетом, піклувальною радою ДНЗ та батьківськими комітетами груп над вирішення ряду педагогічних, організаційних , господарських та оздоровчо-реабілітаційних завдань,а саме:       -Формування природничо-екологічної компетенції дошкільників через застосування інтерактивних методів роботи ,сучасних освітніх технологій.                  -Активізація роботи з налагодження тісної взаємодії з родинами та громадськістю щодо надання якісної дошкільної освіти завдяки розширенню форм та видів співпраці з ними, прозорості та відкритості роботи закладу через роботу веб-сайту.        -Продовження роботи колективу щодо усвідомлення вихованцями норм і   правил здорового способу життя шляхом застосування сучасних методів формування у дошкільників здоров!язбережувальної компетентності.        -Зміцнення та збереження матеріально-технічної, навчально-дидактичної бази ДНЗ,сучасного розвивального предметно-ігрового середовища у групових осередках.  -Активного залучення органів самоврядування (піклувальної ради, батьківських комітетів) до вирішення освітніх та господарських питань з метою удосконалення діяльності й розвитку ДНЗ, забезпечення гармонійної взаємодії у роботі з батьківською громадськістю.Протягом року педагогічним колективом забезпечувався гармонійний розвиток особистості дитини, проводилась активна реабілітація здоров’я дітей з захворюваннями органів дихання відповідно до базового компоненту дошкільної освіти та відповідно до програми розвитку дитини «Українське дошкілля». Освітній процес базувався на засадах гуманізації, інтеграції, особистісного підходу, індивідуалізації педагогічних впливів.  Педагогами закладу активно впроваджуються у роботі з дошкільниками інноваційна діяльність, авторські програми та методики, спадщина видатних педагогів, використання яких сприяють удосконаленню навчально – виховного процесу в ДНЗ. Актуальними на сучасному етапі є наступні інноваційні методики:  -          -Педагогіка ТРВЗ – ( 75%);-          -Авторська методика М.Єфименка «Театр фізичного виховання та оздоровлення» дошкільні групи (групи №1,2,3,4,6,7,–62%);-          -Досвід Л.Шульги «розвиток творчих здібностей дітей на заняттях з малювання» - (всі групи – 100%);-          -Сендплей (гра з піском) - (3групи – 37%)-          -Програма Л. Калузької «Дитина в довкіллі» (програма з основ безпеки     життя дошкільнят), ( -80%);-          «Ази здорового способу життя» за Аювердою (7 груп - 87%.)-          -Су –джок терапія (кільця, палички, зерна) - (група №3,7 – 25%)-          -Авторська програма Л.Лохвицької «Про здоров’я треба знати»-          (всі групи – 80%);-          -Точковий масаж за А.Уманською (67%);-          Дихальна гімнастика з різними предметами (– 100%);-          Ходіння доріжками та килимками здоров’я (– 100%);-          Сухий басейн (всі групи– 100%);-          Кольоротерапія - (6 груп – 75%);-          -Кріотерапія - ігри з льодом (практичний психолог Галич Н.М.)-          Фітбол – гімнастика, стрейчинг (інструктор з фізкультури-          Колосинська М.П.).-          Елементи системи Хатхи – йоги (група №3-вихователь Вознюк Л.С.)-          -Універсальний дидактичний матеріал палички Х.Кюізенера та блоки         Дьєнеша -20%( група №8 -вихователь Виговська О.В.)-          -Методика Н.Гавриш з художньо-мовленнєвого розвитку (1 група-12%)-          концепцію К.Орфа (музичні керівники),-          технологію психолого-педагогічного проектування (групи №3,4,5,6) – 50%-          технологію раннього навчання Глена Домана (гр.№1) – 1,7%-          інтегрований курс «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку», який передбачає вирішення економічних,соціальних та екологічних проблем- 20%.Хочеться відмітити , що батьки, діти , педагоги активно включились в сімейні економіко-природничі, соціальні проекти , щодо збору макулатури, відпрацьованих батарейок, пластикових пляшок, кришечок, економії води, світла, тепла, допомоги волонтерам.            Доцільно зазначити , що в методичному кабінеті систематизований банк даних про інновації в системі дошкільної освіти, проводиться робота з формування інноваційної компетентності педагогів, тим самим забезпечується підготовка педагогів до впровадження інновацій . Аналіз діагностики інноваційної компетентності вихователів (травень, 2018 р.) свідчить, що середній показник інноваційної компетентності педагогів становить 56%. Оцінюючи загальний рівень володіння інноваційнимитехнологіями та методиками, варто відзначити, що у 50 % вихователів сформована інноваційна культура, у 41% - інноваційна грамотність; інноваційна поінформованість -9% . В порівнянні з минулим роком інноваційна компетентність вихователів зросла на 5%.      З метою здійснення контролю за станом впровадження інновацій розроблені картки інновацій та нововведень . Значно зріс рівень використання  інформаційних технологій в освітньому процесі, яка відкриває перед педагогами широкі можливості впровадження сучасних методичних розробок. Все більше педагогів закладу включають до своїх занять мультимедійні презентації, супроводжують виступи на семінарах, практикумах, під час консультацій власноруч створеними презентаціями, відеороликами , які відповідають усім критеріям щодо роботи з даною категорією матеріалів. Майже 50% педагогів пройшли курси організовані управлінням освіти на предмет володіння ІКТ.Продовжується робота з  поповнення сайту закладу, який також вирішує завдання інформування батьків та громади про життя і перебіг подій в ДНЗ, а також створення позитивного іміджу ДНЗ. Батьки та педагоги закладу стали активними учасниками соціальних мереж , додають відео та фотоматеріали з святкових ранків, розваг та занять. В 2018-2019 н.р. планується усучаснити дизайн сайту та розширити його змістове наповнення .        Головною метою роботи  колективу ДНЗ є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж свого життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя.Проведені практичним психологом обстеження розвитку психологічних процесів дітей старших груп №5,8 , на початку року- 58дітей, в кінці року- 54 дітей (4 дитини не відвідували днз), показали такі результати: високого рівня -18%, вище середнього-30%, середнього-50%, нижче середнього-2%. На кінець року дітей високого і вище- середнього рівня розвитку збільшилось на 20% ,дітей з низьким рівнем розвитку немає.Результати діагностики показали , що 55% старших дошкільників виявили високий та вище середнього рівня підготовленості до школи, що на 4% більше в порівнянні з минулим роком; с.р-41%; н.с-2%, що на 8% менше ніж у минулому році; н.р-2% (1 дитина), яка залишається в днз з причини відсутності по хворобі,це говорить про те що діти виявили високий рівень підготовки, що забезпечили модель випускника закладу. Також діти ст. гр.. показали 88% позитивну мотиваційну готовність (навчальний мотив) до навчання в школі. Результати обстеження занесені у загальну таблицю,а також внесені у психологічні карти дітей. Після обстеження з  батьками була проведена консультація за результатами обстеження,а також надана консультація для подальшої підготовки дитини до школи ,полегшення адаптації у школі.За результатами тематичного вивчення готовності дітей до шкільного навчання в гр. №5,8 виявили високий рівень – 20,5% дітей, достатній – 58%, середній – 21,5%.        
 • В дошкільному закладі функціонувало 8 груп: 1 - І молодші, 3-ІІ молодші, 2 - середні та 2 -старші. Комплектування груп відбувається за віковим та родинним принципами з урахуванням вибору батьків, що дає змогу дітям успішніше адаптуватися до умов ДНЗ та зміцнити довіру батьків до дошкільного закладу.

  В 2017-2018 н.р. заклад відвідувало 230 дітей, що на 3 дітей більше, ніж в попередньому році. З них 27 дитини ясельного віку, 203 дітей дошкільного віку. В 2017-2018 році завершують здобуття дошкільної освіти 58 дітей.

  В 2017-2018 навчальному році згідно електронної черги було прийнято 84 дітей. Дошкільною освітою в закладі було охоплено всіх дітей шестирічного і п’ятирічного віку. З метою забезпечення рівних стартових умов здобуття дошкільної освіти та підготовки до школи дітей, які виховуються в умовах сім’ї, впродовж року 6 дітей були охоплені альтернативними формами  дошкільної освіти. 4 дитини   отримували кваліфіковану допомогу через консультативний центр, з них 2 дітей шестирічного віку , 1 дитина –соціально- педагогічним патронатом, інші форми – 1 дитина «Ладоньки»

  У ДНЗ створені всі умови для соціального захисту дітей. Станом на 01.01.2018 р. налічується 44 дитини пільгових категорій, з них:

  - 4 дітей учасників бойових дій;

  - 1 - дітей із сімей переселенців;

  - 2 - дітей-інвалідів;

  - 1- з малозабезпечених сімей;

  - 36 - багатодітних сімей.

  7 дітям забезпечувалося у повному обсязі безкоштовне харчування, 36-ти з багатодітних сімей - 50% від його вартості. 1 дитина із сім’ї переселенців отримали новорічні подарунки.

  Керівництво закладу велику увагу приділяє добору кадрів. В закладі створені належні умови для професійної самореалізації різних категорій працівників.Педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом дошкільний навчальний заклад забезпечений повністю.

  В закладі працює 22 педагогів,  з них – 16 вихователів,  1 – вихователь-методист,1 - практичний психолог, 1 - інструктор із фізкультури, 2 - музичних керівники, 0,75 – керівник гуртка з вивчення англійської мови, 0,25ст. – керівник гуртка з підготовки руки дитини до письма.  Охоплено гуртковою роботою : 203 дітей гуртком англійської мови , 58 дітей відвідують гурток з підготовки руки дитини до письма. В закладі працюють гуртки за інтересами та обдаруваннями: художньо- мовленнєвого та художньо-естетичного розвитку («Казкарики»,«Чарівні пальчики», «Кольорові пензлики» ), краєзнавчо- туристичного розвитку («Маленькі туристи»), спортивні («фітбол», ), музичні (ансамбль гри на муз інструментах «Домісольки». Це дає змогу всесторонньо розвивати особистість дитини.З вересня місяця 2018 року планується запровадити додаткові платні освітні послуги з хореографії, зображувальної діяльності,    навчання квілінгу та паперопластики.

  Якісний склад педагогічних кадрів:

  за освітою: з вищою – 90.9%, неповною вищою – 9,1%;

  за кваліфікацією: «вища категорія» -5 ( 22,6%), І категорія – 7(31,7 %),

  ІІ категорія – 2( 9,1%), спеціалісти – 8( 36,6%);

  за стажем роботи: до 5 років -8%, до 10 років-37%, до 20 років-20%,

  до 25 років і більше – 35%.

  Результати атестації в 2017-2018 навчальному році засвідчують ріст професійної майстерності педагогів. Атестовано четверо педагогів (18%) ,це на 9 % менше ніж в минулому році. Вихователю-методисту Бречко Н.Є. - встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший вихователь», вихователю Горощук Л.Б. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», вихователю Терещук Т.Л. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»,музичному керівникові Климук К.І присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» . Педагоги мають право вибору педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми, підвищують фахову майстерність через форми методичної роботи закладу та за його межами.

  Належну увагу приділено підвищенню фахової майстерності педагогів у ході курсової підготовки. Упродовж року курси підвищення кваліфікації при РОІППО пройшли п!ятеро педагогів (25.5%) – Лісович В.Л., Виговська О.В.,Опальчук М.С.,Горщук Л.Б.,Терещук Т.Л.Методичною службою регулярно відстежується графік проходження працівниками курсів підвищення кваліфікації.

  Показники діагностики педагогічної майстерності, яка проводилась 06.10. 2017 року, свідчать, що професійний рівень педагогів становить за шкалою «добре» - 49 % педагогів (що на 2% більше, ніж у минулому навчальному році); за шкалою «задовільно» - 41 % , «потребують допомоги» - 2 педагоги -10 % педагогів. У порівнянні з минулим навчальним роком кількість вихователів , які мають низькі показники залишилось без змін.

  При комплектуванні персоналу в групах враховуються показники професійної майстерності, психологічної сумісності.Завдяки оптимальній розстановці та правильному використанню кадрів робота колективу відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

  Для реалізації завдань реабілітації здоров’я дітей  з захворюваннями органів дихання в днз працює кваліфікований медичний персонал: 1 - лікар, 1,5 – сестри медичних старших, 3 – сестри медичні лікавально-оздоровчого кабінету, кабінет психологічного розвантаження, сенсорна кімната.

  Вся лікувально-оздоровча робота проводилась за Комплексним планом лікувально-оздоровчої роботи на 2017-2018 н.р., в який входило ряд оздоровчих процедур: кисневі коктейлі, фізпроцедури, фіточаї: вітамінізовані та оздоровчі за призначенням лікаря, аромотерапія з маслами евкаліпта та іншими ефірними маслами, арт-терапія, полоскання ротової порожнини з метою загартування та профілактики, профілактичний та лікувальний масаж, щіточковий масаж для покращення лімфо-переферичного кровообігу в старших групах, масаж рефлекторних зон для загального зміцнення організму в середніх та старших групах, профілактична та лікувальна дихальна гімнастика, лікувально-корегуюча гімнастика, парафінотерапія, (за призначенням лікаря) та профілактична, лікувальні та профілактичні інгаляції, різні види загартовуючих процедур, оздоровчий біг, загальна вітамінізація, психогімнастика з елементами медитація та релаксації.

  Впродовж року оздоровилось – 223 дітей і було зроблено 27 819 оздоровчих процедур, з них: інгаляцій – 207;тубус-кварц – 120; біоптрон – 91; лікувальний масаж – 107;профілактичний масаж – 2 670; сиглентно- кисневі пінки – 3212; парафінотерапія – 126; фіто чаї-2937; аромотерапія-3281; дріжджові напої-3057;полоскання ротової порожнини- 5587; кольоро та звукотерапія-3212; соляна лампа-3212.

  Матеріально-технічне забезпечення, предметно-розвивальне середовище:

  До основних напрямків діяльності завідувачки належать:

  -          організація навчально-виховної роботи в закладі;

  -          забезпечення адміністративно-господарчої роботи закладу;

  -          забезпечення дотримання норм і правил техніки безпеки в закладі;

  -          господарська робота;

  -          матеріальне-технічне забезпечення.

  Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, оскільки на його розв’язання потрібні кошти.

  ДНЗ - є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає у оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні.

  Фінансово-господарська діяльність здійснюється згідно з кошторисом, сформованим управлінням освіти .

  Для успішної реалізації поставлених завдань колектив ДНЗ спільно з батьками активно працював над розвитком матеріально- технічної бази закладу. Всі приміщення ДНЗ відповідають санітарним вимогам. Групові приміщення складаються з групових кімнат, спалень, санвузлів, роздягалень, ігрових кімнат, які розділені на центри: ігровий, навчальний, творчий, природничий та інші. Обладнання групових приміщень відповідають санітарно-гігієнічним нормам вікових груп і антропометричним даним дітей.

  Заклад забезпечений достатньою кількістю посуду, постільною білизною, рушниками, предметами гігієни, миючими засобами, що дає можливість дотримуватись вимог Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів. Територія ДНЗ озеленена, розбиті квітники, упорядкованімайданчики, їх обладнання відповідає санітарно-гігієнічним нормам та правилам безпеки життєдіяльності дітей.

  Для забезпечення функціонування дошкільного закладу керівництвом були залучені кошти:

  -          бюджетні,

  -          батьківські благодійні внески,

  -          спонсорські кошти.

  Бюджетні витрати становили в 2017 році :

  -          витрати на заробітну плату -2927415,02 грн.

  -          комунальні послуги: теплопостачання –323842,61

  -          водопостачання та водовідведення-31546,61

  -          електроенергія-85614,73

  -          споживання газу-33200,57

  -          харчування –360139,94грн

  -          миючі засоби-521 грн

  -          медикаменти -700 грн

  -          поточний ремонт системи каналізації-32288,39грн

  -          перезарядження вогнегасників-816,66 грн

  -          поточний ремонт внутрішніх мереж системи водопостачання-10500,00грн

  -          сервісне обслуговування вузлів обліку теплової енергії-1067,77

  -          перевірка водолічильників-422,96

  -          перевірка пожежних гідрантів-819,98 грн

  -          навчання з пожежної та електробезпеки,теплових та електроустановок та газового господарства-2273 грн

  Вартість утримання однієї дитини в нашому ДНЗ з міського бюджету за 2017 рік становила:16 321,56 грн.  

  За допомогою батьків в заклад придбано:

  -          меблів на суму 27975,00 грн.

  -          іграшок – 2433,50 грн.

  -          посуду –1937,00 грн.

  -          миючих засобів 7092,00 грн.

  -          електротоварів та ремонт електротоварів 17995,00грн.

  -          м’якийінвентар(тюлі, доріжки,одіяла)13500грн.

  -          медичні препарати на оздоровлення дітей-3334,80 грн

  -          світильники-4109,00грн

  -          будівельні матеріали – 20985.

  -          дидактичні посібники на суму 2675,8 грн.

  -          господарчі товари – 2518,75грн.

  -          оплачено зрізання дерев – 4000 грн.

  -          оплачено послуги інтернету- 1690грн

  -          повірку ваг на харчоблоці -425 грн

  -          канцтовари – 3385,69 грн.

  Для покращення перебування дітей в ДНЗ були проведені ремонтні роботи, а саме:

  -          побілка, фарбування, лакування всіх групових приміщень, кабінетів, залів, коридорів та ін..

  -          встановлено мийки на харчоблоці;

  -          оснащено новими меблями кабінет методиста;

  -          облаштовано сучасну гігієнічну душову кімнату для персоналу;

  -          зроблено капітальний ремонт роздягальні гр. №7

  -          викладено плитку біля центрального ходу;

  -          зроблено ремонт фізкабінету

  -          замінено двері в туалет гр.№4

  -          виготовлено дитячі шафи  в гр.№7; 8

  -          придбано у всі групи господарчі шафи

  -          обладнано кабінет англійської мови

  -          замінено світильники в гр. №6,3.

  -          зрізано 5 сухих ялин та підрізання гілок на туях

  -          виготовлено ігрове обладнання на майданчиках

  -          пофарбовано підмуровку фасаду днз

  Значно збагатилась навчально-дидактична база:

  -          придбано плазмові телевізори в  групах № 7,8;

  -          поновлений дидактично – розвивальний матеріал для занять

  -          розвивально- екологічне пано в гр. №1

  -          доріжки здоровя в   групах №1,5

  -          поновлено сюжетно – рольові ігри в групах №3,6,8;

  -          поновлено фізкультурні куточки в  групах №7,6,;

  -          поновлено маски для занять театралізованої діяльності в  групах                                 №2,5

  -          проведено оформлення кабінету англійської мови: англійський алфавіт, карта Англії, столи, плакат тварин, овочів та фруктів, іграшки.

  -          придбано костюм ведмедя для дорослих

  Усі залучені додаткові джерела фінансування ДНЗ раціонально використовувалися та своєчасно обліковувалися.

  Силами педагогів та при допомозі батьків естетично оформлені приміщення групових кімнат, зміст предметного середовища відповідає психолого-педагогічним вимогам та інтересів дітей.

  За результатами проведеного у вересні 2017 року моніторингу з підготовки груп до нового 2017 -2018 н.р. рівень підготовки груп становить: високий рівень підготовки - 70%, середній рівень - 30 %, низький - 0%. За коефіцієнтом якості забезпечення розвивального середовища визначені місця: І місце - старша група №8 (вихователі Виговська О.В.,Басик Л.С.,)друга молодша група №6 (Терещук Т.Л.,Горощук Л.Б); II місце – старша група №5 (вихователі Зінчук Н.В.,Киселюк І.Р.), середня група №3 (вихователі Колісниченко Н.В., Вознюк Л.С.);

  За результатами моніторингу оснащення розвивального предметно- ігрового середовища груп становить -92% ,що на 2% вище ніж в минулому році. Підраховано рівні кожного критерію за коефіцієнтом якості та встановлено рейтинг груп: високий рівень- (групи №8,4,7); достатній рівень - (групи №1,2,3,5,6, ); низький рівень-відсутній. Поповненню та удосконаленню ігрового середовища груп сприяла організація конкурсів. Встановлено, що вихователі постійно працюють над покращенням оснащення осередків, з ініціативою ставляться до створення умов для саморозвитку та самореалізації кожної дитини. Проте виявлено певні недоліки, вихователям надані пропозиції щодо вдосконалення і доповнення ігрових осередків груп.

  Враховуючи пріоритетний напрямок діяльності дошкільного закладу, у ДНЗ щорічно проводиться моніторингове вивчення оснащення центрів рухової активності груп. Високих показників забезпечення досягли групи:№3,4,7,8,6 - 97% ; достатній рівень в групах №2,5- 89% . В груп №1-- середній рівень забезпечення -79%. Середній показник забезпечення центрів рухової активності по закладу становить 94 %, що на 4% вище ніж в минулому році. Спортивна зала обладнана необхідним стандартним та нестандартним інвентарем на 78% (покращилось на 3%),за рахунок виготовлення нестандартних посібників та придбання спортивних атрибутів для фізкультурної зали. Музична зала оснащена сучасною музичною апаратурою, інвентарем, забезпечена необхідним обладнанням на 85%(покращилось на 3%).

  Значно покращилась науково-теоретична та матеріальна база методичного кабінету: придбано нову методичну літературу, поповнено наочні дидактичні матеріали, розвивальні посібники за програмою «Я у Світі» ,  які упродовж навчального року опрацьовувались педагогами шляхом самоосвіти та  сприяли  підвищенню теоретичного рівня та фахової підготовки педагогічних працівників.

  Також проведена підписка періодичних видань на рік: «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Джміль», «Музичний керівник», «Медична сестра», «Практичний психолог»,  «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Практика управління закладом освіти».  Передплату здійснено на суму 3360грн..

  Робота дошкільного закладу з школою велась на належному рівні – відповідно до плану «Спільної роботи школи та садка»,   програми підготовки майбутніх першокласників, виконання якого дотримувалися як вихователі так і вчителі. Задля реалізації цих завдань:

  -педагогами закладу проводились із дітьми бесіди про школу, майбутнє навчання, екскурсії в школу;

  ​-практичним психологом вивчалась психологічна готовність дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання;

  -вихователі та вчителі початкових класів приймали участь у батьківських зборах, відвідували заняття, уроки .

  -приймали участь в педрадах.

  Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування в умовах ДНЗ вимагає підвищеної відповідальності та неухильного виконання всіх норм і правил. Тому це питання стоїть на постійному контролі у адміністрації ДНЗ. Організація харчування ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей.  В дошкільному закладі здійснювалось 4-х разове харчування за примірним 2-х тижневим меню на зимово-весняний та літньо-осінній період.

  Батьківська плата в день складає 50 % від загальної вартості:

   для дітей віком від 1 до 3 років – 12.50 грн.

   для дітей віком від 3 до 6 років – 15,50 грн.

  Є пільгові категорії:

  безкоштовно харчуються -7 дітей, а саме:

   малозабезпечені – 1 дитина  (на основі довідки);

  діти-інваліди – 2 чоловік;

  учасники бойових дій-4 дитини

  багатодітні сім’ї – 50% від вартості харчування – 36чоловік;

  Впродовж року в ДНЗ було організовано дієтичне харчування 8 дітям, за наявності довідки від дільничного лікаря-педіатра.

  Організація харчування в ДНЗ забезпечується, безпосередньо, працівниками харчоблоку та сестри медичної старшої.

  Систематично здійснювався контроль за роботою харчоблоку,дотриманням технології приготування страв,безпечністю і якістю готової продукції,проводився відбір добових проб,дотримання особистої гігієни персоналом. Продукти харчування та продовольча сировина постачається централізовано, постачальники  були визначені рі­шенням тендерного комітету.Комірником своєчасно подаються щотижневі замовлення продуктів харчування та один раз на 2-3 дні уточнені заявки. Аналіз виконання заявок показав, що всі продукти були завезені частково та виконані на 85%.  

             Комісією з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини приймалися якісні продукти, які надходили в дошкільний навчальний заклад. Випадків завозу продуктів без су­провідних документів, що підтверджують їх походження, безпечність і якість, недоброякіс­ності продуктів та виявлення нестачі або залишку не зафіксовано.

  В ДНЗ працює досвідчений медичний персонал та кухарі. Про їх роботу говорять результати - за цей навчальний рік за результатами перевірок держпродспоживслужби порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також не відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено.

  Аналіз виконан­ня норм харчування дітей з розрахунком фактичного споживання продуктів однією дитиною за всіма видами продуктів проводиться щомісячно і  показує, що в цілому харчування вихованців дошкільного навчального закладу здійснювалось в 2017р (у середньому – 72%), а 2018р на 75%.

  Аналіз виконання норм споживання основних продуктів харчування

  Основні продукти харчування Ясла   -2017р Сад-2017 Ясла - 2018 Сад- 2017
  мясо 77 69 57 49
  цукор 99 99 100 100
  масло 66 67 99 99
  олія 100 99 100 98
  яйця 56 53 36 41
  молоко 45 43 47 45
  риба 80 45 98 64
  творог 40 36 45 43
  Сир твердий 71 78 100 100
  сметана 100 84 89 80
  сік 94 84 78 69
  фрукти 32 22 24 16
  овочі 61 57 57 58
  крупи 99 95 100 96
  борошно 65 48 69 52
  картопля 66 49 56 52

  Медичне обслуговування дітей в днз здійснювалось старшою медсестрою та лікарем-педіатром Ковтуновою О.В. Педіатром та вузькими спеціалістами поглибленому огляду підлягало 58 дітей старших груп , проте оглянуто -51, що складає-81%. На «Д» обліку знаходиться 105 дітей-46%, з них 70 ЧХД-31%. Згідно з медичними висновками спеціалістів виявлено такі патології:

  2017рік                                                                                      2018рік

  Хірург-4 дитини(2%)                                                 Хірург-2 дитини(0,9%)

  Окуліст-22дитини(9%)                                             Окуліст-11дітей(5%)

  Ортопед-35дітей(15%)                                            Ортопед-36дітей(16%)

  За результатами моніторингу росту і розвитку дітей в закладі:   62(27 % )дітей - І групи здоров’я; 163(71%)- другої; 2(0,9%) - третьої ;1(0,4) становить – четверта група.

  В 2017рік-   основна група здоров’я становила -212 діт (93%), в 2018р- 210 діт (90%). Підготовча група здоров’я 13діт (6%) у 2017р,а 2018- 17 діт(7%). Спеціальна група здоров’я   у 2018р - 1 дитини (0,4%) ,що на 2 дитини менше ніж у 2017р .                                                                  

  Щеплення проводились після обов’язкового огляду лікарем-педіатром та письмової згоди батьків в пол.№1. Було організовано та проведено 44 профілактичних щеплень, що складає -19%.

  Аналіз захворювання проводиться на основі даних річного звіту, який складається на основі медичної документації, яка ведеться щоденно. На кожну дитину в ДНЗ заведено лист здоровя.

 •   Дані про результати захворюваності у ДНЗ:

  2017рік                                                                                                      2018рік

                                        Загальна захворюваність

  154 випадки                                                                                               163випадки

                                      Захворюваність органів дихання

  120 випадки                                                                                                113 випадки

                                      Інфекційна захворюваність

  3 випадки                                                                                                      7 випадків

                                     Інша захворюваність

  31 випадок                                                                                                  43 випадки

  Згідно плану проводяться антропометричні виміри дітей: групи раннього віку -1 раз у місяць, садові групи 1 раз у квартал та заносяться в екран здоровя на групах. Медичними працівниками проводиться огляд дітей на педикульоз -один раз на місяць. За планом СЕС 1 раз в рік обстеження дітей на ентеробіоз.    

  Показники стану фізичного розвитку дітей старшого дошкільного віку (всього обстежено 53 дитини груп №5,8). У старшій групі №5 зросли показники високого і середнього рівня фізичного розвитку на 6% і 17% і зменшився показник низького рівня на 23%. У старшій групі №8 зросли показники високого і середнього рівня фізичного розвитку на 6% і 15% і зменшився показник низького рівня на 21%. Середні показники становлять: високий рівень 22.3%; середній – 72,3%; низький – 5,3%.

  Керівником ДНЗ з метою забезпечення безпеки дітей та персоналу  проводились всі роботи, що передбачені Колдоговором, та Заходами з охорони праці і пожежної безпеки:

  – проведено 4 інструктажі з охорони праці, 2 інструктажі з пожежної безпеки, 4 інструктажі з охорони життя і здоров’я дітей;

  -    зроблено повірку – вогнегасників

  - проведені вимірювання опору розтікання струму, перевірки ізоляції,  

  - перевірку димоходів,

  -  придбано та встановлено аварійні світильники на евакуаційні виходи в групах           

  – проведене випробування крана-гідранта, пожежних рукавів, складено відповідні акти;

  – регулярно (1 раз в квартал) проводилось обстеження кріплення спортивного обладнання, меблів, складено відповідні акти;

  – систиматично проводиться обстеження електрообладнання

  – проведено об’єктове тренування, щодо дотримання план евакуації з цивільного захисту;

  -   проведено майстер клас з відпрацювання дій з надання долікарської допомоги  на випадок  травмування.

  – на кожному робочому місці наявні посадові інструкції, інструкції  з охорони праці та життєбезпеки.

  -  на харчоблоці, пральні в лікувально-оздоровчих центрах розміщені   Правила користування технологічним та медичним обладнанням.

   - Тиждень безпеки дитини.

  Виробничого травматизму серед працівників і вихованців ДНЗ не було.

             Заяви та звернення громадян в 2017-2018 навчальному році стосувались працевлаштування (9 звернень) та прийняття, переведення, вибуття дітей ДНЗ (46 звернення), оздоровлення, організаційні (21)- вибуття дитини з днз, внутрішній перевід з групи в групу, надання довідок для працівників,різних видів відпусток, відвідування дітей за запитом батьків та ін. Протягом року було 1 письмове звернення від адвоката на яке була дана відповідь.

  Колектив ДНЗ тісно співпрацював з громадськими організаціями (Просвітою, Рівненською філармонією, ляльковим театром, МЧС», Рівненським державним гуманітарним університетом, дитячим ігровим журналом «Жирафа - Рафа», бібліотекою.)

             Органи громадського самоврядування (рада закладу, педагогічна рада, батьківський комітет, піклувальна рада) стали дієвим способом формування громадської думки, ефективним засобом демократизації управління у ДНЗ. Одним з важливих питань органів громадського самоврядування було також координація та контроль за фінансово-господарською діяльністю ДНЗ, яка активно спрямовувалась на зміцнення матеріально-технічної бази закладу. Про надходження та витрату коштів, які надходили від батьків на утримання ДНЗ надавалась повна вичерпна інформація та оприлюднювалась на сайті ДНЗ. Лише спільними зусиллями педагогів, батьків, громадськості вдалось досягти успіхів у реалізації державної програми освіти в нашому закладі.

  Велика робота приділялась організації морального та матеріального заохочення працівників, які сумлінно виконують свої обов’язки і це є невід׳ємною складовою успішного управління закладом.Працівники дошкільного закладу займають активну соціальну життєву позицію. У продовж навчального року педагогічний колектив брав участь у конкурсах, виставках, методичних заходах та заходах міста.

  За високий професіоналізм, сумлінну працю були нагороджені Почесними грамотами Рівненської міської ради – 2 педагогів, Грамотами, Подяками управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради – 2, грамотою управління освіти нагороджено колектив закладу за підготовку до нового навчального року.

  За підсумками 2017 року відповідно до ст..57 Закону України «Про освіту» педагогічним працівникам ДНЗ було виплачено грошову  винагороду в розмірі посадового окладу за сумлінну працю, зразкове виконання службових  обов’язків та обслуговуючому персоналу премію. Згідно Колективного договору педагогічним, медичним працівникам та обслуговуючому персоналу   було виплачено матеріальну допомогу на оздоровлення до щорічної основної відпустки в розмірі посадового окладу.

  Велика увага приділялась і організації оздоровлення працівників ДНЗ у літній період : були задоволені потреби в придбанні санаторно-курортних путівок. Діти працівників отримали путівки в оздоровчі табори. Адміністрацією та профспілковим комітетом організовувались екскурсії,відпочинок на природі, відвідування театру,концертів. Дітям працівників надавались квитки в ляльковий театр на новорічну виставу. Працівникам виплачувалась матеріальна допомога,які перебували на стаціонарному лікуванні.

  Підводячи підсумок роботи колективу закладу треба зазначити що поставлені завдання виконані в цілому, але ще потребують доопрацювання. Є проблеми, які заклад не в змозі вирішити самостійно-заміна даху,утеплення фасаду,заміна вікон, встановлення огорожі, встановлення сучасних ігрових майданчиків.           

  Всі наші досягнення  зобов’язують колектив і надалі  ефективно працювати, за умови бачення власної перспективи розвитку і тільки разом з Вами батьки в тісній взаємодії.

  Дозвольте подякувати Вам за допомогу в проведенні ремонтних робіт, підтримку ідей в створенні затишку та комфорту для дітей.

  А головне є те, що ДНЗ прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізувати свої здібності, щасливо жити.

  Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьками!

  Дякую за увагу!

 • Правила прийому до закладу освіти
 • Прийом  дітей  у заклад дошкільної освіти  здійснюється:
 • Упродовж календарного року при наявності  вільних місць  на підставі заяви та договору між ЗДО та батьками про спільну діяльність щодо виховання, навчання та розвитку дітей дошкільного віку. Групи комплектуються  за віковими ознаками  та відповідно до нормативів  наповнюваності. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої , формування новостворених груп  здійснюється наприкінці  навчального року (квітень-травень) за необхідністю.
 • Документи, необхідні для прийняття дитини до закладу дошкільної освіти:
 • карта профщеплень (форма 063)
 • висновок медичної комісії ЛКК
 • направлення управління освіти
 • довідка від педіатра  чи сімейного лікаря  про те, що дитина  здорова  і може відвідувати заклад дошкільної освіти
 • Матеріально-технічне забезпечення
 • Матеріально-технічне забезпечення закладу здійснюється відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту", Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти, затвердженого наказом МОН України від 19.12.2017 року №1633, Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей», затвердженого наказом МОЗ України від 1.08. 2013р №678.

  Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 27 компенсуючого типу розташований у двоповерховій будівлі із загальною площею 1175,5 м.кв., проектна потужність закладу складає 195 дітей. Територія закладу  складає 0,9058 га, наявний державний акт на право постійного користування. Заклад має огорожу по всьому периметру. На території закладу розташовано 8 окремих прогулянкових ігрових майданчиків на  яких встановлені павільйони, пісочниці, ігрове, спортивне обладнання. Щороку майданчики поповнюються новим ігровим обладнанням. На території закладу розміщений міні-стадіон для фізкультурних занять  з необхідним спортивним обладнанням.

  На території закладу відокремлено господарську зону, облаштовано дитячі городні ділянки, естетично оформлені квітники є куточок лісу та саду.  

  Будівля закладу знаходиться у належному стані, у закладі функціонує 8 груп (1 група раннього віку, 7 груп передшкільного віку), музична, фізкультурна зали, сенсорна кімната, методичний, психологічний кабінет, кабінет гурткової роботи та музкерівників , медичний, фізіотерапевтичний кабінети, ізолятор, пральня, харчоблок, кабінети завідувача, завгоспа, діловода, кастелянки , комірника, які забезпечені необхідним обладнанням. Всі приміщення закладу ізольовані і відповідають вимогам Санітарного регламенту. Щороку проводиться поточний і капітальний ремонт усіх приміщень, ігрових майданчиків, ревізія і ремонт системи теплопостачання,  вентиляційних та каналізаційних систем, систем водопостачання, заміна і ремонт технологічного обладнання. В закладі зроблено капітальний ремонт загальних коридорів, сходинкових маршів, музичної та фізкультурної зали, сенсорної кімнати, пральні, приміщень для миття посуду із заміною кухонних меблів, туалетних кімнат з заміною труб холодного, гарячого водопостачання та сантехнічного обладнання в усіх вікових групах, замінено в приміщенні всі внутрішні двері , вікна та двері на пластикові(40%). Зроблено капітальний ремонт центрального входу в ЗДО. Для обслуговуючого персоналу облаштовано сучасну гігієнічну кімнату із душем. В підвальному приміщенні повністю замінено системи водопостачання та водовідведення.

  У будівлі ЗДО встановлено лічильники обліку теплової та електричної енергії, холодної води, працює котельня для підігріву води, де знімаються показники використання газу.

  У закладі достатня кількість вогнегасників, 2 пожежних крани з рукавами. На території закладу знаходиться пожежний гідрант, пожежний щит, протипожежний інвентар.

  В закладі освіти наявний медичний кабінет, ізолятор, який забезпечений необхідним обладнанням на 82% та медикаментами на 100% , що дозволяє виконувати медичне обслуговування дітей на належному рівні. Для надання невідкладної допомоги укомплектована аптечка невідкладної допомоги згідно наказом МОЗ та МОН України «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей в ДНЗ».

  Харчоблок забезпечений необхідним технологічним обладнанням, посудом та відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Придбано електроплиту -2013р, електрожаровню-2014р, холодильники, сучасні мийки- 2018р, кухонні меблі-2015р.

  Приміщення пральні обладнане двома сучасними пральними  машинками-автоматами та однією технічною пральною машиною,  центрифугою, прасками, працює сушка для білизни. Чиста білизна зберігається в шафах в кабінеті костеляни. Достатня кількість м’якого інвентарю: постільної білизни, рушників, серветок, покривал, спецодягу;  в ігрові куточки  та роздягальні  для зручності дітей придбані нові килими. Придбано на 3 групи нові одіяла.

  ЗДО на 100% забезпечений необхідними навчальними виданнями, комплексними та парціальними освітніми програмами, навчально-методичними посібниками, робочими зошитами, альбомами, художньою літературою, педагогічною пресою.

  Єстетично оформлені сучасними роботами сходинкові марші.

  Виготовлені нові інформаційні стенди для батьків та дітей у роздягальнях та коридорах:

  - Подорожуємо рідним містом.

  - Знай свої права дитино.

  - Дії у надзвичайних ситуаціях.

  - Увага! Пожежа!

  - Профспілковий вісник.

  В закладі облаштоване та естетично оформлене місце для тематичних та сезонних виставок дитячих робіт виконаних спільно з батьками, які вражають оригінальністю задуму та соєю креативністю. Психологічний та фізіотерапевтичний кабінет в 2018р поповнився новими меблями.

  Для реалізації завдань формування життєвої компетентності дітей приміщення кожної вікової групи обладнані центрами  ігрової,  рухової, образотворчої,  музичної,  театралізованої діяльності,  природничі, етнографічні центри,  центр розвивальних  ігор, національно-патріотичні куточки, куточки книги,  куточки відпочинку,  куточки чергових,  естетично оформлені батьківські куточки,  папки-пересувки з   рекомендаціями відповідно  до вікових особливостей  дітей, поради психолога, які постійно збагачуються та оновлюються.

  Моніторинг розвивального предметно- ігрового середовища вказує на те, що заклад забезпечений навчально - наочними посібниками із різних розділів програми та іграшками на 92%. Аналіз ігрового середовища груп свідчить про те, що воно збагачується за рахунок не лише кількісного накопичення, а й через покращення якісних параметрів: естетики, гігієни, мобільності, динамічності, виготовлення сучасних дитячих меблів для ігрових центрів.

  Педагоги  закладу мають можливість користуватися сучасними технічними засобами навчання: ноутбуками з підключенням до інтернет мережі, магнітофонами,  ксероксами, смартфонами, фотоаппаратом.

  Музична зала оснащена сучасною музичною апаратурою, записами, необхідним обладнанням для організації занять, свят та розваг на 85% . Моніторинг оснащення фізкультурної зали складає 78% і збільшується за рахунок виготовлення нестандартних посібників і придбання спортивних атрибутів.            

  В кожній віковій групі створені куточки рухової активності які сприяють фізичному розвитку дітей. Середій показник забезпечення центрів рухової активності становить -94%.

  В закладі обладнана сенсорна кімната сухим басейном, нетрадиційним фізкультурним обладнаням, картинами для проведення сеансів кольоротерапії. – яка сприяє нормалізації психічного та емоційного стану дошкільника, зняттю тривожності, а також активізації мозкової діяльності як у дітей так і в дорослих. В такій кімнаті діти почувають себе в цілковитій безпеці, комфорті, загадковості. Слід зазначити, що оформлення інтер’єру, кольорова гама ,обладнання підбиралися з урахуванням їх психотерапевтичного впливу на здоров’я дітей.                                    

                   В закладі створено здоров’язбережувальне середовище:

  працює фізіотерапевтичний кабінет де кожна група два рази в рік проходить курс профілактичного оздоровлення, що включає в себе:                                                                    

  - профілактичний масаж в супроводі релаксуючої музики.

  -сиглентно- киснева терапія

  - полівітаміни (ревіт) і фіточаї

  - аромотерапія

  - кольоро і звукотерапія за допомогою апарата «Релаксатор»      

  - сольова лампа

  - полоскання ротової порожнини відварами трав, йодо - сольовим   розчином

  - вживання дріжджових напоїв.

  За призначенням лікаря проводяться:

  інгаляції

  Біотрон

  Лікувальний масаж

  Уфо

  Парафінолікувальні аплікації                                

  Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності закладу на достатньому рівні. Фінансово-господарська діяльність ЗДО здійснюється відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових актів на основі  кошторису, який складається і затверджується відповідно до законодавства. Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти є кошти: міського бюджету, у розмірі передбаченому нормативами фінансування, батьків або осіб, які їх заміняють, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб або інші кошти, не заборонені законодавством.  Бюджетні кошти та спонсорські надходження використовуються за призначенням.

  Отже, адміністрація і колектив та батьки закладу дбають не тільки про виховання та навчання дітей, а й   активно залучають бюджетні, спонсорські і батьківські кошти для зміцнення матеріальної бази закладу освіти.

 • Результати моніторингу освітнього процесу

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГУ ( ЖОВТЕНЬ ) 2018р. ЗА ОСВІТНІМИ ЛІНІЯМИ БКДО

             групи

Освітні лінії

Старші

№5,№8

Середні

№3,4

2-молодші

№2,6,7

Особистість

дитини

В.р. -12%

Д.р. -41%

С.р. -44%

Н.р. -3%

В.р. -15%

Д.р. -23.7%

С.р. –50.9%

Н.р. – 10.4%

В.р. -8.5%

Д.р. -43%

С.р. – 24.5%

Н.р. -24%

Дитина в соціумі

В.р. -14.5%

Д.р. -32%

С.р. -45.5%

Н.р. 8%

В.р. -12.2%

Д.р. -26.1%

С.р. -52.1%

Н.р. -9.6%

В.р. -2%

Д.р.- 35%

С.р.-27%

Н.р. -36%

Дитина в природному довкіллі

В.р. -13%

Д.р.-32%

С.р. -48.5%

Н.р.-6.5%

В.р. – 12.7%

Д.р.- 40.2%

С.р. – 42.8%

Н.р. – 4.3%

В.р. – 2%

Д.р. -16.5%

С.р.- 49.5%

Н.р. -32%

Дитина в світі культури

В.р.-6.5%

Д.р. – 35.5%

С.р. – 51.5%

Н.р. – 6.5 %

В.р. -8.3%

Д.р.- 36.6%

С.р. -46%

Н.р. -9.1 %

В.р. – 2%

Д.р. -20.5%

С.р. -43%

Н.р. -34.5%

Гра дитини

В.р. -31%

Д.р. -35.5%

С.р. – 32%

Н.р. – 1.5%

В.р. -15.4%

Д.р.- 36.6%

С.р. -36.8%

Н.р. -11.2%

В.р.-8.5%

Д.р.- 25%

С.р. – 38.5%

Н.р. -28 %

Дитина в сенсорно- пізнавальному розвитку

В.р. -13%

Д.р. –34%

С.р. – 38.5%

Н.р.-14.5%

В.р. – 16%

Д.р.- 20%

С.р. – 48.4%

Н.р. -15.6 %

В.р. -4 %

Д.р.- 12.5%

С.р.-43%

Н.р.-40.5%

Мовлення дитини

В.р.-29.5%

Д.р. – 32%

С.р. – 32%

Н.р. -6.5%

В.р.-16%

Д.р.- 26.5%

С.р. – 41.4%

Н.р.-16.1%

В.р.- 12.5%

Д.р.-16.5%

С.р.-40.4%

Н.р.-30.7%

загальні               в.р.-17%                 В.р.-13.7%               в.р.-5.6%

показники         д.р.-34.7%                Д.р.- 30%              д.р.-24.1%

                              с.р.-41.7%             С.р. -45.4%              с.р. – 37.9%

                               н.р.-6.6%                Н.р.-10.9%                 н.р.- 32.4%

Зведена таблиця результатів моніторингів за освітніми лініями БКДО за 2016-2017 навчальний рік

 • групи

  Освітні лінії

  Старші

  №5,№8

  Середні

  №3,4

  2-молодші

  №2,6,7

  Особистість

  дитини

  В.р. -17%

  Д.р. -59%

  С.р. -24%

  Н.р. -0%

  В.р. -35.5%

  Д.р. -37.5%

  С.р. –27%

  Н.р. – 0%

  В.р. -25.5%

  Д.р. -33.2%

  С.р. – 38.7%

  Н.р. -2.6%

  Дитина в соціумі

  В.р. -13.5%

  Д.р. -48%

  С.р. -26.5%

  Н.р. 0%

  В.р. -34%

  Д.р. -36%

  С.р. -28%

  Н.р. -2%

  В.р. -24.6%

  Д.р.- 35.7%

  С.р.-52%

  Н.р. -1.2%

  Дитина в природному довкіллі

  В.р. -23%

  Д.р.-40.5%

  С.р. -36%

  Н.р.-0%

  В.р. – 42.5%

  Д.р.-34%

  С.р. – 23.5%

  Н.р. – 0%

  В.р. – 28%

  Д.р. -27%

  С.р.- 38%

  Н.р. -7%

  Дитина в світі культури

  В.р.-23%

  Д.р. – 58%

  С.р. – 17%

  Н.р. -0 %

  В.р. -19%

  Д.р.- 48%

  С.р. -27%

  Н.р. 6 %

  В.р. – 30%

  Д.р. -33%

  С.р. -30.4%

  Н.р. -6.6%

  Гра дитини

  В.р. -23%

  Д.р. -59%

  С.р. – 17%

  Н.р. – 0%

  В.р. -46%

  Д.р.- 33%

  С.р. -21%

  Н.р. -0%

  В.р.-34.2%

  Д.р.- 31.8%

  С.р. – 32.7%

  Н.р. 1.3 %

  Дитина в сенсорно- пізнавальному розвитку

  В.р. -28%

  Д.р. – 50.8%

  С.р. – 21.2%

  Н.р.-0%

  В.р. – 30.5%

  Д.р.- 37.5%

  С.р. – 27%

  Н.р. -5 %

  В.р. -19.5 %

  Д.р.- 44.1%

  С.р.-35.2%

  Н.р.-1.2%

  Мовлення дитини

  В.р.-24.5%

  Д.р. – 50.5%

  С.р. – 20%

  Н.р. -4%

  В.р.-27%

  Д.р.- 41.5%

  С.р. -22 %

  Н.р.-8%

  В.р.- 25.4%

  Д.р.-38.3%

  С.р.-34.8%

  Н.р.-1.5%

  загальні              в.р.-20.5%               В.р.-31.5%                  в.р.-26%

  показники        д.р.-58%                 Д.р.- 35.5%           д.р.-34.7%

                                 с.р.-21.5%              С.р. -32.5%           с.р. – 37.3%

                                   н.р.-0%                     Н.р.-3.5%               н.р.-2%

 • Умови доступності осіб  з особливими потребами- кнопка виклику  на центральному вході закладу,вільний доступ до першого поверху приміщення закладу
 • Перелік додаткових освітніх платних послуг
 •       Відповідно до ст.61 Закону  України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад,

  ст.53 Конституції України, Статуту закладу дошкільної освіти (ясел-садка) компенсуючого типу (санаторного ) № 27 Рівненської міської ради та на підставі заяв та договорів з батьками, адміністрація ЗДО № 27 організовує надання додаткових освітніх платних послуг з 01.10.2020р. у формі гурткової роботи:

  (перелік додаткових освітніх послуг)

  -гурток «Англійська мова»-2 рази на тиждень в переддошкільній та молодших групах.

  -гурток «Логопедія»-2 рази на тиждень в молодших,середніх та старших групах.

  -гурток «Хореографія»-2 рази на тиждень в молодших, середніх та старших групах. Вартість одного гуртка 120 грн.

 • Порядок нарахування батьківської плати та організація харчування в ЗДО
 • Нормативно-правові документи щодо організації харчування

  1.      Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах (постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591)

  2.      Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах (наказ МОЗУ, МОНУ від 01.06.2005 №242/329)

  3.      Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (наказ МОНУ, МОЗУ від 17.04.2006 №298/227)

  4.      Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (лист МОНУ від 21.06.2007 №1/9-394)

  5.      Щодо невідкладних заходів із запобігання поширенню захворювань на гостру кишкову інфекцію серед дітей дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОНУ від 19.06.2007 №515)

  6.      Закон України «Про дитяче харчування» від 14.09.2006 №142-V

  7. Про виконання норм харчування  в ДНЗ.( Лист МОНУ від 19.05.2008 №1/9-323)

  8.Наказ управління освіти № 523-осн.від 26.12.2017р. «Про порядок нарахування батьківської плати в закладах  дошкільної освіти»

  9.Наказ по ДНЗ № 27 № 3-осн. від 02.01.2018р. «Про порядок нарахування батьківської плати  в ДНЗ № 27»

  10.Наказ по ДНЗ № 27 №5-осн.від02.01.2018р. «Про організацію харчування дітей»

 • РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

  НАКАЗ

  26.12.2017                                                м. Рівне                          № 523-осн.

  Про порядок нарахування

  батьківської плати в закладах

  дошкільної освіти

  Відповідно до ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту», п. п. 4. 29 частини І Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 № 76- VІІІ (зі змінами, внесеними згідно з законами України від 12.02.2015№193-VІІІ, від 02.03.2015№ 213-VІІІ, від 02.07.2015№ 580-VІІІ, від 26.11.2015№ 848-VІІІ, від 10.12.2015№ 889-VІІІ), ст. 19 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 №911-VІІІ (зі змінами, внесеними згідно із законами України від 26.11.2015№ 848-VІІІ, від 15.11.2016№ 1741-VІІІ), постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» (зі змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 04.06.2003№ 851, від 22.06.2005№507, від 04.06.2015№370, від 18.01.2016№ 17), наказу МОН України від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» (зі змінами, внесеними згідно з наказами МОН України від 22.07.2003№ 490, від 25.07.2005№ 431, від 07.04.2015№404, від 08.04.2016№402), постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (зі змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів від 26.06.2007№ 873, від 08.08.2012№ 734, від 28.11.2012№1086, від 06.08.2014№ 353, від 23.03.2016 № 211), Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого спільним наказом МОЗ та МОН України від 01.06.2005 № 242/329, «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», затвердженої наказом МОН і МОЗ України від 17.04.2006№ 298/227(зі змінами, внесеними згідно із спільним наказом МОН та МОЗ України від 26.02.2013 № 202/165), рішення Рівненської міської ради від 25.09.2014 № 4510 «Про організацію безкоштовного харчування у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції (АТО)», рішення Рівненської міської ради від 14.01.2016 № 64 «Про бюджет міста Рівного на 2016 рік» та на виконання розпорядження міського голови від 22.12.2017 №1178-р «Про встановлення грошової нормивартості харчування однієї дитини в деньу закладах дошкільної освіти»:

  НАКАЗУЮ:

  1. Встановити з 1 січня 2018 року грошову норму вартості одного дня на 1 дитину

  -    у закладах дошкільної освіти (групах) компенсуючого типу (санаторних) для дітей раннього віку (від 1 до 3 років) - 25.00 грн. та для дітей передшкільного віку (від 3 до 6 років) - 31.00 грн.;

  2. Встановитибатьківську плату за харчування дітей в закладах дошкільної освіти у розмірі 50% від вартості харчування на день.

  3. Забезпечити режим харчування:

        -    чотириразове харчування у закладах дошкільної освіти (групах) компенсуючого типу (санаторних та спеціальних).

  4. Забезпечити безкоштовне харчування у закладах дошкільної освіти дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям-інвалідам, дітям із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», які навчаються у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах, дітям, батьки яких є учасниками АТО.

  5. Звільнити батьків, або осіб, які їх замінюють, від плати за харчування дітей:

   -    у сім'ях яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку установлюється Законом України «Про Державний бюджет України» для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти;

   6.Забезпечити пільгову оплату за харчування в розмірі 50 % для батьків:

   -                   у сім'ях яких троє і більше дітей. Нарівні з рідними дітьми враховувати падчерок та пасинків, які проживають у цій сім'ї, якщо вони не були враховані в сім'ї іншого з батьків, а також дітей, на яких оформлена опіка у зв’язку зі смертю батьків, позбавленням їх батьківських прав, засудженням до позбавлення волі, включаючи час перебування під слідством або направленням на примусове лікування.

   7. Керівникам ЗДО:

  7.1. Здійснити організаційні заходи щодо роз’яснення розпорядження міського голови про внесення змін в порядок нарахування плати та надання пільг за харчування дітей в закладах дошкільної освіти.                              До 15.01.2018р.

  7.2. Забезпечити складання меню-розкладки окремо для двох вікових груп: для дітей віком до 3 років та дітей віком від 3 до 6(7) років відповідно до затверджених норм харчування.                                                                 Постійно

  7.3. Підвищити персональну відповідальність за своєчасне надходження батьківської плати (не пізніше 20 числа поточного місяця, за який вноситься плата).                                                                                                   Постійно

  8.4. Вживати дієві заходи щодо поліпшення стану виконання норм харчування та забезпечення постійного контролю за організацією харчування дітей в закладах дошкільної освіти.                                                                               Постійно

           

  11.Контроль за виконанням наказу доручити   заступнику начальника управління освіти з фінансово-економічних питань І. Кіруцу.                                                                                                                            

  Начальник управління освіти                                                            В. Харковець

  Підготувала:        

  Начальник відділу дошкільної освіти                                               Г. Ремизович 

  Погоджено:

  Заступник начальника управління освіти                                         К. Сичик

  Заступник начальника управління освіти

  з фінансово-економічних питань                                                       І. Кіруца

  Головний бухгалтер                                                                           Г. Ярмольчук

  Правила поведінки для дітей, батьків, педагогів

  Правила для батьків дітей дошкільних груп

  1. Батьки дотримуються режиму роботи закладу. Приводять дітей з 7.00 до 8.10 год. Забирають дітей з 17.00 до 19.00 год.
  2. Батьки, прийшовши в НВК ,  вітаються з усіма учасниками освітнього процесу та вчать цього дітей.
  3. Чоловіки та хлопчики, зайшовши в коридор, знімають шапки, висловлюючи цим повагу до учасників освітнього процесу.
  4. Батьки адекватно реагують на зауваження вчителів, вихователів та працівників закладу.
  5. При вході батьки чистять взуття та вчать цього дітей. Якщо на вулиці брудно, одягають бахіли.
  6. Під час роздягання, вчать дітей акуратно складати одяг у шафі та спокійно розмовляти.
  7. Забезпечують дітей зручним одягом та взуттям відповідно до сезону та погодніх умов.
  8. Забезпечують дітей  шкільною, спортивною формою для занять з фізкультури в спортивній залі ( футболка, шорти, носочки, колір визначають в кожній групі, класі  індивідуально). Форма повинна бути підписана і зберігатися в окремому пакеті.
  9. Якщо заняття з фізкультури проводяться на свіжому повітрі, батьки забезпечують дітям спортивну форму (теплий костюм, легка куртка, спортивне взуття).
  10. Спортивну форму в міру потреби та в  кінці тижня перуть.
  11. Батьки забезпечують дітей необхідними матеріалами для організації освітнього процесу.
  12.  Батьки зобов’язані повідомляти вихователів, вчителів про причину відсутності дитини до 8.15 год щодня.
  13.  Батьки зобов’язані повідомляти вихователів, медсестру про можливі проблеми з станом здоров’я дитини та процедурою надання першої медичної допомоги.
  14. Батьки зобов’язані приводити дитину в заклад охайною (вмитою; в чистому нижньому та верхньому одязі; в чистому,  зручному, з супінаторами  взутті; з акуратною зачіскою; коротко підрізаними нігтями на руках і ногах; з носовичком. Для дітей раннього віку має бути змінний одяг).
  15. Батьки зобов’язані відвідувати та бути активними учасниками заходів, які проводяться в закладі.
  16.  Батьки вчать дітей поводитися в суспільних місцях, дотримуватися правил поведінки в закладі, культури харчування, з повагою відноситися до дорослих та однолітків.
  17. Батьки несуть відповідальність за поведінку своїх дітей.

  Правила для дітей дошкільних груп

  Діти повинні:

  1. Дотримуватися морально-етичних норм поведінки

   ( вітатися та прощатися, чемно звертатися з проханням та дякувати за послугу, дружньо гратися та домовлятися з іншими дітками, ділитися іграшками).

  2. Слухатися дорослих. Дотримуватися режиму дня.

  3. Користуватися індивідуальними речами.

  4. Прибирати після заняття матеріали, після гри – іграшки.

  Дітям заборонено:

  1. Виходити за територію закладу.

  2. Брати чужі речі.

  3. Користуватися мобільними телефонами.

  4. Приносити в заклад небезпечні для життя та здоров’я предмети; без потреби -  іграшки.

  5. Розкидати сміття в групі та на території закладу.

  Правила для  працівників закладу

  1. Дотримуватися  графіків роботи.
  2. Дотримуватися посадової інструкції та вчасно виконувати накази та розпорядження керівника закладу.
  3. Приймати участь в заходах, що проводяться в закладі.
  4. Вітатися з усіма учасниками освітнього процесу.
  5. Зовнішній вигляд працівників має відповідати етичним нормам.
  6. Дотримуватися культури мовлення у навчальному закладі та поза межами.
  7. Повідомляти адміністрацію про прояви булінгу.

  Заборонено:

  1. Без потреби відлучатися з робочого місця.
  2. Залишати дітей самих без догляду.
  3. Вживати алкогольні напої та палити в приміщенні та на території закладу.

   

   

  ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЗАКРІПЛЕНА ЗА ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

   

  Територія обслуговування, закріплена за ЗДО№27:  вулиці Кн.Ольги; Ст.Бандери; Приходька, Жуковського, В.Чорновола,С.Крушельницької, Осіпова,Дарвіна,Карпинського,О.Новака,Відінська,Глінки,Леонтовича