facebook
twitter

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу (для ослаблених та частохворіючих дітей) №27

logotype
deco

img1
img2
img3

«СХВАЛЕНО»                                                     «ЗАТВЕРДЖЕНО»      

педагогічною радою ЗДО № 27                           директор ЗДО № 27

протокол № 2 від 26.11.2020 р.                           ___________С.А. Мандзюк

Наказ № 100- осн

від 26.11.2020 р.

Положення

про дотримання академічної доброчесності працівниками

Закладу дошкільної освіти (ясел-садка) компенсуючого типу (санаторного) №27

Рівненської міської ради

                                                                                                                   

І. Загальні положення

1. Положення про академічну доброчесність (далі – Положення) закріплює норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування між педагогічними, іншими працівниками Закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 27 (далі – ЗДО № 27).

2. Дане Положення розроблене на основі Конституції України, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про авторське право і суміжні права», «Про видавничу діяльність», «Про наукову, науково-технічну діяльність», «Про запобігання корупції», Колективного договору, Статуту, актів чинного законодавства України.

3. Мета Положення полягає у дотриманні високих професійних стандартів в усіх сферах діяльності ЗДО № 27, підтримки особливих взаємовідносин між педагогічними працівниками, іншими учасниками освітнього процесу, запобігання порушення академічної доброчесності.

4. Педагогічні працівники ЗДО № 27, інші учасники освітнього процесу, усвідомлюючи свою відповідальність за неналежне виконання посадових обов’язків, формування сприятливого освітнього середовища для забезпечення дієвої організації освітнього процесу, розвитку інтелектуального, особистісного потенціалу, підвищення престижу ЗДО № 27, повинні виконувати норми даного Положення.

ІІ. Поняття та принципи академічної доброчесності

1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, виховання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

2. Принципами щодо академічної доброчесності є:

- демократизм;

- законність;

- верховенство права;

- соціальна справедливість;

- пріоритет прав і свобод людини і громадянина;

- рівноправність, гарантування прав і свободи;

- професіоналізм та компетентність;

- партнерство і взаємодопомога та взаємна довіра;

- відкритість та прозорість;

- відповідальність за порушення академічної доброчесності.

3. ЗДО № 27 здійснює свою діяльність окремо від політичних уподобань, релігійних об’єднань та рухів у будь-якій формі організації.

4. Дотримання академічної доброчесності працівниками ЗДО № 27 передбачає:

- дотримання Конвенції ООН «Про права дитини»;

- дотримання норм Конституції України;

- дотримання норм чинного законодавства в сфері освіти;

- дотримання загальноприйнятих етичних норм у веденні переговорів з батьками, керівником, громадськістю, у тому числі телефонічних;

- дотримання норм законодавства про авторське право;

- повагу до осіб – учасників освітнього процесу (повага до дитини і її підтримка, вміння досягати порозуміння з колегами та батьками);

- об’єктивне та неупереджене відношення до працівників ЗДО № 27, учасників освітнього процесу;

- якісне, вчасне та результативне виконання своїх функціональних обов’язків;

- впровадження в свою діяльність інноваційних методів діяльності;

- підвищення своєї кваліфікації;

- правил посилання на джерела інформації у разі використання відомостей, написання довідок, доповідей, методичних матеріалів, творчих робіт, розпорядчих документів тощо;

- нерозголошення конфіденційної інформації, інформації з обмеженим доступом та інших видів інформації відповідно до вимог законодавства в сфері інформації та звернення громадян;

- надання достовірної інформації;

- уникнення приватного інтересу та конфлікту інтересів;

- відповідальності за порушення академічної доброчесності;

- збереження, поліпшення та раціональне використання навчально-матеріальної бази закладу дошкільної освіти.;

- дотримання незалежності професійної діяльності від впливу політичних партій, громадських і релігійних організацій.

5. Дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу (батьками, здобувачами дошкільної освіти) передбачає:

- дотримання загальноприйнятих етичних норм;

- повагу до педагогічних, інших працівників ЗДО № 27;

- особисте виконання покладених функцій і завдань;

- поважне ставлення до честі і гідності інших осіб, навіть, якщо їх погляди відрізняються;

- використання лише перевірених та достовірних джерел інформації;

- не фальсифікування або нефабрикування інформації з метою використання для власних цілей;

- не допустимо отримання будь-яких переваг під час вирішення робочих питань, пов’язаних з організацією освітніх послуг, окрім переваг передбачених законодавством;

- несення відповідальності за порушення академічної доброчесності.

6. Офіційне висвітлення діяльності ЗДО та напрямків його розвитку може здійснювати директор або особа, яка його замінює.

ІІІ. Відповідальність за порушення академічної доброчесності

1. За порушення норм цього Положення працівники ЗДО № 27 притягуються до відповідальності згідно з вимогами чинного законодавства України.

2. Порушенням академічної доброчесності вважається:

- академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

- самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;

- фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;

фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;

-списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема, під час оцінювання результатів навчання;

- обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;

- хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

- необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти;

- підробка офіційних документів та їх використання;

- психологічне або фізичне насильство над дитиною чи колегами;

- поява у закладі у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, паління у закладі;

- ведення в ЗДО політичної, релігійної та іншої пропаганди.

3. За порушення правил академічної доброчесності працівники ЗДО притягуються до таких форм відповідальності:

- моральна;

- дисциплінарна;

- адміністративна та кримінальна;

- відмова у присвоєнні чергової категорії (підтвердження раніше отриманої категорії);

- інші форми відповідно до вимог чинного законодавства України.

4. За порушення норм цього Положення може передбачатись накладання санкцій, у т.ч. звільнення (пониження) з посади (на посаді) за поданням Комісії з питань етики та академічної доброчесності.

  

ІV. Попередження щодо недотримання

академічної доброчесності

1. Для попередження щодо недотримання норм та правил академічної доброчесності в ЗДО № 27 використовується наступний комплекс профілактичних заходів:

- ознайомлення працівників ЗДО з цим Положенням;

- інформування працівників ЗДО № 27 щодо необхідності дотримання правил академічної доброчесності, професійної етики;

- розповсюдження методичних матеріалів;

- оприлюднення даного Положення на офіційному сайті ЗДО № 27;

- посилення контролю щодо правильного оформлення посилань на джерела інформації у разі запозичень ідей, тверджень, відомостей тощо під час підготовки (написання) творчих робіт, довідок, звітів, доповідей, розпорядчих документів;

- експертна оцінка та (або) технічна перевірка (за допомогою спеціалізованих програм у разі її встановлення) щодо ознак академічного плагіату в творчих роботах, що подаються на конкурси (атестаційні комісії) вищого рівня.

2. З метою впровадження академічної доброчесності при Комісії (у т.ч. із членів Комісії) може бути створена Робоча  група з питань  етики та академічної доброчесності (або визначена відповідальна особа), організації і контролю за додержанням принципів академічної доброчесності. Вона готує методичні матеріали, правила, пам’ятки тощо для забезпечення виконання усіх норм Закону України «Про освіту» щодо дотримання норм академічної доброчесності. Доцільність створення Робочої групи (або визначення відповідальної особи) розглядається на засіданні Комісії та приймається її рішенням.

V. Організація роботи Комісії

з питань етики та академічної доброчесності

1. З метою нагляду за виконанням норм цього Положення ЗДО № 27 створюється Комісія з питань етики та академічної доброчесності (далі-комісія).

2. Комісія наділяється правом формувати та розглядати заяви щодо порушення цього Положення та надавати пропозиції керівнику ЗДО щодо накладання відповідних санкцій.

3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законодавством у сфері освіти, іншими нормативними актами Міністерства освіти і науки України, органів місцевого самоврядування, чинними законодавчими актами України, Положеннями, Статутом, іншими нормативними документами.

4. Склад Комісії затверджується наказом керівника ЗДО за поданням кандидатур педрадою ЗДО № 27. Строк повноважень комісії 3 роки.

5. До складу Комісії обов’язково входять: директор, вихователь-методист, голова ППО ЗДО № 27.

6. Будь-який працівник може звернутися до Комісії із заявою про порушення норм цього Положення, внесення пропозицій або доповнень.

7. Комісія із свого складу обирає голову, заступника та секретаря. Голова Комісії веде засідання, підписує протоколи, рішення тощо. За відсутності Голови його обов’язки виконує заступник. Повноваження відносно ведення протоколу засідань, технічної підготовки матеріалів до розгляду їх на засіданнях тощо здійснює секретар.

8. Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання, віднесених до її повноважень що скликаються при необхідності вирішення оперативних та нагальних питань.

9. Рішення комісії приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини складу комісії. У разі рівного розподілу голосів – голос Голови (Головуючого) є вирішальним.

10. Засідання Комісії оформлюється протоколом, який підписує Голова та секретар.

11.Комісія не менше одного разу на рік звітує про свою роботу перед педагогічною радою та загальними зборами трудового колективу та громадськості.

12. Будь-який працівник ЗДО, представники освітнього процесу, яким стали відомі факти порушення норм цього Положення чи підготовки про можливість такого порушення, повинен звернутись до Голови або секретаря Комісії з письмовою заявою на ім’я її голови. У заяві обов’язково зазначаються особисті дані заявника (П.І.Б, контактні дані: адреса, телефон, місце роботи, посада, особистий підпис). Анонімні заяви чи заяви, викладені в некоректній формі, Комісією не розглядаються.

13. На засідання Комісії запрошується заявник та особа, відносно якої розглядається питання щодо порушення Кодексу академічної доброчесності.

14. За результатами проведених засідань Комісія готує вмотивовані рішення у вигляді висновків щодо порушення чи не порушення норм цього Положення. Зазначені висновки носять рекомендаційний характер, подаються керівнику ЗДО для подальшого вживання відповідних заходів морального, дисциплінарного чи адміністративного характеру.

15. Повноваження Комісії:

- одержувати, розглядати, здійснювати аналіз заяв щодо порушення норм цього Положення та готувати відповідні висновки;

- залучати до своєї роботи експертів з тієї чи іншої галузі, а також використовувати технічні і програмні засоби для достовірного встановлення фактів порушення норм академічної доброчесності за поданою заявою;

- проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної доброчесності та професійної етики працівників закладу дошкільної освіти;

- готувати пропозиції щодо підвищення ефективності впровадження принципів академічної доброчесності в діяльність закладу дошкільної освіти;

- надавати рекомендації та консультації щодо способів і шляхів більш ефективного дотримання норм цього Положення;

- інші повноваження відповідно до вимог чинного законодавства України та локальних нормативних актів.

VІ. Заключні положення

1. Це Положення затверджується рішенням педагогічної ради ЗДО № 27 та вводиться в дію наказом керівника ЗДО.

2. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням педагогічної ради ЗДО № 27 та вводяться в дію наказом керівника.                                                                                                                                                                                                                                                          

Заклад  дошкільноїосвіти№ 27


Від «___» листопада 2020р


НАКАЗ

                                              №___осн


«Про затвердження Положення про академічну доброчесність ЗДО № 27»

На виконання ст. 42 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VІІІ, рішення педагогічної ради (протокол № 1 від 04.11.2019), з метою дотримання професійних стандартів та етичних принципів учасників освітнього процесу,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Положення про академічну доброчесність уЗДО № 27
 2. Затвердити склад Комісії з питань академічної доброчесності: голова комісії – Мандзюк С.А,директор;

члени комісії – Бречко Н.Є.., вихователь-методист;

                        -МатвеєваТ.В.-завгосп, голова П.К.

                        -Ягенська Я.В., практичний психолог

 1. Довести дане Положення до працівників ЗДО.
 2. Діловоду Гудзь Н.С.:опублікувати Положення та даний наказ на сайтіЗДО.
 3. Контроль за виконанням наказу залишаю засобою.

Директор ЗДО № 27 _________Мандзюк С.А.

 

Заклад дошкільної освіти № 27

Від 26.08. 2020р.                                                                                          № ___-осн

. «Про порядок нарахування батьківської плати у ЗДО № 27»

Відповідно до ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб», постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» (зі змінами), наказу МОН України від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (зі змінами), Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого спільним наказом МОЗ та МОН України від 01.06.2005 № 242/329, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН і МОЗ України від 17.04.2006 № 298/227 (зі змінами), рішення Рівненської міської ради від 25.09.2014 № 4510 «Про організацію безкоштовного харчування у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції (АТО)», розпорядження міського голови від 10.08.2020 № 593-р «Про встановлення грошової норми вартості харчування однієї дитини в день у закладах дошкільної освіти», наказу управління освіти від 26.12.2019 № 600-осн. «Про встановлення розміру батьківської плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти та дошкільних групах НВК № 14,17», з метою забезпечення повноцінного харчування дітей в закладах дошкільної освіти, керуючись наказом управління освіти№ 189-осн.від 20.08.2020р. "Про порядок нарахування  батьківської плати у закладах дошкільної освіти",

НАКАЗУЮ:

1. Встановити з 01 вересня 2020 року грошову норму вартості харчування одного дня на 1 дитину:  у закладі дошкільної освіти (групах) компенсуючого типу (санаторних) для дітей раннього віку (від 1 до 3 років) - 32.00 грн. та для дітей передшкільного віку (від 3 до 6 років) - 38.00 грн.;

2. Встановити батьківську плату за харчування в закладах дошкільної освіти у розмірі 60%від вартості харчування.(д ля дітей раннього віку-19.20 грн.на день, для дітей переддошкільного віку-22.80 грн.на день).

3. Забезпечити режим харчування:  чотириразове харчування у закладі дошкільної освіти компенсуючого типу .

4. Забезпечити безкоштовне харчування : -дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям-інвалідам, дітям із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»; - дітям, батьки яких є учасниками АТО (ООС); -дітям, з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітям, які мають статус дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.

5. Звільнити батьків або осіб, які їх замінюють, від плати за харчування дітей:  у сім'ях яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку установлюється Законом України «Про Державний бюджет України» для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти;

6. Забезпечити пільгову оплату за харчування в розмірі 50 % для батьків у сім'ях яких троє і більше дітей. Нарівні з рідними дітьми враховувати падчерок та пасинків, які проживають у цій сім'ї, якщо вони не були враховані в сім'ї іншого з батьків, а також дітей, на яких оформлена опіка у зв’язку зі смертю батьків, позбавленням їх батьківських прав, засудженням до позбавлення волі, включаючи час перебування під слідством або направленням на примусове лікування.

7.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

                                Директор ЗДО № 27 _________Мандзюк С.А.

 

ШАНОВНІ БАТЬКИ ЗДО № 27

На період адаптивного карантину

в дошкільному навчальному закладі

продовжують діяти обов’язкові правила роботи!

Організація протиепідемічних заходів у нашому дошкільному закладі здійснюється відповідно до вимог Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 № 25.

БЕЗПЕКА І ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ТА ПРАЦІВНИКІВ – НАШ ГОЛОВНИЙ ПРІОРИТЕТ!

Правила закладу під час адаптивного карантину:

1. Прийом дітей розпочинається о 7.00 ранку, закінчується о 8.30.

2. Дітей до дошкільного закладу приводять та забирають виключно батьки або законні представники.

3. Батьки міряють дітям та собі температуру вдома перед виходом до дошкільного закладу.

4. Біля входу на територію дошкільного закладу старша медична сестра , яка призначена наказом, здійснює повторний температурний скринінг дитини та працівників, результати якого фіксує у журналі .

5. У разі виявлення підвищеної температури тіла понад 37,2 С у дитини чи особи яка її привела, або ознак респіраторних захворювань дитини — дитина до закладу не приймається.

6. Батьки або особи, що їх замінюють, повинні бути в захисних масках так, щоб були прикриті ніс та рот.

7. Ранковий прийом дітей до закладу та передачу після закінчення дня проводить вихователь групи на вході та території закладу. Кожного дня вихователь здійснює патронаж про стан здоров’я дитини .

8. Батьки, або законні представники передають дитину вихователю.

У разі потреби проводять до групового майданчика, до контрольної лінії та передають її вихователю.

9. ВХІД ДО БУДІВЛІ ЗАКЛАДУ БАТЬКАМ ТА СТОРОННІМ ОСОБАМ СУВОРО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!

10. Всі питання обговорюються у телефонному режимі або через спілкування у соціальних месенджерах. Батьківські збори проводяться у разі потреби в режимі он-лайн конференцій або на групових майданчиках.

11. ІГРАШКИ ПРИНОСИТИ З ДОМУ ЗАБОРОНЕНО.

12. Змінні речі та змінне взуття для дітей складені в рюкзак.

13. Індивідуальний головний убір в теплі, сонячні дні обов’язково.

14. Дітям протягом дня кожні чотири години медичні працівники міряють температуру та фіксують її показники у зошиті поточного температурного скринінгу дітей. Якщо у дитини протягом дня виявляється підвищена температура, або ознаки респіраторних захворювань, вона ізолюється до ізолятора старшою медичною сестрою, батьки інформуються і як найшвидше забирають дитину із закладу та звертаються до сімейного лікаря чи закладу охорони здоров’я.

15. На вході до закладу організовується місце для обробки рук спиртовмісними антисептиками . Працівники ЗДО через 2 год міняють маски.

16. Вхід дитині та працівникам в дошкільний заклад суворо в змінному взутті.

17. Вихователь впродовж дня в ігровій формі навчає дітей заходам безпеки, закріплює культурно-гігієнічні навички . Під час миття рук використовуються рідке мило та паперові рушники. Тверде мило та тканні рушники забороняються. Використані паперові рушники викидають у спецконтейнер, який розташований в туалетній кімнаті, для утилізації ЗІЗ.

18. На період карантину під час харчування мінімізується кількість дітей, які харчуються одночасно за одним столом.

19. Вся освітньо-виховна робота проводиться на відкритому повітрі, де вихователі використовують форми роботи, які зменшують безпосередній фізичний контакт між дітьми, обмежують використання значної кількості додаткового інвентарю.

20. Ранкові гімнастики та фізкультурні заняття проводяться на групових майданчиках без додаткових атрибутів та обладнання.

21. Миття та дезінфекція вуличного обладнання відбувається вранці перед приходом дітей та після прогулянки. Дезінфекція поверхонь відбувається протягом дня помічником вихователя. Мягкі іграшки для використання забороняються.

22. Помічниками вихователів постійно проводиться вологе прибирання з використанням миючих та дезінфікуючих засобів та провітрювання приміщень за графіком.

23. Всі працівники закладу несуть персональну відповідальність за достовірність даних про стан свого здоров’я.

ПАМ’ЯТАЙТЕ ПРО СОЦІАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: НІ В ЯКОМУ РАЗІ НЕ ПРИВОДЬТЕ ДО САДОЧКА ДИТИНУ З ОЗНАКАМИ ГРВІ.

 

Договір

про надання додаткових освітніх послуг

«___» ____________201_р.                                                                                         м.Рівне

Заклад дошкільної освіти( ясла-садок) компенсуючого типу(санаторний) №27 Рівненської міської ради , в особі директора ЗДО№ 27 Мандзюк Світлани Анатоліївни, що діє на підставі Статуту, (далі- Виконавець), з однієї сторони,

та батько (мати) дитини ___________________________________________________________

(далі Замовник), з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

 1. 1.Предмет договору

1. Виконавець на підставі Положення про надання додаткових освітніх платних послуг закладом дошкільної освіти № 27, бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника надати додаткові освітні послуги у формі гурткової роботи, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, а Замовник своєчасно оплатити такі послуги.

1.2.Перелік додаткових освітніх послуг, які надаються за даним договором:______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3.Додаткові освітні послуги надаються за згодою батьків дитини, на підставі заяви та даної угоди, у межах допустимого навантаження дитини, визначеного Міністерством освіти і науки України разом з Міністерством охорони здоров’я України.

2. Права та обов’язки Виконавця.

2.1. Виконавець зобов’язується:

2.1.1. Надавати додаткові освітні послуги у формі гурткової роботи згідно з розкладом.

2.1.2. Сприяти позитивній соціалізації особистості дитини за авторським програмами та новітніми технологіями відповідно до вікових та індивідуальних особливостей дитини.

2.1.3. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації надання освітніх послуг, їх якості та змісту, про права та обов’язки під час надання та отримання таких послуг.

2.1.4. У разі дострокового припинення договору (незалежно від підстав припинення) та ненадання Замовнику освітніх послуг-повернути відповідну частину коштів, що були внесені як попередня плата за надання ДОП.

2.2. Виконавець має право:

2.2.1. Достроково розірвати договір у разі невиконання Замовником своїх зобов’язань.

3.Права та обов’язки Замовника.

3.1.Замовник зобов’язується:

3.1.1. Своєчасно вносити плату за отримані дитиною освітні послуги в розмірі та терміни, передбачені цим договором;

3.1.2. Своєчасно інформувати вихователів, керівників гуртків про причину відсутності дитини у ЗДО.

3.2. Замовник має право:

3.2.1. Звертатись до директора, вихователів, керівників гуртків з питань розвитку, виховання і навчання своєї дитини;

3.2.2. Вносити пропозиції щодо поліпшення якості надання додаткових освітніх послуг.

3.2.3. Вимагати поваги до дитини;

3.2.4. Достроково розірвати даний договір в разі невиконання або неналежного виконання Виконавцем своїх зобов’язань.

4.Вартість послуг та порядок розрахунків.

4.1. Розмір плати за додаткові освітні послуги за місяць, відповідно до калькуляції, затвердженої управлінням освіти, становить:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

4.2. Оплата за надання додаткових освітніх послуг здійснюється Замовником у безготівковій формі     щомісячно до 20-го числа поточного місяця, згідно виставленого рахунку.

4.3.ДОП надаються на безоплатній основі дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа, дітям-інвалідам.

4.4. Якщо дитина не відвідує ЗДО протягом місяця з поважних причин(хвороба, щорічна відпуста батьків тощо), оплата за надання додаткових освітніх послуг не вноситься.

4.5. Батьки дітей, які не відвідували гуртки з надання ДОП без поважних причин протягом місяця, вносять оплату за надання додаткових освітніх послуг в розмірі 100%.

4.6.В разі тимчасового призупинення діяльності закладу ( за наказом управління освіти, карантину тощо) плата за надання освітніх послуг вноситься відповідно до вимог чинного законодавства України, з обов’язковим відпрацюванням пропущених за час простою годин керівниками гуртків по наданню ДОП.

5.Відповідальність сторін.

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.2. Суперечки між сторонами вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди-у судовому порядку.

6. Термін дії договору, умови зміни та припинення дії договору.

6.1. Термін дії даного договору встановляється впродовж навчального року з 01 жовтня 201_ року по 31 травня 201_ року.

6.2. Договір може бути достроково розірваний за згодою сторін.

6.2. Цей договір укладено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

7. Місцезнаходження сторін

             Виконавець                                                             Замовник

ЗДО № 27                                                              __________________________________

м.Рівне, вул. Кн.Ольги,14в                                   _________________________________

Тел. 634804                                                             __________________________________

Директор ЗДО № 27

_____­­­­­­­­­­­­­­­­__________Мандзюк С.А.

 

РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

(42 сесія, 6 скликання)

Р І Ш Е Н Н Я


4 вересня 2014 року № 4382


Про затвердження Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей для влаштування в дошкільні навчальні заклади міста Рівного в новій редакції


Відповідно до статті 53 Конституції України, статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 18, 19 Закону України "Про дошкільну освіту", пункту 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (зі змінами), статті 2 Закону України "Про доступ до публічної інформації", пункту 19 статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", з метою забезпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти, спрощення процедури та вільного доступу до інформації про облік дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади міста Рівного, недопущення внесення недостовірних відомостей про дітей, які мають відвідувати дошкільні навчальні заклади, Рівненська міська рада ВИРІШИЛА: 1. Затвердити Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади міста Рівного в новій редакції (додається). 2. Рішення Рівненської міської ради від 23.05.2013 № 3036 вважати таким, що втратило чинність. 3. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з питань науки, освіти, культури та духовного відродження, молоді, спорту, зв’язків з громадськими об’єднаннями та засобами масової інформації; постійній комісії з питань Регламенту, депутатської діяльності та етики, розвитку місцевого самоврядування; постійній комісії з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства та соціального захисту населення і секретарю міської ради А. Грещуку, а організацію його виконання – заступнику міського голови Г. Кульчинській.Міський голова В. Хомко
ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Рівненської міської ради 04.09.2014 № 4382


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЗАГАЛЬНОЇ МІСЬКОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ДІТЕЙ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ У ДОШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ МІСТА РІВНОГО

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади міста Рівного (далі – Положення), розроблене відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про дошкільний навчальний заклад, Закону України "Про дошкільну освіту", Закону України "Про доступ до публічної інформації", визначає порядок електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади міста Рівного. 2. Загальна міська електронна реєстрація дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади (далі – ДНЗ), що є у комунальній власності територіальної громади м. Рівного здійснюється з метою: - забезпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти у ДНЗ м. Рівного; - забезпечення рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку; - забезпечення публічного доступу до інформації про ДНЗ, що є в комунальній власності територіальної громади м. Рівного; - запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей у ДНЗ; - здійснення обліку дітей, які мають відвідувати ДНЗ м. Рівного. 3. Це Положення поширюється на дітей, які зареєстровані або проживають у м. Рівному. 4. Загальна міська електронна реєстрація дітей для влаштування у ДНЗ – єдина комп’ютерна база даних, яка містить інформацію про ДНЗ м. Рівного та дітей, які мають відвідувати ці ДНЗ, та забезпечує її зберігання, видачу і захист від несанкціонованого доступу. Держатель єдиної комп’ютерної бази даних – Управління освіти Виконавчого комітету Рівненської міської ради. Адміністратор єдиної комп’ютерної бази даних – Управління освіти Виконавчого комітету Рівненської міської ради, що відповідає за технічне та програмне забезпечення, надання реєстраторам доступу до комп’ютерної бази даних, забезпечує збереження та захист інформації. Реєстратор – особа уповноважена держателем єдиної комп’ютерної бази даних, яка здійснює внесення (зміну, виключення) інформації до неї, надання інформації. 5. Прохідний бар’єр – перелік дітей, кількість яких визначається фактичною наповненістю групи, що відповідає пункту 8 Положення про
Продовження додатка, затвердженого рішенням Рівненської міської ради від 04.09.2014 № 4382 дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (зі змінами).

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 1. Внесення до єдиної комп’ютерної бази даних інформації про ДНЗ є обов’язковим. 2. Внесенню до єдиної комп’ютерної бази даних підлягає наступна інформація про ДНЗ: - повна назва закладу, тип, адреса, місце знаходження, контактні дані, прізвище, ім’я, по батькові керівника, кількість груп за віком (гранична наповнюваність груп), режим роботи закладу, основні напрямки освітнього процесу, створені умови, педагогічний склад, проектна потужність закладу; - кількість та перелік поданих заяв для зарахування до групи; - перелік зарахованих дітей до ДНЗ; - кількість вільних місць (щомісячно – при наявності, травень – кількість вільних місць на наступний навчальний рік). 3. Внесення (зміни, виключення) відомостей про ДНЗ здійснюється реєстратором на підставі заяви керівника ДНЗ. 4. Заява про зміну (виключення) відомостей в єдиній комп’ютерній базі даних подається реєстратору не пізніше 5 днів з моменту виникнення обставин, які привели до необхідності зміни (виключення) відомостей. 5. Внесення зміни (виключення) відомостей про ДНЗ здійснюється реєстратором не пізніше наступного робочого дня після подання керівником ДНЗ заяви про внесення зміни (виключення) відомостей.

3. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ (ЗМІНИ) ВІДОМОСТЕЙ ПРО ДІТЕЙ, ЯКІ МАЮТЬ ВІДВІДУВАТИ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 1. Наявність в єдиній комп’ютерній базі даних інформації про дітей, які мають відвідувати ДНЗ є обов’язковою умовою зарахування дитини до відповідного навчального закладу. 2. Внесенню до єдиної комп’ютерної бази даних підлягає наступна інформація: а) про дітей: - прізвище, ім’я, по батькові; - дата народження; - адреса проживання; - серія та номер свідоцтва про народження; - інформація про пільгову категорію (за наявності). б) про батьків: - прізвище, ім’я, по батькові одного з батьків або осіб, які їх замінюють; - серія, номер паспорта одного з батьків або осіб, які їх замінюють; - навчальний заклад та вікова група, яку відповідно до бажання батьків або осіб, які їх замінюють має відвідувати дитина;
Продовження додатка, затвердженого рішенням Рівненської міської ради від 04.09.2014 № 4382
- електронна пошта (E-mail) (при наявності); - контактний телефон. 3. Внесення до єдиної комп’ютерної бази даних інформації про дітей здійснюється реєстратором (не пізніше двох днів) на підставі письмової заяви батьків або осіб, які їх замінюють, а також самостійно батьками або особами, які їх замінюють через сайт Управління освіти Виконавчого комітету Рівненської міської ради www.rosvita.rv.ua. Реєстратор зобов’язаний надати доступ до інформації, яка міститься на офіційному сайті Управління освіти Виконавчого комітету Рівненської міської ради. Заявник зобов’язаний упродовж 5 робочих днів від дати реєстрації, надати документ, що підтверджує належність заявника до пільгової категорії. 4. Реєстратор відмовляє заявнику у реєстрації відомостей, якщо: - заявлена особа вже зареєстрована; - порушено порядок внесення (зміни) відомостей, визначений в пунктах 2, 3 розділу 3. 5. Вилучення відомостей про дітей здійснюється: - на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють; - на підставі заяви керівників ДНЗ, в якій вказується перелік дітей, зарахованих до ДНЗ та перелік дітей, батьки або особи, які їх замінюють, не подали заяви та інші документи для зарахування до ДНЗ у визначений цим Положенням термін (пункт 1 розділу 4). 6. Присвоєння порядкових номерів здійснюється в порядку черговості за віковою групою кожного ДНЗ при внесенні (зміні) відомостей про дитину в загальному порядку. Порядковий номер, дата та час реєстрації не підлягає зміні за жодних умов. 7. Внесення змін до відомостей про дітей (перереєстрація) здійснюється в порядку, визначеним пунктом 3 розділу 3 Положення. У випадку внесення відомостей про інший ДНЗ та іншу вікову групу, яку має відвідувати дитина, попередні відомості про порядковий номер та дату внесення відомостей вилучаються і присвоюється новий порядковий номер та зазначається дата внесення змін.

4. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ДІТЕЙ ДО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 1. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу, як правило, здійснюється керівником (відповідно до списків, сформованих базою даних та поданих реєстратором) упродовж періоду комплектації груп (червня-серпня) поточного року у відповідний навчальний заклад. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до пункту 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (зі змінами від 16.11.2011 № 1204) на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.
Продовження додатка, затвердженого рішенням Рівненської міської ради від 04.09.2014 № 4382

Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу (спеціальні, санаторні) подається висновок психологомедико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення Управління освіти Виконавчого комітету Рівненської міської ради. 2. У випадку недоукомплектування груп керівник ДНЗ здійснює прийом дітей упродовж календарного року (відповідно до списків, сформованих базою даних та поданих реєстратором). Заявник зобов язаний у термін 14 календарних днів (від дати поданих списків реєстратором) з явитися у ДНЗ для оформлення документів відповідно до пункту 1 розділу 4 цього Положення. 3. Заявник постійно стежить за наявністю вільних місць у відповідному ДНЗ та за прохідним бар’єром на офіційному веб-сайті або безпосередньо у реєстратора. 4. У випадку наявності вільних місць в одному із дошкільних навчальних закладів та відсутності заявників відповідної вікової категорії у цей заклад, заявникам іншого дошкільного навчального закладу із найбільшою кількістю заявників може бути запропонована можливість бути зарахованим до іншого ДНЗ за згодою самого заявника. 5. Завідувачі дошкільних навчальних закладів проводять прийом документів для зарахування дитини у відповідний дошкільний навчальний заклад лише відповідно до списків, поданих реєстратором. 6. Прийом заявників пільгових категорій відбувається відповідно до реєстру заявників пільгових категорій. 6.1. Вибір дошкільного навчального закладу відбувається заявником за пропозицією реєстратора відповідно до черговості заявника у реєстрі та відповідно до квоти вільних пільгових місць у дошкільних навчальних закладах (10 % на кожну вікову групу). 6.2. Прийом документів заявників пільгових категорій здійснюється відповідно до цього Положення та поданих документів, що свідчать про наявність пільг. 6.3. До пільгових категорій належать: - діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім’ях; - діти-інваліди, які не мають протипоказань щодо відвідування дошкільних навчальних закладів; - діти батьків-інвалідів І або ІІ групи або один з батьків інвалід І чи ІІ групи (неповна сім’я); - діти, які потерпіли від наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції; - діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків; - діти з багатодітних сімей, де є двоє і більше дітей дошкільного віку; - діти, батьки яких мають статус відповідно до пункту 19 статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (на підставі витягу з наказу відповідного командира (начальника) про відрядження
Продовження додатка, затвердженого рішенням Рівненської міської ради від 04.09.2014 № 438 особового складу самостійно або у складі підрозділу (команди) для участі в антитерористичній операції). 7. Всі групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм, правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах. 8. Питання ротації дітей в кожному окремому дошкільному закладі здійснює керівник ДНЗ. 9. Питання ротації дітей з одного дошкільного закладу в інший в електронній базі даних здійснює реєстратор при Управлінні освіти Виконавчого комітету Рівненської міської ради за фактом звернення батьків.

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ЄДИНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ БАЗИ ДАНИХ 1. Доступ до всіх персональних даних заявника відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" має лише держатель єдиної комп’ютерної бази даних та реєстратор, який використовує персональні дані заявника виключно в межах виконання своїх повноважень. Реєстратор несе персональну відповідальність за внесення (зміни), збереження та захист персональних даних заявника. 2. Публічний доступ до єдиної комп’ютерної бази даних розміщений на офіційному веб-сайті www.rosvita.rv.ua та містить виключно наступну інформацію: реєстраційний номер, дату та час реєстрації, прізвище, ім’я, по батькові, дату народження дитини, а також вибір дошкільного навчального закладу (чи приналежність до пільгової категорії), вікову групу та рік вступу.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЦЬОГО ПОЛОЖЕННЯ 1. Контроль за здійсненням комплектації груп покладається на керівників ДНЗ. 2. Контроль за дотриманням цього Положення здійснює Управління освіти Виконавчого комітету Рівненської міської ради.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Внесення (зміни, виключення) відомостей та доступ до єдиної комп’ютерної бази даних здійснюється на безоплатній основі. 2. Особи, винні в порушенні порядку внесення інформації до єдиної комп’ютерної бази даних та порядку прийому дітей до ДНЗ, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.Секретар міської ради А. Грещук

 

Склад  піклувальної ради ЗДО № 27:

Морозюк О.О. - гр. №3 - Голова піклувальної ради;

Цибуліна Л.Ю. - гр. №1;

Смілянець Н.П. - гр. №2;

Ошурко М. М. - гр. №4;

Копчинська М.М. гр. № 5;

Рибак Ю.В. - гр. №6;

Люклянчук А.В.  гр. №7;

Гомон О.В. - гр.№8;

Бондарець О.В. - завгосп;

Гудзь Н.С. - діловод;

Лісович В.Л. - вихователь, голова профспілкового комітету;

Камінник Н.М. - кастеляна;

Басик Л.С. - вихователь;

Лівандовська А.П. - помічник вихователя;

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПІКЛУВАЛЬНУ РАДУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО

ЗАКЛАДУ (ЯСЕЛ-САДКА)  КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ (ДЛЯ ОСЛАБЛЕНИХ ТА ЧАСТО ХВОРІЮЧИХ ДІТЕЙ) № 27

Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до пункту 65 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964 на основі Типового Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказами Міністерства освіти і науки України від 05 лютого 2001 року № 45 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2001 року № 146/5337.

1.1. Піклувальна  рада при дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 27  (далі ПР ДНЗ) є органом громадськості, покликаним посприяти в справі освіти, виховання, соціального захисту вихованців закладу.

1.2. У своїй роботі ПР ДНЗ керується Конституцією України, Законами України «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добродійність і благодійні суспільства», Статутом ДНЗ, Положенням про дошкільний навчальний заклад, цим Положенням.

1.3. ПР – це орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем дошкільної освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного навчального закладу.

 

Правила та обов'язки батьків, діти яких відвідують заклад дошкільної освіти

 • Поважати людську гідність і професійну честь працівників дошкільного навчаль­ного закладу. Виявляти до них повагу в присутності дитини.
 • Неприпустимо розмовляти в дошкільному навчальному закладі ненормативною лексикою та підвищеним тоном будь з ким - батьками, дітьми, працівниками.
 • Поважати гідність своєї дитини та інших дітей.
 • Виконувати рекомендації педагогічних та медичних працівників дошкільно­го навчального закладу щодо розвитку, виховання, зміцнення здоров'я дитини та її гігієни.
 • Своєчасно приводити дитину до дошкільного навчального закладу. Про можливе запізнення попереджати завчасно.
 • Про відсутність дитини через хворобу або сімейні обставини та прихід її після від­сутності обов'язково попередити заздалегідь. Адже завідувач дошкільного на­вчального закладу щодня затверджує меню та кількість дітей на харчування за даними попереднього дня.
 • Про відсутність дитини через інфекційне захворювання терміново повідомити в дошкільний навчальний заклад з метою термінової обробки групового примі­щення та запобігання захворюванню інших дітей.
 • У шафі дитини мають бути гребінець та носова хустинка, а на верхньому одязі - петелька. Також у дитини раннього або молодшого дошкільного віку має бути змінне взуття та одяг, у дитини старшого дошкільного віку - за потреби.
 • Дитині заборонено приносити до дошкільного навчального закладу дрібні іграш­ки, монети, насіння рослин, гострі предмети та пігулки. Тому слід щодня перевіря­ти кишені дитини.
 • З метою збереження життя і здоров'я дітей, запобігання травматизму заборонено пересуватися на транспортних засобах територією дошкільного навчального за­кладу та приходити з будь-якими домашніми тваринами.
 • Приводити дитину до дошкільного навчального закладу в чистому одязі, у взутті, що відповідає розміру її ноги та санітарно-гігієнічним вимогам. З метою запобіган­ня травматизму заборонено одягати дитині шльопанці, незручне взуття.
 • Приводити до дошкільного навчального закладу здорову дитину. Слід повідомля­ти вихователям про стан здоров'я дитини вдома, про будь-які падіння та ушко­дження, а також скарги дитини на погане самопочуття.
 • Батьки або особи, які за їх дорученням приводять дитину до дошкільного навчаль­ного закладу мають передати дитину вихователеві або працівникові, який при­ймає дітей у цей час.
 • Неприпустимо відправляти дитину до дошкільного навчального закладу саму, без супроводу дорослого. Увечері вихователь зобов'язаний передати дитину бать­кам або іншій особі, яка за їх дорученням прийшла за дитиною.
 • Неприпустимо залишати дитину саму в приймальній кімнаті групового приміщен­ня. Якщо запізнилися на ранкову гімнастику, слід дочекатися, коли діти вашої віко­вої групи повернуться, та передати дитину вихователеві.
 • Слід заздалегідь поінформувати вихователя про осіб, яким батьки доручають при­водити дитину до дошкільного навчального закладу та забирати її з нього. За по­треби таке доручення оформлюють письмово.
 • Вихователь не має права віддавати дитину неповнолітнім дітям та батькам у не­тверезому стані. Лише за наявності письмової заяви батьків можна віддавати ди­тину іншим членам родини.
 • Вихователь та медична сестра оглядають дитину з метою своєчасного виявлення ознак захворювання (сипу, розчісувань, запалення очей тощо), нездужання (голо­вний біль, недомагання, нежить], тілесних ушкоджень (синьці, подряпини, гулі тощо). Якщо під час ранкового прийому у дитини виявлено ознаки захворю­вання, батьки зобов'язані забрати дитину і звернутися до лікаря за консультацією або медичною допомогою.
 • Ранковий туалет дітей потрібно робити вдома. Батьки мають приводити дітей до дошкільного навчального закладу чистими, охайно вдягненими.
 

Зарахування й вiдрахування з дитсадка згідно статуту ЗДО №27

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ ДИТИНИ В ДНЗ:

  • медичну довідку про стан здоров’я та епідеміологічне оточення;
  • копію свідоцтва про народження дитини;
  • заяву від батьків, або осіб, які їх замінюють;
  • карту фізичного розвитку дитини, форма № 63;
  • копії документів про надання пільг (при наявності);
  • довідка ЛКК для зарахування дітей
  • направлення з управління освіти

За дитиною зберігається місце в ЗДО:

  • у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, відпустки батьків, а також у літній період (75 днів).

Відрахування дітей із ЗДО здійснюється:

  • за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;
  • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу;
  • у разі несплати без поважних причин батьками за утримання дитини протягом одного місяця;
  • у разі невідвідування ДНЗ без поважних причин більше місяця.

Шановні батьки!

У ЗДО № 27 діють правила, вимоги, які допомагають правильно організувати час перебування у ньому Ваших дітей. Запрошуємо Вас дотримуватися таких правил:

1. Своєчасно приводити дитину до дошкільного закладу – з 7.00   та забирати до 18.55.

2. Якщо Ви привели дитину під час проведення ранкової гімнастики, вам слід дочекатися, коли діти вашої групи повернуться з ранкової гімнастики і передати дитину вихователю. Неприпустимо залишати дитину саму у приміщенні групи.

3. Приводити дитину в ЗДО в чистому одязі, у взутті, що відповідає розміру ноги дитини та санітарно-гігієнічним вимогам.

4. Приводити в ЗДО здорову дитину, повідомляти вихователя про її самопочуття вдома та незвичайні випадки (падіння, ушкодження, скарги на погане самопочуття тощо).

5. Своєчасно повідомляти   ст. медсестру або вихователя про хворобу дитини та інші причини її відсутності в ЗДО за телефоном 23 – 63 – 34.

6. Вихователь зобов’язаний щодня оглядати дитину з метою своєчасного виявлення ознак хвороб (сипу, подряпин, конюктевиту і ін.), нездужання (головний біль, хворе горло, слинотеча та ін.), тілесних ушкоджень (синці, подряпини, гулі тощо).

7. Якщо під час ранкового прийому в ЗДО у дитини виявлено ознаки хвороби, батьки зобов’язані забрати дитину із днз та звернутися до лікаря за консультацією або медичною допомогою.

8. Батьки, або особи, що за їх дорученням приводять дитину в дошкільний заклад, мають передати дитину вихователю або тому працівникові ЗДО, який приймає дітей в цей час. Неприпустимо відправляти дитину до ЗДО саму, без супроводу дорослого. Увечері   вихователь зобов’язаний передати дитину батькам або іншій особі, що прийшла за нею за їх дорученням.

9. Батькам варто заздалегідь домовитися з вихователем щодо тих осіб, яким вони доручають забирати дитину з закладу дошкільної освіти. В окремих випадках таке доручення оформляється письмово.

10. Вихователь не має права віддавати дітей з закладу дошкільної освіти неповнолітнім дітям, батькам у нетверезому стані.

11. Вносити плату за    додаткові освітні послуги і харчування до 20 числа кожного місяця.

12. Вихователь не несе відповідальності за збереження прикрас (сережки, хрестики тощо).

Під час складання правил використано: Закон України «Про дошкільну освіту». Положення про дошкільний навчальний заклад. Інструкція з організації охорони життя і здоров’я дітей в дитячих дошкільних закладах.

 

Про зарахування до  закладу дошкільної освіти  дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення

Відповідно до статті 34 Закону України «Про освіту», прийом дітей у дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків або осіб, що їх замінюють. Згідно із статтею 36 Закону України «Про дошкільну освіту», батьки мають право вибирати дошкільний навчальний заклад. Згідно з пунктом 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. №305, прийом дітей у дошкільний навчальний заклад здійснюється керівником протягом навчального року на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничого лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження, довідки ЛКК, направлення з управління освіти –за наявності місць.

З 01.01.2014 року прийом дітей у дошкільний навчальний заклад здійснюється керівником відповідно до електронної реєстрації на сайті http://www.rosvita.rv.ua/ при управлінні освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради.

Згідно із Законами України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (статті 12 і 15) та «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (стаття 27), з метою запобігання захворюванням на туберкульоз, поліомієліт, дифтерію, кашлюк, правець та кір в Україні профілактичні щеплення є обов’язковими. Дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється.

Відповідно до спільного листа Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 вересня 2014 року № 1/9-500, №04.01.16/28103 «Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення» у разі, якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв’язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його.

Слід зазначити, що на сьогодні існує дефіцит необхідних вакцин. Така ситуація виникла з об’єктивних причин (неможливість перереєстрації, недофінансування, знаходяться під забороною вакцини Російського виробництва).

Відповідно до Примірного положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні» від 29.11.2002 № 434 (далі Примірне положення), медична документація для зарахування дітей до дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів включає форму № 026/о з висновками про стан здоров’я дитини і рекомендаціями щодо подальшого спостереження за дитиною, про профілактичні щеплення (ф. № 063/о); дані лабораторних досліджень.

Медична документація видається на підставі даних обов’язкового медичного профілактичного огляду дитини за участю лікаря педіатра та інших лікарів-спеціалістів.

Питання щодо відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується індивідуально лікарсько-консультативною комісією (для зарахування до загальноосвітнього навчального закладу з залученням епідеміолога).

Враховуючи зазначене, керівник навчального закладу приймає дитину до закладу за наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка, а для дітей у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення (незалежно від причин),додатково подається висновок лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу державної (комунальної) форми власності, у якому зазначено, що дитина здорова і може відвідувати навчальний заклад.

Якщо лікарсько-консультативна комісія приймає рішення щодо заборони від відвідування дитиною, у якої відсутні профілактичні щеплення, навчального закладу (при складній епідеміологічній ситуації та (або) індивідуальних показниках), то питання щодо форм здобуття освіти такими дітьми вирішується місцевими  органами  управління освітою.

Відповідальність за виховання дитини лежить в однаковій мірі як на дошкільних закладах, так і на сім’ї. Ефективність цього процесу у великій мірі залежить від співпраці сім’ї і дошкільного навчального закладу.

У роботі з батьками дитини раннього віку можна виділити два етапи:

–на першому етапі педагог проводить роботу з батьками дітей, яких ще не відвідують дошкільний навчальний заклад;

– на другому етапі проводять роботу з батьками, діти яких почали відвідувати групу раннього віку.

 Робота з батьками розпочинається з моменту проведення обліку дітей, які проживають у мікрорайоні. Педагог знайомиться із сім’єю та дитиною, запрошує відвідати дошкільний заклад в «День відкритих дверей», що організовують для батьків майбутніх вихованців і проводять у перший тиждень жовтня. В цей день батьки зустрічаються з керівником дошкільного закладу, який знайомить їх з програмою проведення масового заходу:

– екскурсія дошкільним закладом з обов’язковим відвідуванням груп раннього віку;

– зустріч з вихователями, які вже працюють в групах раннього віку і з тими, хто на наступний навчальний рік буде набирати малюків;

–знайомство зі змістом угоди між сім’єю і дошкільним закладом щодо співпраці у вихованні дітей, правилами прийому в дошкільний навчальний заклад.

Коли сім’я прийняла рішення про відвідування дитиною дошкільного закладу, тоді подається заява завідувачу. Керівник проводить першу бесіду з батьками, ознайомлює їх з правилами та режимом роботи ДНЗ, визначає групу, в якій буде виховуватись дитина.

Під час формування груп керуємось віковим принципом комплектації. Враховуємо право батьків вибирати вихователя,  якщо вони ознайомились з підходами педагога до  виховання і ці педагоги найбільше підходять їхньому малюкові.

Після вирішення організаційних питань між батьками і закладом підписується договір про співпрацю:

Затверджено:

Наказ №  від .20… року

Зав.ДНЗ

Договір

про спільну діяльність дошкільного навчального закладу №27 та батьків або осіб, які їх замінюють

 Дошкільний навчальний заклад №27  в особі завідувача ( Мандзюк С,А.), яка діє на підставі Статуту  (далі «Виконавець»), з одного боку, і батьками дитини або особи, яка їх замінює з другого боку (далі «замовник»), уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору

1.1.Предметом цього договору є спільна діяльність дошкільного навчального закладу і батьків, або осіб, які їх замінюють, щодо виховання, навчання та поглибленого фізичного розвитку дітей  дошкільного віку;
1.2.Сторони домовилися про прийняття в дошкільний навчальний заклад №27 дитини для здобуття нею дошкільної освіти відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Базового Компонента дошкільної освіти в Україні та власного Статуту.

2. Термін дії договору

2.1. Термін дії договору встановлюють з_1.09.2015  по_31.08.2019р.

3. Права та обов’язки «виконавця»

«Виконавець» зобов’язується:

3.1.Прийняти дитину до дошкільного навчального закладу на підставі заяви батьків і за наявності медичних довідок та планових щеплень.

3.2.Створити умови для здобутгя дитиною дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу.

3.3.Забезпечити догляд, виховання, навчання та поглиблений гуманітарний розвиток.

3.4.Охороняти та зміцнювати фізичне і психічне здоров’я, забезпечувати інтелектуальний розвиток, турбуватися про емоційне благополуччя дитини.

3.5.Задовольнити потреби в емоційно-ціннісному спілкуванні.

3.6.Забезпечити розвиток її загальних та спеціальних здібностей;

3.7.Здійснювати особистісно орієнтований підхід до навчання і виховання;

3.8..Захищати від усіх форм фізичного і психічного насильства.

3.9.Формувати компетентну особистість.

3.10. Організовувати чотириразове доброякісне харчування і за потреби – дієтичне харчування.

3.11.Співпрацювати із сім’єю, розширювати психолого-педагогічні та фізіологічні знання про дитину раннього та дошкільного віку.

3.12.Надавати свої послуги 5 днів на тиждень з денним перебуванням дитини з 7.00 до 19.00 год.

3.13.Організувати роботу 3 гуртків для розвитку спеціальних здібностей дітей (хореографії, англійської мови, розвитку творчих здібностей).

3.14.Зберігати за дитиною місце в дошкільному закладі в разі хвороби, карантину, а також у літньо-оздоровчий період (75 днів).

3.15. Комплектувати групи за віковим  принципом.

 3.16.Надавати кваліфіковану медичну допомогу, забезпечувати 1 раз на рік поглиблений медичний огляд, проводити планові щеплення.

3.17.Звівтуватися перед батьківськими комітетами, піклувальною радою (щоквартально),загальними зборками (1раз на рік) за витрату спонсорських та батьківських коштів з наданням фінансових і бухгалтерських документів.

«Виконавець» має право:

3.18.Здійснювати соціально-педагогічний патронат, взаємодіяти із сім’єю.

3.19.Відраховувати дитину з дошкільного навчального закладу, повідомивши письмово батьків, або осіб, які їх заміняють, про відрахування дитини не менше як за 10 календарних днів. Відрахування відбувається:

–за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

–на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини;

–у разі несплати без поважних причин батьками коштів за харчування та навчання дитини протягом двох місяців.

3.20.Використовувати спонсорські, благодійні, майнові надходження для зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази дошкільного навчального закладу.

3.21. Надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти.

4.Права та обов’язки «замовника»

«Замовник» зобов’язується:

 4.1.Виховувати, розвивати і навчати дитину у родинному колі, не допускати насильства, поважати гідність дитини.

 4.2.Виховувати у дитини любов до України, повагу до національних і культурних цінностей, шанобливе ставлення до старших за віком, працелюбність.

 4.3.Підтримувати наступність у роботі дошкільного закладу і сім’ї.

 4.4.Своєчасно вносити плату за харчування та навчання дитини до 15 числа кожного місяця.

 4.5.Приводити дитину до дошкільного навчального закладу здорову, чисту, охайну, особисто передавати вихователю і забирати дитину з ДНЗ не пізніше часу, передбаченого режимом роботи, та повідомляти про її самопочуття і поведінку вдома.

 4.6.Своєчасно повідомляти вихователів про причини відсутності дитини.

 4.7.У разі невідвідування дитиною дошкільного навчального закладу:

 – упродовж 3 календарних днів  представити довідку від лікаря про стан здоров’я дитини;

 – упродовж 30 календарних днів  представити довідку від лікаря про стан здоров’я та результати обстежень на ентеробіоз.

 4.8.Повідомляти адміністрацію дошкільного навчального закладу про виявлені недоліки в організації життєдіяльності дитини для їхнього усунення.

«Замовник» має право:

4.9. Бути обраним до органів громадського самоврядування дошкільного навчального закладу: батьківські комітети, піклувальна рада.

4.10. Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи дошкільного навчального закладу.

4.11.Звертатися до керівника, вихователя-методиста, практичного психолога, логопеда, вихователів з питань розвитку, виховання і навчання своєї дитини.

4.12.Брати участь в покращенні організації освітньо-виховного процесу, зміцненні матеріально-технічної бази закладу, надавати допомогу у проведенні ремонту, вносити благодійні внески та пожертви (ст.61 Закону України «Про освіту», ст.38 Закону України «Про дошкільну освіту», п.50 Положення про дошкільний навчальний заклад).

4.13.Захищати законні інтереси та права своєї дитини.

4.14.Заслуховувати звіти завідувача та вихователів про роботу закладу та звіт голови Піклувальної ради про використання добровільних батьківських внесків.

5. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов’язань:

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.2.Дія договору припиняється за згодою сторін в установленому Законом порядку.

5.3.Зміни та доповнення до цього договору вносять за домовленістю сторін, оформляють у вигляді додатків, які є невід’ємною частиною договору.

6. Юридичні адреси сторін

 «Виконавець»

 Завідувач дошкільним навчальним закладом № 27   Мандзюк  С.А.

 Вихователі гр. №

 «Замовник»:

 Прізвище та ініціали батьків          Підпис        Адреса, телефон

 

 

 

Шановні батьки!

Пропонуємо ознайомитись з примірним режимом дня для дітей 3-ього року життя.

Просимо привести у відповідність до нього сімейний режим дня Вашої дитини.

Це допоможе скоротити адаптаційний період та забезпечити легке входження дитини у колектив однолітків.

Режим дня в групах раннього віку

№ п.п Режимні процеси Час проведення
1. Прийом дітей, огляд, гра 7.00 -7.30-8.20
2. Сніданок 8.25-8.55
3. Ігри, підготовка до занять 8.55-9.15
4. Заняття з І підгрупою 9.15 – 9.30
5. Заняття з ІІ підгрупою 9.30-9.45
6.

Підготовка до прогулянки

(І –ІІ підгрупа)

9.30 -10.00

10.00-10.30

7. Прогулянка 10.30-11.50
8. Повернення з прогулянки 11.50-12.10
9. Обід 12.10-12.50
10. Сон 13.00-15.15
11. Підйом, гімнастика, Загартовуючі процедури 15.15-15.30
12. Вечеря 15.30-16.00
13. Заняття ІІ (з І підгрупою - 16.00-16.15
14. ІІ підгрупою) 16.15-16.30
15. Підготовка до прогулянки ( І –ІІ підгрупа) 16.30-17.00
16. Прогулянка ІІ 17.00-18.00
17. Повернення додому 18.00-19.00
 

Всього:

Тривалість прогулянок:

Тривалість сну

Кількість прийомів їжі

Інтервали між прийманням їжі

2,5 – 3 год

2-2,5 год.

4

2,5 – 3год

 

 

ШАНОВНІ БАТЬКИ !

У дошкільному закладі щосереди з 15.00 до 19.00 працює консультативний центр для батьків

«Порадься з психологом».

У цей час Ви можете отримати консультацію практичного психолога з питань, які вас цікавлять.

Графік роботи консультативного центру для  батьків, діти яких не відвідують дошкільний заклад кожного вівторка з15.00до 17.00

 

ПЛАН РОБОТИ

Консультативного центру ДНЗ№ 27

Для батьків, або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім’ї

Консультації загально-пізнавального  змісту:
Знайомство з державними документами, які гарантують обов’язкову  доступну дошкільну освіту всім дітям. вересень зав. ДНЗ
Альтернативні форми здобуття дошкільної освіти; Жовтень в-методист
Соціалізація дитини в сім’ї. листопад вихователь
Забезпечення умов здорового способу життя дитини в сім*ї . грудень інструктор з фізкультури
Економічне виховання дитини в сім*ї січень вихователь
Перелік хвороб та протипоказів, за яких дитина не може йти до школи з 5 років. Лютий старша медсестра
Особливості впливу родини на особистість дошкільника. березень вихователь
Шляхи підготовки дитини до школи квітень в-методист.
Виховуємо у дитини позитивне ставлення до школи травень пр. психолог
Консультації педагогічного змісту:
Шляхи швидкої адаптації дитини до нових умов буття; Вересень пр. психолог
Родинне виховання – школа душевності добра та щирості Вересень в-методист
Особливості впливу  предметно-ігрового середовища на розвиток творчої особистості дитини-дошкільника ; Жовтень вихователь
Проблема формування здорової дитини в сучасних умовах; Листопад інструктор з фізкультури
Розвиток логічного мислення дітей 6-го року життя –  запорука успішного навчання ; Грудень вихователь
Роль дитячого колективу в процесі підготовки дитини до шкільного життя Січень вихователь
Значення гри для розвитку творчої активності дитини. Лютий в-методист
Розвиток комунікативних здібностей дітей старшого дошкільного віку Березень вихователь
Розвиток креативності особистості в процесі пошукової діяльності. Квітень вихователь
Особливості  гендерного виховання в дітей в неповній  сім’ї Травень вихователь
Консультації психологічного змісту:
Проблеми розвитку дитини та труднощі їхнього виховання вересень Практичний психолог

Дитина і соціум

Роль суспільного дошкільного виховання у розвитку дітей дошкільного віку.

жовтень Практичний психолог

Дитина і колектив

Формування комунікативних навичок –  важлива умова входження дитини в колектив однолітків

листопад Практичний психолог

Розвиток дитини

Вікові особливості дітей дошкільного віку року життя.

грудень Практичний психолог
Розвиток психічних процесів дітей дошкільного віку. січень Практичний психолог

Дитина  і майбутнє шкільне навчання

Поняття емоційно-вольової готовності до школи.

лютий Практичний психолог
Мотиваційна готовність до навчання в школі. березень Практичний психолог
Розумова готовність до шкільного навчання. квітень Практичний психолог
Виховуємо у дитини позитивне ставлення до школи травень Практичний психолог
Консультації медичного змісту
Організація харчування дітей вдома вересень старша медсестра
Профілактика інфекційних захворювань – профілактичні щеплення Жовтень Старша медсестра
Профілактика сколіозів Листопад Старша медсестра
Засоби  особистої гігієни вашої доньки і сина Грудень Старша медсестра
Формування  навичок здорового способу життя  у старших дошкільників Січень Старша медсестра
Для чого потрібен йод. Лютий Старша медсестра
Здоров’я ваших зубів Березень Старша медсестра
Про шкідливі звички Квітень Старша медсестра

 

 Зміни до нормативно-правових актів щодо організації харчування дітей:

Законом України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2014р. №76-УІІІ передбачено зміни:

У Законі України «Про дошкільну освіту» частину 5 ст.35 викладено в такій редакції: «Батьки або та особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі у розмірі, що становить не менше 60% (у міській місцевості) та не менше 40% (у сільській місцевості) від вартості харчування на день» (з січня 2015р.).

У Законі України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» у ст.30 у частині першій пункти 1,3,5,6,8,12 виключено.

А саме:

Стаття 30. Пільги та компенсації потерпілим дітям та їх батькам.

1) повне державне забезпечення дітей до вступу їх до школи (не старше 8 років) шляхом безплатного виховання (утримання) їх у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах і надання щомісячної грошової допомоги;

3) безплатний проїзд у межах України на всіх видах транспорту (крім таксі) дитині та особі, яка супроводжує хвору дитину до місця лікування (реабілітації), оздоровлення та назад;

 5)щорічне безплатне забезпечення потерпілих дітей путівками на оздоровлення строком до двох місяців шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівки через безготівкове перерахування закладам оздоровлення;

6)щомісячна виплата на кожну дитину шкільного віку, яка евакуйована із зони відчуження або народилася після 26 квітня 1986 року;

8) щомісячна виплата на кожну дитину шкільного віку, яка стала інвалідом або перебуває на диспансерному обліку по захворюванню внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також дітям шкільного віку, батьки яких стали інвалідами І або II групи чи померли внаслідок Чорнобильської катастрофи;

12) виплата грошової компенсації батькам потерпілих дітей, які не відвідують дитячі дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади (у тому числі і тих, які не знаходяться в обліковому складі шкіл), якщо діти не перебувають на повному державному забезпеченні.

 

Пам’ятка батькам, які займаються з дітьми англійською мовою

  • Починати вчити англійську мову можна з трьох років. В цьому віці дитина вже володіє достатнім словниковим запасом рідною мовою, знає назви овочів, фруктів, тварин, квітів, має навички лічби.
  • Заняття з дитиною проводьте лише тоді, коли дитина здорова і життєрадісна. Вибирайте для навчання найжиттєрадісніші моменти.
  • Для того, щоб від уроків був ефект, малята повинні займатись англійською не менше трьох разів на тиждень, з п’яти років – можна по два рази на тиждень. Якщо англійська мова йде добре, малюку подобається, то можна і збільшити число годин.
  • Використовуйте якнайбільше яскравого наочного матеріалу. Пам’ятайте, краще раз побачити, ніж два рази почути!
  • Проводьте заняття з англійської мови у формі гри. Гра задіює активну уяву дитини, а через уяву легше і надійніше активізується дитяча пам’ять.
  • Робіть усе невимушено та радісно, говоріть зрозуміло та з ентузіазмом. Ніколи не займайтеся з дитиною під тягарем обов’язку, бо й вона сприйматиме це як щось обтяжливе і неприємне.
  • Не відволікайтесь! Попросіть, щоб вас не турбували; вимкніть телевізор, відкладіть усі свої справи, – нехай все буде серйозно як у школі.
  • Не перевіряйте дитину надто часто. Переконатися чи засвоїла дитина інформацію можна непомітно для неї. Уникайте слів «давай перевіримо», натомість скажіть «давай поглянемо».
  • Малюки все вбирають як губка, але віддача починається далеко не відразу. Деякі просто соромляться і лише через кілька місяців виявляється, скільки вони насправді знають.
  • Підносьте знання як подарунок. Кожне заняття повинно бути як Ваш поцілунок, як улюблені солодощі, як вимріяна іграшка.
  • Не намагайтесь вчити дитину незалежно, якщо ви не володієте іноземною мовою на достатньому рівні. Потім важко буде переучувати.

Отже, головна порада, віддати малюка в гарні професійні руки.

 

Дотримуйтесь правил безпеки у вихідні дні!

Поведінка на дорозі

Взимку дороги особливо небезпечні, оскільки випадає сніг і засипає їх. Від морозу сніг замерзає і дорога робиться особливо слизькою, як каток. Тому їх треба посипати піском, щоб відбувалося зчеплення коліс з дорогою, тобто тертя. Але дорогу посипали, а сніг іде й іде, дорога знову робиться слизькою. Машинам треба їхати, їх заносить на поворотах так сильно, що може крутити навколо своєї осі, як карусель. У таких випадках найчастіше трапляються ДТП з важкими наслідками. Водієві важко впоратися з керуванням. Тому взимку треба бути особливо обережним. А це означає, що не можна ковзатися на тротуарі, а тим більш на проїжджій частині дороги. Машину на слизькій дорозі зупинити неможливо. Гальмівний шлях транспортного засобу на слизькій дорозі збільшується у два - три рази. Хоч на колеса одягають зимову гуму з шипами, яка поліпшує зчеплення з дорогою, але це мало допомагає, коли дороги слизькі.
Ви - пішоходи. Тому подумаймо разом, як вберегти себе від ДТП. Почнемо з того, що взимку треба бути особливо уважними на дорозі.

Правила поведінки на вулицях і дорогах у зимовий період

Коли ви рухаєтеся по тротуару, то не поспішайте, не біжіть, бо можете посковзнутися і впасти.
• Ніколи не ковзайтеся, щоб не збити інших людей, які рухаються поруч, а ще тому, щоб не виїхати на проїжджу частину, бо це дуже небезпечно.
• Не ходіть близько біля краю тротуару, щоб вас не зачепила машина, яка випадково втратила керування
• При переході дороги будьте особливо пильні. Переходьте її лише на переході й уважно придивляйтеся, щоб не було поблизу машини. Або тоді, коли транспортні засоби вже зупинилися.
• Ніколи не перебігайте дорогу навіть коли немає транспортних засобів, бо по слизькій дорозі бігти небезпечно.
• Не катайтеся на ковзанах по тротуару чи дорозі - це небезпечно.
• Ніколи не чіпляйтеся до транспортних засобів, щоб прокататися з «вітерцем». Це приведе до тяжких трагічних наслідків.
• Ніколи не спускайтеся з гірки на санчатах або лижах з тієї гірки, що веде на дорогу.
• Залізниці взимку також небезпечні, адже скрізь слизько. Якщо виникає потреба перейти залізничну колію, то будьте уважні.
• Не грайтеся в рухливі ігри поблизу проїжджої частини. Не штовхайтеся, щоб не потрапити під колеса автомобіля.
• Коли чекаєте на зупинці громадський транспорт, ніколи не ставайте на край тротуару, тому що можете посковзнутися самі або ненароком хтось може штовхнути вас, і ви потрапите під колеса.
• Поводьтеся на вулиці та зупинці культурно, чемно, адже соромнобути невихованим.
• Обходьте транспортні засоби дуже уважно, коли обмежена чи недостатня видимість.

• Зимова дорога криє в собі небезпеку, тому зосередьте на ній всю увагу.

Основні правила безпеки для дітей взимку

Зимові прогулянки завжди приносять малюкам дуже багато радості. Вони ще з осені чекають першого снігу, коли можна зліпити сніговика, пограти в сніжки і звичайно ж покататися на санках.

На жаль зимовий час має і свої мінуси – застуда, удари, переохолодження, обмороження. Цей перелік можна ще продовжити.

Але як же убезпечити свого малюка від неприємностей на прогулянці взимку?
У цьому нам допоможуть дуже прості і всім знайомі правила безпеки для дітей взимку. Нагадаємо їх сьогодні ще раз.
Сильний пронизливий вітер і низька температура – це основні фактори ризику для дитини.


Тому малюк повинен знати:

 • Одягати рукавички, шапку, застібати всі гудзики потрібно ще до виходу на вулицю. Оскільки холодне повітря може потрапити під одяг;
 • Періодично заходити в будинок, щоб зігрітися і зняти вологий одяг;
 • Не можна залишатися на вулиці коли заметіль або дуже сильний мороз і вітер;
 • Не можна гризти бурульки і є сніг. Оскільки сніг дуже брудний в ньому можуть бути токсичні речовини. Та й чи можна запросто простудитися;
 • Не можна прикладати язичок до металу;
 • Потрібно ходити посередині тротуару, подалі від дахів будинків. Адже з даху будинку може впасти велика брила снігу разом з бурульками;
 • Коли на тротуарі суцільний лід, ходити потрібно маленькими кроками, ступаючи при цьому на всю підошву;
 • Не можна стоячи кататися на санках, а на лижах і ковзанах кататися потрібно тільки в спеціально відведених місцях;
 • Якщо на гірці багато дітей, не можна штовхатися й битися. А якщо гірка розташована поруч з дорогою, або поруч багато дерев або паркан, то для гри краще підшукати інше місце;
 • Сніжки ліпити невеликі, кидати їх не дуже сильно, а кидати в обличчя взагалі заборонено.

Батькам же потрібно пам'ятати:

 • Одягти яскравий верхній одяг для дитини, який легко помітити на відстані;
 • Вибрати для малюка відповідний час для прогулянки, адже взимку темніє дуже швидко. І доводиться повертатися додому тоді, коли на вулиці горять ліхтарі.
 • Тому, особлива рекомендація, надягати на верхній одяг і на взуття дитини спеціальну світловідбиваючу смужку. Або можна прикріпити невеликі світловідбиваючі іграшки. Зазвичай вони кріпляться на рюкзак дитини. У темряві така смужка стане помітнішою і водій швидше її побачить. Що особливо важливо, адже швидко зупинити машину на слизькій дорозі практично неможливо;
 • Слідкуйте за станом снігу, не дозволяйте дітям будувати печери і тунелі зі снігу, який може обвалитися;
 • Простежте, щоб дитина не грала біля дороги і в зоні роботи снігоприбиральної машини;
 • Якщо у вас не дуже високий будинок, регулярно очищайте дах від снігу і бурульок, і не дозволяйте дитині самій зривати бурульки з даху.

 

ЯК УБЕРЕГТИСЬ ВІД КЛІЩІВ

З приходом весни прокидається природа, оживають ліси і зелені насадження. А з їх пробудженням настає й найбільша активність кліщів.
Дорослі кліщі сидять на листках дерев чи кінчиках трави в очікуванні своєї жертви, а потім миттєво до неї чіпляються.
Небезпека кліщів у тому, що вони мають невеликі розміри (їх важко помітити на одязі чи тілі), і можуть безболісно присмоктуватися. Якщо ця комаха вполювала свою жертву, вона живиться її кров’ю і може збільшитись у розмірах у десятки разів, і з непомітної комахи досягає розмірів великої горошини.
Але найбільша шкода від кліщів не в їх укусах, а у перенесенні ними важкого захворювання (кліщового енцефаліту), що уражає центральну нервову систему.

Тому, якщо ви збираєтесь на природу, не забувайте про це і заздалегідь подбайте про свою безпеку. Для цього необхідно правильно одягатися!

Одяг для лісу необхідно зберігати в окремому місці, бажано у закритому поліетиленовому мішку.
Перебуваючи у лісі, не забувайте час від часу оглядати відкриті ділянки тіла. Якщо з вами ваш улюблений собака, то обстежте і його.
Слід пам’ятати, що більш безпечними є сухі соснові ліси з піщаним ґрунтом чи полянами, де немає високих заростей.
Для відлякування комах можна скористатися аерозолем «ДЕТА», кремом «Тайга», лосьйоном «Ангара».
Повернувшись з лісу, уважно обстежте одяг і тіло, особливо відкриті ділянки, голову шию.
При виявленні кліща, що присмоктався, необхідно звернутися до лікаря. Якщо це неможливо, треба самотужки його видалити. Для цього шкіру навколо кліща змащують вазеліном або іншим жиром, щоб змусити паразита вийти самостійно. Місця укусу необхідно змазати розчином йоду, а самого кліща – спалити.
Варто знати, що у разі часткового видалення паразита з тіла, залишені лапи чи голова продовжуватимуть процес зараження.

І пам’ятайте, що після присмоктування кліщі не відразу починають живитись кров’ю, тому при своєчасному їх виявленні та видаленні зменшується ризик зараження.

Вибухонебезпечні предмети

До виявлених вибухонебезпечних предметiв нi в якому разi не можна торкатись, перекладати, розряджати, зберiгати;
• забороняється використовувати снаряди для розведення вогню;
• не можна збирати, здавати снаряди в металобрухт;
• виявивши вибухонебезпечнi предмети, необхiдно термiново повiдомити мiлiцiю, школу, вiйськкомат.

Правила протипожежної безпеки

• дотримуйтесь правил протипожежної безпеки пiд час встановлення ялинок, пiд час проведення новорiчних свят;
• гра з вогнем - одна з причин пожежi;
• Категорично забороняється зривати петарди та запускати салюти без нагляду батьків!
Правила поведiнки на кризi

• Не виходьте на кригу, мiцнiсть якої вам невiдома;
• не виходьте на кригу пiд час льодоходу, весняної вiдлиги, снiгу i сильних перепадiв температури повiтря;
• не збирайтесь на кризi великими групами;
• не заїжджайте на лижах з крутого берега на неперевiрену кригу.

Правила поведiнки при користуванні електричними приладами

При користуванні електричними приладами не можна:
- залишати без догляду ввімкнені прилади;
- ставити під розеткою електронагрівальні прилади, бо контакти розетки можуть перегрітися;
- вмикати у розетку декілька приладів одночасно;
- торкатися оголених місць при порушенні електропроводки або оголенні електричного проводу, поломці розетки;
- вмикати несправні електричні праски, самовари тощо;
- стукати по екрану телевізора, що згас, він може зайнятися або вибухнути; телевізор необхідно негайно вимкнути.
При користуванні нагрівальними приладами не можна:
- вмикати їх через трійник та розміщати під розетками;
- накривати, адже прилад перегрівається;
- використовувати у тривалому режимі.

Правила безпечного користування побутовими газовими приладами.

Гази, і особливо продукти їх згоряння, спричиняють отруйну дію, тому треба дотримуватися особливої обережності. Необхідно провітрювати приміщення, де є газові прилади.

Забороняється:

-- користуватися газовими колонками при відсутності тяги;
-- відкривати кран газопроводу, не перевіривши, чи закриті всі крани газової плити;
-- стукати по кранах, пальниках твердими предметами;
-- сушити речі над газовою плитою.
Почувши запах газу, перекрийте кран газопроводу і зателефонуйте 04.

Дії населення при виявленні запаху газу.

Якщо ви виявили запах газу в приміщенні, то дотримуйтесь наступних правил:

-- не вмикайте електрику;
-- не запалюйте сірники;
-- не паліть;
-- провітріть приміщення;
-- перекрийте крани газоподачі;
-- викличте аварійну бригаду за номером 104.

Будьте обережні: запобігайте утворенню іскор у будь-який спосіб, адже це може призвести до загоряння газу та його вибуху.

КОЛИ РОЗПОЧИНАТИ ПРИВЧАТИ МАЛЮКА САМОМУ ВДЯГАТИСЯ?

Близько року. Дехто з дітей виявляє цікавість до цього ближче до двох років, і майже всім потрібна допомагати принаймні років до трьох. Особливо складну роботу скажімо, зав'язування шнурків - доведеться відкласти ще на рік.

Ваша участь:

•   Спершу нехай "допомагає" вам вдягати себе: підні­має або простягає ручки, показує, що вдягти спочатку, а що потім.

* Пограйте у хованки. Одяг затулив обличчя: "Де ж на­ше малятко? Ондечки воно!" Голівка вигулькує з горлови­ни. Така нехитра гра внесе веселощі у неприємну проце­дуру натягування через голову светриків та футболок.

•   Вигадуйте ігри й самі: ось гадюка заповзає у нірку; ось поїзд іде через тунель. У процесі гри дитина зможе непомітно для себе перехопити ініціативу, відчувши ба­жання вдягатися самій.

•   Купуйте зручний для вдягання одяг. Уникайте свет­рів із затісною горловиною, вибирайте штанці і спіднич­ки на ґумці, а не на ґудзиках.

•   Дівчаткам добре допомагають ігри з одяганням ля­льок, Просунути ляльчину руку в рукав набагато прості­ше, ніж власну. Хлопчик також може вдягнути улюблено­го ведмедика у свої маленькі сорочечки й повзунці.

•   Розібратися, куди просувати голову, руки й ноги, - завдання непросте. Воно потребує часу. Більшість ді­тей легше опановує саму техніку вдягання, аніж геогра­фію отворів. Тож спершу розкладайте і давайте дитиніречі, заздалегідь підготовлені. В колготках згорніть верхню частину, щоб було видно "ніжки". Светрики й фут­болки кладіть до дитини передом донизу, трохи відгор­нувши спинку.

•   Залишайте вдосталь часу: неможливо вчитися сер­йозної справи поспіхом. Тож немає сенсу братися за са­мостійне вдягання вранці, коли всі поспішають (але як­що ви вранці нікуди не поспішаєте, це - найзручніший час). Дитина має успішно завершити свою справу, щоб відчути задоволення й гордість. А вам необхідний спо­кій, щоб дати їй цю можливість і допомогти.

в Застібайте одне одного. Впоратися з чужими ґудзиками та "блискавками" легше, ніж з власними. Тож спочатку нехай дитина потренується на вас.

Коли привчати малюка самому застібатися?

Між двома і трьома роками. Знімну "блискавку" вам доведеться ще досить довго вставляти у вихідне поло­ження.

 Ваша участь:

 • Правильно вибирайте ґудзики. Ті, на яких дитина вчиться, мають бути розміром хоча б як 50-копієчна мо­нета або жетон для проїзду в метро (більші - кращі). Петлі також мають бути досить великими, щоб ґудзик легко прослизав. Якщо у блискавки відсутнє пристосу­вання, яке полегшує застібання, зробіть його самі: про­суньте в отвір застібки мотузочок або вдягніть металеве колечко від ключів. Потім покажіть, як ви з'єднуєте кінці "блискавки", і притримуйте їх унизу, доки дитина тягну­тиме колечко вгору.

 

Коли привчати малюка самостійно взуватися?

Близько року дитина може "допомагати" вам, правильно вставляючи ніжку у черевичок. Вчитися взуватися сама вона почне лише після двох або навіть ближче і трьох років. Шнурки облиште на пізніший час: малий спроможеться як слід зав'язати їх десь під п'ятий рік. Коли є змога, купуйте дитяче взуття на липучках. Дитина впорається з ними навіть раніше, ніж навчиться взуватися.

Ваша участь:

* Навчіть дитину розрізняти, де правий черевик, а і лівий.

• Розгортайте черевички якомога ширше, щоб ступі легко проходила досередини.

• Не забувайте хвалити дитину, яка успішно подолає хоча б один етап.

•   Показуйте, як протягуються й зав'язуються шнурок. Навіть якщо малий ще не зможе відтворити ці дії, в принаймні побачив їх і зрозумів.

• Довгими й грубими шнурками легше маніпулював тож для тренування можна дати дитині свої черевики чи кросівки.

Шановні батьки!

Ми разом з Вами зацікавлені в тому, щоб відвідування дитиною дитячого садка було комфортним і корисним.

Тому просимо Вас дотримуватися наступних правил:

Запізнення - завжди стрес для дорослих і дітей. Будь ласка, приходьте вчасно! Проводжайте дитину до групи та   передавайте особисто в руки педагогам. Ідучи, додому обов'язково повідомте про це вихователя.   Якщо у вашої дитини   поганий настрій,   обговоріть її стан з педагогом. При вході, будь ласка, витирайте взуття та зачиняйте за собою вхідні двері.

 Важливо знати батькам:

 Допоможіть своїй дитині вранці роздягнутися, охайно скласти речі в шафку.

 Прослідкуйте,щоб дитина завжди була чистою, охайно та по сезону одягненою. Прослідкуйте, щоб у дитини були чисті та коротко підстрижені   нігті.   Дайте дитині з собою носовичок.У шафці дитини повинен бути завжди запасний одяг.   Восени та навесні просимо приносити запасний верхній одяг і взуття для прогулянок.

 Щоб запобігти втрати або обміну речей позначте білизну, одяг і взуття ваших дітей. Прослідкуйте, щоб в кишенях дитини не було гострих, ріжучих предметів.Не давайте дитині з собою жувальну гумку, солодощів тощо.

О 9.00 починаються заняття, тому переконливо просимо Вас: якщо ви прийшли, коли заняття розпочалося, допоможіть дитині роздягтися і тихо приєднається до дітей. Якщо ви хочете бути присутніми на занятті, попередьте про це педагога та ознайомтеся з правилами відвідування занять.

Не відволікайте педагога під час занять, всі проблеми ви зможете обговорити у зручний час - вранці до 9.00 в другій половині дня після 15.00; а також індивідуально у вечірній час.

Для занять фізкультурою та музичних занять дитині знадобляться футболка, шорти, шкарпетки, чешки в окремому мішку.

Пам'ятайте, іграшка дитини - іграшка для всіх. Вона може зламатися.

У нашому дошкільному навчальному закладі 3 рази на рік проводяться батьківські збори, за потребою індивідуальні консультації. Якщо з об'єктивних причин ви не зможете прийти, попередьте педагогів заздалегідь.

За додаткові освітні послуги, харчування дітей батьки сплачують квитанцію в триденний строк з дня її отримання (не пізніше 20 числа поточного місяця на місяць вперед). Оплата є обов'язковою для всіх.

При виникненні у дитини симптомів хвороби   (кашель, температура, нежить) звертатися на прийом до дільничного педіатра, в дитячий садок дитина не приймається.

 

МИСТЕЦТВО БУТИ БАТЬКАМИ:

- Ваша дитина ні в чому не завинила перед вами - ані в тому, що створила вам додаткові труднощі, ані в тому, що не виправдала якихось ваших сподівань. І ви не маєте жодного права вимагати, щоб вона розв"язала ці проблеми.

 - Ваша дитина - не ваша власність, не приватна річ, а самостійна людина. Вирішувати її долю, а тим паче ламати характер малюка на свій розсуд ви не маєте права. Ви можете лише допомогти дитині обрати життєвий шлях, вивчивши її здібності та інтереси і створивши умови для їх реалізації. 

 - У багатьох примхах і витівках дитини винні ви самі, тому що вчасно не зрозуміли її, не бажали сприймати її такою, якою вона є.

 - Завжди помічайте і підтримуйте найкращі риси вашого малюка. Вірте у його сили і показуйте йому свою впевненість.

 

Відвідування дитиною дошкільного закладу не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати і розвивати ії в родинному колі

(Ст. 7 п .3 Закону про дошкільну освіту та виховання)

1. Загальні положення.

 1.1. Батьки або особи, які їх замінюють (далі - батьки), є учасниками освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі (далі - дошкільний заклад).

 Батьки несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, за збереження їх життя, здоров’я, людської гідності.

2. Права батьків.

 2.1 Батьки мають право

- вибирати дошкільні заклади і форми отримання дошкільної освіти

та виховання для дітей дошкільного віку, що не заперечує чинному законодавству;

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;

- звертатись до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- на пільги на харчування;

- вносити пропозиції щодо покращення роботи дошкільного закладу;

- на додаткові освітні платні послуги та відмовлятись від запропонованих послуг;

- приймати участь у заходах дошкільного закладу;

- брати участь у поліпшенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу;

3.Обов’зки батьків.

 3.1.Батьки зобов’язані

- виховувати у дитини любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

- постійно дбати про фізичние здоров’я дитини, її психічний стан, створювати належні умови для розвитку її природних задатків, нахилів та здібностей;

-   поважати гідність дитини;

- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком;

-   виконувати режим дня дошкільного закладу;

- приводити дитину добре вимитою, одягненим в чистий одяг (одяг повинен бути зручним, відповідати погодним та сезонним вимогам), підстриженими, з обрізаними нігтями;

- батьки не повинні входити до групових кімнат без потреби;

- стежити за реальним станом здоров’я дитини;

-   не давати, не одягати дитині зайві предмети, які можуть зашкодити життю та здоров'ю дитини;

- не приносити продукти харчування, з метою попередження харчових отруєнь, алергічних реакцій у дітей;

- забезпечувати систематичне відвідування дитиною дошкільного закладу;

- своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

- приводити дитину при наявності довідки від дільничого лікаря або стаціонара з зазначеням діагноза хвороби або причини відсутності. Якщо дитина відсутня три дні і більше - приймається при наявності довідки від лікаря про стан здоров'я;

- діти, які відсутні 1 місяць з поважних причин (відпустка батьків, лікувально-оздоровча путівка) приймаються з довідкою від лікаря після огляду старшої медичної сестри дошкільного закладу;

- приводячи дітей до дошкільного закладу, батьки зобов’язані передавати дитину вихователеві. Ввечері вихователі зобов’язані передати дитину батькам;

- не забирати дітей в нетверезому стані;

- дотримуватись правил дорожнього руху;

- бути прикладом для своїх дітей;

- своєчасно в установленому порядку вносити плату за харчування дитини в дошкільному заклад;

- відвідувати батьківські збори;

- виконувати поради - рекомендації працівників закладу щодо виховання та навчання дітей;

- бути взаємоввічливими, дотримуватись морально-етичних норм у спілкуванні.

Ми разом з Вами зацікавлені у всебічному розвитку вашої дитини, та пропонуємо Вам корисну на наш погляд інформацію на цьому сайті!

 

Профілактика дитячого травматизму

З появою на світ маленької людини перед її батьками постають різноманітні і складні завдання, зокрема найголовніше, — щоб дитина росла здоровою. Але травми у дітей, на жаль, трапляються досить часто.

Найчастіше це побутовий травматизм. Йдеться про ушкодження, які діти отримали вдома, у дворі чи в саду. Вони бувають різні. Найнебезпечніші — опіки полум’ям, хімічними речовинами і падіння з висоти. До побутового травматизму найчастіше призводить недостатній догляд за дітьми з боку батьків. Залишені у доступному для малят місці голки, цвяхи, леза бритв можуть стати причиною травми, а іноді — і смерті. Це стосується і газових плит, оголених проводів електромережі, відчинених вікон, сходів… За свою необачність батьки іноді дуже дорого розплачуються.

Дошкільнята намагаються позбутися нагляду дорослих, охоче граються на повір’ї зі своїми ровесниками. Тому необладнані дитячі майданчики, захаращені двори, відкриті люки, канави, несправні ліфти, поруччя сходів, несправні велосипеди не огороджені ділянки, де проводяться ремонті роботи теж дуже небезпечні. Часто діти падають з висоти: балконів, драбин, дерев, що теж призводить до тяжких травм.

Діти різного віку інколи торкаються неізольованих проводів, оголених контактів електропроводів, вставляють у розетки шпильки, цвяхи і нерідко отримують опіки та ушкодження тканин тіла електричним струмом. Таким чином, очевидно, що єдиним винуватцем усіх пошкоджень у немовляти є недбалість або неуважність дорослих.

Для того щоб уберегти дітей від опікових травм, дорослі повинні дотримуватися наступних правил безпеки:

- суворо стежити за тим, щоб під час прийому гарячої рідкої їжі діти не перекидали на себе чашки, тарілки і т.п.;

- з підвищеною увагою і обережністю переносити посуд з гарячою рідиною в місцях квартири (або дитячих установ), де раптово можуть з’явитися діти;

- не дозволяти дітям перебувати поруч під час приготування їжі, миття посуду, прання білизни, прасування;

- ховати в недоступних місцях сірники, запальнички;

- зберігати їдкі кислоти, луги та інші отруйні речовини в місцях, недоступних для дітей;

- не допускати дітей близько до топлення печі і напруженим предметів (електроплитці, праски, чайнику та ін);

- при купанні дітей дорослим не можна ні на хвилину відлучатися.

Принципи запобігання травматизму побутового різні, але головним з них є постійна турботастарших про безпеку дітей. Дорослі повинні виховувати в дітях обачливість і обережність. Особливо при поводженні з вогнем і небезпечними приладами. Не можна залякувати дитину, правильніше час-від-часу розповідати про різні нещасні випадки. З малятами треба бути постійно на сторожі, усувати з їхнього шляху небезпечні предмети, старшим дітям треба пояснювати небезпеку, яку таять в собі необдумані вчинки, доводити помилковість сумнівних уявлень про героїзм.

Допоможуть батькам у цьому вдало підібрана література, кінофільми, телепередачі.

Найтяжчими і з найбільшим процентом смертності є автодорожні травми. І знову ж таки, головними їх причинами є бездоглядність дітей на вулиці, незнання правил вуличного руху… Більшу частину свого часу дитина проводить у товаристві батьків та дорослих. Якщо дитина бачить, як дорослі порушують правила вуличного руху, вона бере приклад з них. Природно, що приклади поведінки на вулиці він бере, перш за все, зі своїх рідних.

Батьки! Життя та здоров’я дитини у ваших руках! Щодня нагадуючи дитині елементарні правила безпеки, ви застерігаєте його від можливих травм.

Спортивний травматизм Фізкультура і спорт є могутнім засобом зміцнення організму і фізичного розвитку дітей, але це тільки при вмілому і правильно організованому занятті спортом. Але, на превеликий жаль, дитячих спортивних закладів поки що недостатня кількість і до того ж не всі батьки розуміють їх користь, вважаючи що дитина може займатися спортом і без інструктора . Тому багато дітей грають у різні рухливі ігри, їздять на велосипедах без старших досвідчених товаришів. Або обирають місця, не зовсім придатні для ігор, а часто і небезпечні: річки, захаращені двори, пустища тощо. Тому батьки повинні якомога раніше залучати дитину до занять у спортивних товариствах, на стадіонах. Цим вони не тільки загартують дитину, а й вбережуть від страшної небезпеки.

Серед смертності від травматизму утоплення займає одне з перших місць. Це може статися як влітку, так і взимку. Головною причиною утоплення є невміння плавати, незнання особливостей водойм, при стрибках у воду велику небезпеку приносять підводні скелі, каміння. Взимку діти тонуть, провалюючись під лід при катанні на ковзанах, або переходячи через водоймища.

Головну роль у запобіганні нещасних випадків на воді відіграють товариства рятування на воді та інші громадські організації. Вони відповідають за те, щоб для купання дітей були відведені спеціально огороджені місця, але навіть у таких місцях діти повинні бути під пильним контролем. Всі небезпечні місця для купання повинні бути огороджені і встановлені попереджувальні знаки. Взимку дороги, придатні для переїзду через річку, чи озеро, теж повинні позначатися.

Дорослі зобов’язані категорично забороняти дітям кататися на ковзанах, санках по тонкій кризі. Найкраще покататися на ковзанах в спеціально обладнаних місцях чи майданчиках.

Санки, лижі, ковзани – найулюбленіші речі в користуванні дітей взимку. На жаль, саме вони стають причиною багатьох травм. Ні, це зовсім не означає, що не потрібно кататися на санках, ковзанах, подорожувати на лижах.

Коли вибирається місце для забав, як правило,шукають пагорб чи схил, з якого будуть спускатися на санках чи лижах. Потрібно пам’ятати, що це місце обов’язково повинно бути далеко від дороги. Це піддає смертельному ризику не тільки ваше життя і здоров’я, а й безпеку оточуючих. Взимку дорога слизька і не завжди водій транспортного засобу зможе зупинити його в потрібний момент. Діти повинні пам’ятати, що під час забав та ігор не потрібно виконувати різні трюки. Дуже часто, катаючись, вони люблять похизуватися перед друзями різними способами катання. Тут фантазія спрацьовує дивовижно: це і катання із зав’язаними очима, і повернувшись спиною, і на одній нозі і т.д. Потрібно пам’ятати, що катаючись, діти повинні передбачити, що з закритими очима можна зіштовхнутись із сусідом, деревом; повернувшись спиною, дитина також не буде бачити куди їде, і не зможе керувати санками чи лижами, своєчасно і адекватно зреагувати на небезпеку. Небезпечно прив’язувати санки одні до одних. Саме це є причиною того, що перевернувшись одні санки потягнуть за собою інші. Особливо небезпечно прив’язуватись (чіплятися) на ходу до транспортних засобів.

Основне, що повинні запам’ятати діти, це те, що катання на лижах, санках, ковзанах має стати веселою розвагою, а не нести небезпеку (шкоду) вашому здоров’ю.

Основне правило для батьків: дитина повинна відчувати любов та увагу оточуючих, бути під пильним (але не набридливим) контролем!

 

ПРОФІЛАКТИКА ІНФЕКЦІЙНИХ ТА КИШКОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

 

Шановні батьки!

Щоб захистити дитину від отруєнь, кишкових та інфекційних хвороб необхідно дотримуватись наступних санітарно-гігієнічних правил:

– утримувати дитину в чистоті, до дитячого садка приводити в охайному одязі, мати запасну білизну;

– мити руки після повернення додому з вулиці, після туалету, перед їжею;

– овочі та фрукти мити під проточною водою та ошпарювати кропом;

– пити тільки переварену або бутильовану воду;

– у жодному випадку не годувати дитину грибами, сушеною чи в'яленою рибою, а також м'ясними, рибними та молочними стравами, які зберігалися неналежним чином або мають прострочений термін вживання;

– не годувати дитину на вулиці (навіть фруктами чи цукерками);

– не годувати дитину продуктами, що придбані у вуличних торгівців;

– під час поширення інфекцій якомога рідше перебувати з дитиною в публічних місцях;

– уникати контакту з людьми з підозрою на інфекційні захворювання;

– при підозрі на захворювання негайно викликати лікаря та сповістити медичну сестру дошкільного закладу;

– не займатися самолікуванням.

Шановні батьки, радимо своєчасно проводити профілактичні щеплення від дитячих інфекцій.

Швидка медична допомога – «103»

 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМУ СЕРЕД ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Швидке збільшення інтенсивності руху висуваєсерйозне завдання – забезпечення безпеки руху пішоходів.

У попередженні дорожньо-транспортного травматизму важливу роль відіграє робота дорослих з роз'яснення дошкільникам правил дорожнього руху і прищеплення навичок дисциплінованості на вулицях і дорогах. Щоб не допустити лиха на дорозі, вам необхідно:

– не подавати дітям негативного прикладу, порушуючи правила дорожнього руху;

– не чіплятися на підніжку транспорту і не стрибати на ходу, щоб своїм прикладом не заохотити дітей;

– вчити переходити вулицю на зелене світло світлофора, користуватись підземним переходом;

– на власному прикладі вчити користуватись нерегульованим пішохідним переходом;

– при перетині вулиці нерегульованим пішохідним переходом радити дітям йти в загальній масі пішоходів, бо дитина сама ще не завжди здатна оцінити дорожню ситуацію;

– не дозволяти дітям з'являтися зненацька перед транспортними засобами;

– вчити дітей правильно обходити транспорт на зупинках (автомобіль та автобус – позаду);

– не дозволяти дітям самостійно користуватися громадським транспортом;

– не допускати ігор дітей на проїжджій частині дороги;

– не дозволяти дітям грати з м'ячем, кататися не велосипеді, ковзанах, роликах, лижах, санчатах на проїжджій частині дороги та поблизу від неї.

Телефон виклику міліції – «102».

 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Життя потребує від наших дітей вмінняорієнтуватись і знаходити вихід з непередбачених ситуацій. Чим менше у дитини знань, тим більше небезпеки з боку оточуючого середовища.

Щоб вберегти дитину від біди, треба пам'ятати та дотримуватись наступних правил:

– не залишати дітей дошкільного віку самих, навіть на короткий час;

– вчити дитину користуватися дверним вічком;

– не дозволяти відчиняти двері незнайомим людям, навіть одягненим у міліцейську форму;

– вчити користуватися телефоном для виклику служб 101, 102, 103, 104;

– забороняти підбирати на вулиці незнайомі предмети – вони можуть бути небезпечними;

– забороняти бавитися ріжучими, гострими та вибухонебезпечними предметами;

– не дозволяти користуватися ліфтом без супроводу дорослого родича;

– запобігати формуванню в дитині жорстокого ставлення до тварин;

– не дозволяти дражнити тварин;

– не дозволам вмикати електроприлади за відсутності дорослих;

– не дозволяти виходити на балкон, відчиняти вікна;

– не дозволяти визирати у відчинене вікно;

– вчити дітей звертатися по допомогу до відповідних органів;

– вивчити з дитиною домашню адресу або вкладати в кишені «особисту картку» з даними дитини.

 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОЖЕЖІ ВІД ПУСТОЩІВ ТА НЕОБЕРЕЖНОГО ПОВОДЖЕННЯ З ВОГНЕМ

Щоб не допустити пожежі необхідно виконувати наступні правила пожежної безпеки:

– зберігати сірники в місцях, недоступних дітям;

– не дозволяти дітям розводити багаття;

– не дозволяти самостійно вмикати електронагрівальні прилади;

– не дозволяти користуватися газовими приладами;

– не допускати перегляд телепередач, користування комп'ютером за відсутності дорослих;

– не залишати малолітніх дітей без нагляду;

– не вмикати електроприлади з пошкодженим дротом чи струмоприймачем;

– не нагрівати лаки та фарби на відкритому вогні;

– не заставляти шляхи евакуації (лоджії, балкони, коридори);

– не зберігати на балконах легкозаймисті речовини (бензин, мастила, ацетон);

– не сушити речі над газовою плитою;

– не користуватися саморобними ялинковими гірляндами;

– не влаштовувати піротехнічні заходи з балкону та поряд з будівлею;

– не палити в ліжку.

При виникненні пожежі негайно викликайте пожежну охорону за телефоном «101».

 

 

ДІЇ ПІД ЧАС ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ

Щоб зберегти життя своє та ваших близьких, дотримуйтесь послідовності дій під час виникнення пожежі:

– подзвонити до служби порятунку за номером 101;

– викликаючи службу порятунку, чітко називати адресу, поверх, номер квартири та своє прізвище; сповістити, що саме горить;

– негайно евакуювати з приміщення дітей, немічних людей та людей похилого віку;

– при евакуації уникати користування ліфтом, бо є ризик відключення ліфта від електроструму;

– при евакуації з висотного будинку більше шансів мають ті люди, що не біжать вниз крізь дим та вогонь, а шукають порятунку на даху будівлі;

– пересуватися потрібно швидко, але зважати на те, що кисню більше біля підлоги, а тому краще до виходу повзти, закриваючи обличчя вологою тканиною;

– при евакуації заручитися чиєюсь підтримкою, хто вас підстрахує і допоможе, якщо ви знепритомнієте від диму;

– намагатись загасити полум'я засобами первинного пожежогасіння;

– до первинних засобів належить вода, пісок, товста зволожена тканина (ковдра, килим), вогнегасник;

– за можливості м'які предмети вкинути до ванни та залити водою;

– вимкнути електропроводку, щоб уникнути ураження електрострумом;

– не відчиняти вікна, щоб не живити пожежу свіжою притокою кисню;

При виникненні пожежі негайно викликайте пожежну охорону за телефоном «101».

 

ПРАВИЛА ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ ЛІТОМ

У дитини влітку багато нових вражень, відкриттів і звершень. Літо – це дачі, курорти, моря і річки, пляжі, сонце. і зміна апетиту. Звичний життєвий устрій і розклад міняються з приходом літньої спеки, змінюється інтенсивність обмінних процесів, трансформуються смакові переваги. Діти починають відмовлятися від звичних обідів і вечерь, переходячи на легше живлення. Проте, багато батьків починають переживати – чи всього вистачить дитині, якщо не буде звичних – перше, друге і компот. Особливо важливими стають питання живлення для дітей перших трьох років, їх травлення ще дуже чутливо до різних змін. Як же правильно годувати малюка влітку? Треба запам’ятати десять основних правил літнього живлення.

Правило перше – зміна звичного меню

Влітку за рахунок підвищення зовнішньої температури змінюється обмін речовин – калорії витрачаються не на те, що потримало температури тіла, а на його охолодження. Діти дуже рухливі і їх обмін речовин йде особливо інтенсивно, втрачаються великі кількості води з випаром вологи з поверхні тіла, а разом з нею і солі. Крім того, дитині потрібні ще і білки для побудови тіла, в середньому близько 4 грам на кілограм маси тіла, особливо тваринного походження.

Проте, в жарку погоду діти з небажанням їдять м’ясні продукти, тому, якщо дитина відмовляється від звичних блюд, необхідно підібрати їм гідну заміну. Активніше діти споживають молоко і молочні продукти, вони і виступають в ролі джерела повноцінних білків. До них можна додати жовток яйця, сир або сир. За рахунок цих продуктів, навіть якщо дитина відмовляється зовсім або неохоче їсть м’ясо, можна поповнити білкові резерви.

Незважаючи на жару, в раціоні дитини має бути досить жирів, проте, доля рослинних жирів в загальному відсотку значно зростає – це рослинні олії в якості заправки салату або овочевого рагу. Жири містяться і в молочних продуктах, саме унаслідок необхідності регулярного вступу жирів, дитині не дають знежирених молочних продуктів. Жири влітку активно беруть участь в захисті шкіри від шкідливого впливу ультрафіолету, допомагають синтезу вітаміну Д і До, дають почуття ситості і енергію.

А ось надлишок вуглеводів влітку не буде корисним, якщо дитині давати багато булочок і солодощів, у нього за рахунок зміни процесів обміну речовин виникатиме дефіцит вітамінів і білку. Вуглеводи, звичайно, мають бути присутніми в живленні дитини, але переважна їх кількість повинна припадати на частку складних вуглеводів – крохмалю(з каш) і глікогену(з субпродуктів). А ось цукор цукерок, печива або їх цукорниці, бажано звести до мінімуму, замінивши його солодкими фруктами і ягодами.

В період літньої спеки різко підвищується витрата вітамінів. Тому, дитині треба активно їх поповнювати. Тому, в раціоні дітей щодня мають бути присутніми свіжі фрукти і овочі, ягоди, в середньому дитині треба з’їдати їх до 250 г у віці до півтора років, і до 300 г у віці до трьох років.

Правило друге – міняємо їжу

За рахунок зміни температурного режиму відбувається зрушення в їді дитиною. Прийом калорійних і ситних продуктів на час спеки краще зрушувати на уранішні або пізні вечірні години. Коли відступає жара і організм зможе без зусиль переварити щільне живлення. Тому, якщо малюк встає рано, погодуєте його пощільніше – можна дати йому круп’яне, м’ясне або рибне блюдо, на другий сніданок дати молочне і булочку, печиво.

На час обіду, в саму жару зробити упор на легкі продукти – прохолодні кисломолочні блюда(йогурт, кефір, сир) або овочеві або фруктові пюре. Якщо дитині зручніше перекушувати дрібними порціями, дозвольте йому це – нехай їсть банани і яблука, п’є соки, їсть бублики, хліб і печиво. І найосновніше – дитині треба багато пити рідини.

Увечері, після того, як спаде жара, можна запропонувати дитині грунтовніше живлення – овочевий або м’ясний суп, каші, овочеві пюре з м’ясом.

На ніч можна давати дитині молоко або кисломолочну продукцію – кефір, йогурт або біолакт.

Правило третє – по-особливому готуємо блюда влітку

Влітку міняється усе дитяче харчування, у тому числі і спосіб приготування їжі, щоб живлення засвоювалося якнайкраще. Для малюків, яким тільки вводиться прикорм, можна запропонувати використання не консервів, а продуктів власного приготування, оскільки велику кількість фруктів і овочів місцевого виробництва це цілком дозволяє. По можливості це повинно бути відварювання. Приготування на пару і гасіння. Для дітей старше можна готувати легкі супчики, але відкладете на літній час пережарки, вони важче засвоюються в період жари.

Крім того, на жарі продукти швидко псуються. Тому, самим кращим варіантом буде приготування їжі на один раз, дрібними порціями, щоб залишки їжі не зберігалися. Усім дітям дуже важливо щоб продукти зберігали велику частину вітамінів, тому, навіть найменшим рекомендують поступово водити свіжі ягоди і фрукти зі своєї місцевості. Проте, для дітей до трьох років усі фрукти і ягоди ретельно миють і потім обдають окропом(це профілактика кишкових інфекцій і гельмінтозів).

Правило четверте – вибираємо асортимент літніх продуктів дітям

Як би ні хотілося батькам різноманітити меню малюка різними делікатесами, необхідно пам’ятати про те, що організму дитини до трьох років ще дуже незрілий, і переварювання їжі здійснюється ще не повністю, не усі ферментні системи повністю дозріли. Тому, багато літніх продуктів, які вживають батьки, не варто давати малюкам.

Так, наприклад, традиційним блюдом літнього столу вважається окрошка, проте, в її складі є продукти, які не корисні дітям. Малюкам не можна в ранньому віці ковбасу, що входить до складу окрошки, оскільки це продукт з великою кількістю консервантів, барвників і іншою хімією, до того ж дуже жирний. Квас, незважаючи на усю свою натуральність, теж не можна віднести до категорії дитячих продуктів. Він – продукт бродіння, і в кишечнику дитини викликає посилення моторики і метеоризм з проносами.

Ще одним складним питанням літнього живлення стають молочні продукти, батькам хочеться потішити своїх малюків і нагодувати смакотою – їм дають морозиво і дорослі молочні продукти. Але, на жаль, це абсолютно не дитячі продукти, морозиво містить багато жиру і штучних добавок, а дорослі молочні продукти не адаптовані по жировому і мінеральному компоненту. Крім того, ці продукти є відмінним середовищем для, що призводить до розвитку кишкових інфекцій і потрапляння до лікарні.

Правило п’яте – строго дотримуємося правил

Усі дитячі продукти, особливо влітку, коли вони швидко можуть зіпсуватися, необхідно купувати, тільки наслідуючи санітарні правила. Молоко і молочні продукти до моменту купівлі повинні зберігатися в холодильниках з температурою від 2 до 4 градусів тепла. Не можна купувати молоко і молочні продукти для малюків на ринках і лотках, де немає холодильників. Особливо якщо їх розливали в пластикові пляшки з-під інших продуктів. Не варто брати молоко і у сусідів по дачі або в селах, воно може бути небезпечне в плані хвороб.

При купівлі ретельно перевіряйте терміни придатності продукції і цілісність упаковки, якщо вони викликають у вас сумніви, краще не купувати цей продукт зовсім. У літній час не зберігаєте відкриті баночки і молочну продукцію навіть в умовах холодильника. У теплі зміни в продуктах, небезпечні для здоров’я малюка, настають вже за годину, в умовах холодильника – за 6-10 годин.

Правило шосте – не забуваємо про гігієну

Влітку основною небезпекою стають кишкові інфекції і глистові інвазії. Основний спосіб їх отримати – це облизати брудні руки, поїсти піску, хлиснути води з річки або озера, з’їсти немите яблучко або попити інфікованого молочка. Тому, батькам з подвоєною силою необхідно стежити за гігієною рук і тіла малюка. Після кожної прогулянки і відвідування туалету необхідно обов’язково вимити дитині руки з милом, умити обличчя. На прогулянці, при неможливості вимити руки, стежите, щоб дитина не тягнула їх рот, не облизувала іграшки і не їла брудними руками. Якщо малюк просить їсти на вулиці – необхідно заздалегідь очистити йому руки антибактеріальними дитячими серветками і постаратися вибрати для перекушування такі продукти, з якими руки безпосередньо не контактують, – банан в шкірці, печиві в упаковці, за яку малюк триматиме їжу і відкушувати. Для зовсім маленьких приготуйте живлення в герметично закритій місткості і чисту ложечку.

Якщо малюк ще смокче пустушку, і впустив її, не можна облизувати або обтирати її серветками і давати малюкові. Необхідно замінити пустушку на нову, стерильну, а що впала удома ретельно промити і стерилізувати.

Усі свіжі фрукти, ягоди і овочі ретельно мийте проточною водою з щіточкою, а для дітей до трьох років їх рекомендується обдавати ще і окропом(якщо це ягоди) або знімати з великих плодів шкірку.

Правило сьоме – проявляємо розумність

Звичайно, поки на вулиці літо, хочеться побалувати дитину всілякими свіжими фруктами, овочами і ягодами. Але, варто пам’ятати, що дитяче травлення ще дуже ніжне, і не можна давати дитині відразу багато свіжих фруктів. Передусім, якщо ці продукти дитина їсть уперше. Особливо яскраві або екзотичні фрукти і ягоди, завжди їсть ризик розвитку алергії або харчової непереносимості. Тому, спочатку треба дати малюкові на пробу невеликий шматочок або пару ягідок, і почекати добу. Якщо не виникає висипу або неприємних явищ з боку травлення, можна дати трохи більше цього продукту.

Проте, варто пам’ятати – свіжі фрукти і ягоди можуть сильно послабити. У них міститься багато фруктових кислот, дратівливих травлення і клітковина, стимулююча перистальтику. Тому, обмежте прийом цих продуктів – краще дати склянку малини в декілька прийомів, чим дозволить дитині з’їсти його за один присід.

Правило восьме – вибираємо напої

Самим кращим варіантом є дитячі води, в яких збалансована кількість солей. Дитячу воду можна пити, ніяк не обробляючи, вона вже готова до вживання. Якщо ви вибираєте звичайну мінерально-столову воду, вона має бути тільки без газу. Звичайну воду з колодязя або крану необхідно ретельно фільтрувати і кип’ятити.

Дітям раннього віку, в середньому до 2-3 років, можна давати спеціальні дитячі гранульовані чаї – вони містять вітаміни і мінерали, легко готуються і приємні на смак. Якщо ви готуєте чай самі, він має бути дуже слабким, і бажано без цукру. Його можна не більше 2 раз на день, в уранішній і денний час.

Після року можна давати дитині в якості питва соки, наполовину розбавлені водою, або компоти, зварені з фруктів і ягід з мінімальним додаванням цукру.

Правило дев’яте – формуємо правильний питний режим

Щоб дитина почувала себе добре, потрібний правильний питний режим. Тоді не відбуватиметься надмірних втрат рідини з потовиділенням і не настане обезводнення. Напої дітям дають прохолодними – приблизно 18-20 градусів, а дітям до року – приблизно 25-27 градусів. Найефективнішим способом тамування спраги є дробове питво з розрахунку 50 мл на кг ваги тіла в добу, тобто в середньому треба кожну годину пити по третину склянки рідини.

Найправильніше буде досить активно напоїти дитину уранці. Це створить водний запас в організмі, а ось на час спеки питво треба давати тільки тоді, коли малюк захоче пити, і не давати йому випити відразу надто багато. Корисно пити рідину повільно, дрібними ковточками. Увечері, у міру спаду спеки, можна знову пити активніше.

Якщо дитина зайнята активною діяльністю – бігає, стрибає, грає на повітрі, постійно, щопівгодини пропонуйте йому трохи попити. При активності дитина з випаром втрачає в два рази більше вологи, ніж за звичайних умов.

Правило десяте – організовуємо живлення в поїздках і на пікніках

Літом сім’ї, у тому числі і з маленькими дітьми, їздять на пікніки і на природу, виїжджають на дачі. Під час цих поїздок малюків необхідно годувати правильно, щоб уникнути отруєнь і розладу шлунку. Передусім, треба знати, що до трьох років продукти, зазвичай вживані дорослими на пікніках, – сосиски, шашлики, барбекю і інші, дітям давати не можна. Вони занадто важкі і викличуть розлади травлення.

Для дитини необхідно буде продумати живлення – якщо це молочні продукти, вони можуть зіпсуватися на жарі, тому їх можна брати з собою тільки за наявності сумки-холодильника. Те ж саме торкається і домашніх блюд. У дорогу краще узяти просте і доступне перекушування – фруктове або овочеве пюре у баночці, соки в пакетиках або пляшках, булочки або печиво, те, чим можна перекусити легко і просто. Можна узяти з собою і фрукти, тільки треба їх ретельно вимити ще удома, а в дорозі не забути заздалегідь вимити руки дитині.

Якщо запам’ятати ці нескладні правила і наслідувати наші ради, літнє живлення для малюка не стане для вас проблемою, ви зможете нагодувати малюка смачно і корисно.

БЕЗПЕЧНЕ ЛІТО.

Щоб не допустити травмування в лісі та на водоймі, пам’ятайте та виконуйте такі вимоги:
1. Під час перебування на вулиці в літній день захищайте голову дитини панамою.
2. Регулюйте перебування дитини під сонцем, щоб запобігти опікам шкіри.
3. Дозуйте перебування дитини у воді, щоб організм не переохолоджувався.
4. Не залишайте дитину без догляду біля водоймів.
5. Не дозволяйте купатись та стрибати у воду в неперевірених місцях.
6. Не допускайте пустощів на воді.
7. Забороняйте ходити до лісу без супроводу дорослих.
8. Під час перебування у лісі разом з дітьми не збирайте та не вживайте незнайомі гриби, ягоди, рослини.
9. Для походу в ліс одяг дитини підбирайте таким чином, щоб оптимально захистити її від комах, кліщів та інших несподіванок.
10. Не засмічуйте навколишнє середовище та не залишайте після себе жодних слідів свого перебування.

ПІСОЧНИЦЯ ВДОМА – НЕМАЄ ПРОБЛЕМ!

Однією з улюблених дитячих забав в літню пору завжди були і залишаються ігри в пісочниці. Ну а як на рахунок зими? Напевно ваша дитина вже встигла скучити за улюбленою пісочницею і часто запитує – коли вже буде тепло?.. Так чому б не організувати пісочницю вдома?!

Напевно, багато хто подумав, що автор цієї статті трохи не в собі, адже принести пісок додому – це ж відразу купа пилу, бруду, та й хто може дозволити собі виділити достатньо місця в будинку для такої забави? Значить, ви просто ще не чули про кінетичний пісок, з яким ваш малюк зможе грати навіть вдома. Цікаво? Про те, що це за диво-винахід, читайте далі!

У той час як в наших краях діти продовжують бавитися в дворових пісочницях під будинком, в Європі вже давно оцінили новий швейцарський винахід Kinetic Sand або кінетичний пісок, який являє собою звичний сипучий пісок, трохи вологий, на подобу того, який можна зустріти на березі моря . З ним легко і приємно грати, а найголовніше, що з ним ваш малюк зможе грати вдома на столі або будь-якій інший поверхні. Як?

Вся справа в тому, що кінетичний пісок на 98% складається зі звичайного очищеного піску і на 2% - зі спеціальної добавки, яка не дає йому пересихати, розсипатися (таке відчуття, що частинки піску буквально липнуть одна до одної), прилипати до рук і інших поверхонь. Цей пісок скоріше не сиплеться, а плавно тече. Таким чином, розсипати пісок по всьому будинку вашому малюку просто не вдасться, а після гри пісок можна легко прибрати в контейнер для зберігання, і будь-яка поверхня після нього залишиться абсолютно чистою.

Крім того, цей пісок абсолютно безпечний для дітей, на відміну від того, яким наповнені наші пісочниці, і навіть якщо дитина з'їсть трохи піску, просто дайте йому випити склянку води, і пісок легко виведеться з організму.

Так і вашому малюкові грати з таким піском буде набагато цікавіше, ніж возитися зі звичайним сипучим піском, пасочки та інші споруди з якого постійно розсипаються. А ще, він неймовірно приємний на дотик і має легкий приємний аромат. Грати з таким піском – одне задоволення!
Кінетичний пісок – це корисна і безпечна іграшка для вашої дитини, яка відмінно розвиває фантазію і дрібну моторику пальчиків. Ось побачите, як тільки ви відкриєте пакет, вам і самим обов'язково захочеться трохи пограти і щось зліпити з цього чудо-піску.

 

Поради на кожний день

На прогулянці

 • На прогулянці звертайте увагу дитини на цифри на будинках, машинах, рекламних щитах, вивісках. Називайте малюкові цифри, які бачите, і просіть, щоб він їх повторив. Для цього пограйте у гру «Відлуння»: нагадайте своєму маляті, що ви у горах чи у будинку чули, як луна «повторює» останні слова, і запропонуйте йому на певний час стати такою луною. Наприклад : «Я скажу чотири, а ти повториш за мною двічі (тричі...) «чотири», «чотири»... Така гра нб лише допоможе дитині запам’ятати числа, а й сприятиме закріпленню навичок лічби, розвитку уваги.

У кімнаті

 • Коли дитина просить, щоб ви почитали їй улюблену казку, оповідання, віршик, перед тим, як задовольнити її прохання запропонуйте їй знайти відповідну сторінку за номером (від 1 до 10).

 • Якщо ви зібралися пересадити кімнатні квіти, запропонуй дитині взяти участь у процесі, підібрати горщики відповідного розміру, полічити їх, можна розкласти перед нею пластмасові горщики різні за розміром і дати завдання скласти їх один на один за принципом мотрійки. Можна також пропонувати викладати з них аераційні ряди, групуючи за певними ознаками. Цей процес не лише захоплює малюка, а й розвиває у нього мисленнєві операції аналізу та серіації.

 • Заохочуйте дитину самостійно організовувати свій ігровий простір. Наприклад, запропонуйте гру «Кафе». Нехай малюк сам підготує необхідні атрибути, обладнає дизайн приміщення, згрупує предмети, які будуть використовуватися у грі, за якістю (масою, формою, кольором, величиною), множинами (кондитерські вироби, напої, фрукти), виготовить та розклеїть цінники. А ви, відвідуючи «кафе» свого малюка, не забувайте хвалити його старанність.

На кухні

 • Під час приготування обіду спонукайте малюка лічити овочі та фрукти. Наприклад, запитайте, скільки в кошику для приготування борщу моркви, буряка, картоплі, цибулі.

 • Попросіть перебрати квасолю та горох у різні ємкості. Або висипте на тацю макарони різні за формою та розміром і запропонуйте розкласти їх за однією або двома ознаками. Це завдання розвиватиме вміння дитини класифікувати предмети, а також дрібну моторику та сенсорику.

 • Коли варите кашу, запропонуйте малюкові умовною морквою відміряти крупу. Наприклад, попросіть у нього три склянки крупи для варки або скажіть, нехай визначить, скільки ще склянок крупи залишилося у мішечку чи посудині для її зберігання.

В природі

 • Виїжджаючи з дітьми на природу (на берег річки, озера чи моря) можна зайняти їх пошуками «курячого бога». Це камінчики з діркою , які, за словами людей, приносять щастя тому, хто їх знаходить. Камінчики можна лічити, групувати за розміром, кольором, нанизати на нитку.

 
Для Батьків

 

 

Поради фахівців: