facebook
twitter

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу (для ослаблених та частохворіючих дітей) №27

logotype
deco

img1
img2
img3
установчі документи

Результати моніторингу освітнього процесу

 

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГУ ( ЖОВТЕНЬ ) 2020р. ЗА ОСВІТНІМИ ЛІНІЯМИ

групи

Освітнілінії

Старші

№5,           №8

Середні

№3,           №     4

2-молодші

№2 , № 6,     №7

 

Особистість

дитини

В.р. 11-%

Д.р -58%

С.р. -31%

Н.р. -0%

В.р.-16%

Д.р.-37%

С.р.-41%

Н.р.- 6%

В.р. -10.1%

Д.р. -27.5%

С.р.-49.9%

Н.р. -12.5%

 

Дитина в соціумі

В.р. -11%

Д.р. -45%

С.р. -40.5%

Н.р.-3.5 %

В.р.-16%

Д.р. -31.5%

С.р. -43%

Н.р. -7.5%

В.р. -8.1%

Д.р.- 31.3%

С.р.-50.4%

Н.р. -10.2%

 
Дитина в природному довкіллі

В.р. -11%

Д.р.-48.5%

С.р. -38.5%

Н.р.-2%

В.р. – 9%

Д.р.- 33.5%

С.р. – 48%

Н.р. – 9.5%

В.р. – 23.3%

Д.р. -17.1%

С.р.- 52.8%

Н.р. -6.8%

 

Дитина в світі

культури

В.р.-18.5%

Д.р. –50.5%

С.р. – 25.5%

Н.р. – 5.5 %

В.р. -13%

Д.р.- 29.5%

С.р. -46.5%

Н.р. -11 %

В.р. – 20.1%

Д.р. -21.7%

С.р. -50.6%

Н.р. -7.6%

 
Градитини

В.р. -26%

Д.р. -48%

С.р. – 24%

Н.р. – 2%

В.р. -26%

Д.р.- 42.5%

С.р. -27.5%

Н.р. -4%

В.р.-20.3%

Д.р.- 32.3%

С.р. – 42.4%

Н.р. -5 %

 
Дитина в сенсорно- пізнавальномурозвитку

В.р. -22.5%

Д.р. –38.5%

С.р. – 35.5%

Н.р.-3.5%

В.р. – 7%

Д.р.- 22.5%

С.р. – 50%

Н.р. -20.5 %

В.р. -17.2 %

Д.р.- 31.5%

С.р.-40.8%

Н.р.-10.5%

 

Мовлення дитини

В.р.-22%

Д.р. – 42.5%

С.р. – 29.5%

Н.р. -6%

В.р.-26%

Д.р.- 40.5%

С.р. – 17%

Н.р.-16.5%

В.р.- 17.6%

Д.р.-25.1%

С.р.-41.5%

Н.р.-15.8%

 

загальні               в.р.-11.5%           В.р.-16.1                     в.р.-16.7%

показники           д.р.-52 %               Д.р.- 33.8%               д.р.-26.7%

с.р.- 33.5%       С.р. -39 .4%           с.р. – 46.9%

                                  н.р.-3.             Н.р.10.7             н.р.-9.7

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГУ ( ЖОВТЕНЬ ) 2018р. ЗА ОСВІТНІМИ ЛІНІЯМИ БКДО

             групи

Освітні лінії

Старші

№5,№8

Середні

№3,4

2-молодші

№2,6,7

 

Особистість

дитини

В.р. -12%

Д.р. -41%

С.р. -44%

Н.р. -3%

В.р. -15%

Д.р. -23.7%

С.р. –50.9%

Н.р. – 10.4%

В.р. -8.5%

Д.р. -43%

С.р. – 24.5%

Н.р. -24%

 
Дитина в соціумі

В.р. -14.5%

Д.р. -32%

С.р. -45.5%

Н.р. 8%

В.р. -12.2%

Д.р. -26.1%

С.р. -52.1%

Н.р. -9.6%

В.р. -2%

Д.р.- 35%

С.р.-27%

Н.р. -36%

 
Дитина в природному довкіллі

В.р. -13%

Д.р.-32%

С.р. -48.5%

Н.р.-6.5%

В.р. – 12.7%

Д.р.- 40.2%

С.р. – 42.8%

Н.р. – 4.3%

В.р. – 2%

Д.р. -16.5%

С.р.- 49.5%

Н.р. -32%

 
Дитина в світі культури

В.р.-6.5%

Д.р. – 35.5%

С.р. – 51.5%

Н.р. – 6.5 %

В.р. -8.3%

Д.р.- 36.6%

С.р. -46%

Н.р. -9.1 %

В.р. – 2%

Д.р. -20.5%

С.р. -43%

Н.р. -34.5%

 
Гра дитини

В.р. -31%

Д.р. -35.5%

С.р. – 32%

Н.р. – 1.5%

В.р. -15.4%

Д.р.- 36.6%

С.р. -36.8%

Н.р. -11.2%

В.р.-8.5%

Д.р.- 25%

С.р. – 38.5%

Н.р. -28 %

 
Дитина в сенсорно- пізнавальному розвитку

В.р. -13%

Д.р. –34%

С.р. – 38.5%

Н.р.-14.5%

В.р. – 16%

Д.р.- 20%

С.р. – 48.4%

Н.р. -15.6 %

В.р. -4 %

Д.р.- 12.5%

С.р.-43%

Н.р.-40.5%

 
Мовлення дитини

В.р.-29.5%

Д.р. – 32%

С.р. – 32%

Н.р. -6.5%

В.р.-16%

Д.р.- 26.5%

С.р. – 41.4%

Н.р.-16.1%

В.р.- 12.5%

Д.р.-16.5%

С.р.-40.4%

Н.р.-30.7%

 

загальні               в.р.-17%                 В.р.-13.7%               в.р.-5.6%

показники         д.р.-34.7%                Д.р.- 30%              д.р.-24.1%

                              с.р.-41.7%             С.р. -45.4%              с.р. – 37.9%

                               н.р.-6.6%                Н.р.-10.9%                 н.р.- 32.4%

 

 

Освітні   програми, що реалізуються в закладі у

2020-2021 н.р.

 

Базовий компонент дошкільної освіти.

Комплексна програма:

«Українське дошкілля», програма розвитку  дитини дошкільного віку, (авт.Білан О.І., Низковська О.В.), 2017 р.

Освітні компоненти програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»

Структуру програми визначають освітні лінії. У змісті програми виокремлюють розділи за віковою періодизацією: ранній вік (третій рік життя), молодший дошкільний вік (четвертий рік життя), середній дошкільний вік (п’ятий рік життя), старший дошкільний вік (шостий рік життя), в яких подані стислі психологічні характеристики дітей, завдання розвитку, зміст і форми освітнього про­цесу з кожного змістового компонента. Кожна освітня лінія програми завершується показниками компетентності дитини.

Багато уваги у програмі відведено освітній лінії “Особистість дити­ни”. У ній виокремлено завдання щодо формування потреби у здоровому способі життя, виховання ставлення до здоров’я як до цінності, розви­ток рухової активності дитини.

Програма “Українське дошкілля” включає завдання з ознайомлення дошкільників із пожежною безпекою, правилами дорожнього руху, безпекою в побуті, поведінкою з незнайомими людьми, безпекою на природі.

Освітня лінія “Дитина в соціумі” представлена розділами: “Фор­мування основ духовно-моральних якостей”, “Народознавство”, а у се­редньому та старшому дошкільному віці також додано розділ “Основи правової культури”.

Програма “Українське дошкілля” орієнтує на розширення кола уяв­лень дітей про культуру, традиції українського народу. Підрозділ “На­родознавство” включає ознайомлення дітей із сімейними та родинними традиціями, українською оселею, рідним краєм, народним одягом, українською народною іграшкою, календарно-обрядовими святами, зви­чаями і традиціями, національною кухнею та народними ремеслами. Такий аспект роботи введений для пізнавального розвитку, збагачення знань дітей про історичні пам’ятки, формування стійкого інтересу до на­родознавчого матеріалу свого регіону, бажання пізнати його ближче.

Зміст освітньої лінії “Дитина у природному довкіллі” спрямований на збагачення уявлень про світ природи, формування екологічної куль­тури дошкільника. Неабияку увагу приділено розкриттю особливостей природи.

Освітня лінія “Дитина у світі культури” представлена двома розді­лами: “Предметний світ” та “Світ мистецтва”.

Підрозділ “Предметно-практична діяльність” включає трудову діяль­ність, а в середньому та старшому дошкільному віці ще основи економіч­ної культури.

Розділ “Світ мистецтва” включає такі види дитячої художньої діяльності: літературна, музична, театральна, образотворча. Викори­стовуючи такий великий спектр діяльності з дітьми, вихователь має змогу збагачувати духовний світ дитини, розвивати уяву, почуття. Програма передбачає збагачення образотворчої діяльності дітей (малю­вання, аплікація, ліплення) через використання виробів декоративно- ужиткового мистецтва України та різних інноваційних технік малюван­ня й аплікації.

Враховуючи те, що провідною діяльністю дітей дошкільного віку є гра, у програмі виокремлено освітню лінію “Гра дитини”. У ній розгляну­то такі види ігор, як: рольові, конструкторсько-будівельні, дидактичні, народні, рухливі, настільно-друковані, театралізовані та ігри на розви­ток креативності. Особливо багата тематика народних ігор. Також подано орієнтовну тематику кожного виду ігор.

Освітня лінія “Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі” побудова­на за напрямами “Сенсорні еталони”; “Елементарні математичні уявлен­ня”. Діти старшого дошкільного віку розв’язують нескладні завдання з народної математики.

Запорукою якісної освіти є мовленнєвий розвиток дошкільника. Тому в освітній лінії “Мовлення дитини” уточнено й конкретизовано завдання з формування правильної звуковимови, збагачення та активізації лексич­ного запасу, оволодіння граматично-правильним мовленням, зв’язним мовленням. Уведено напрям роботи “Мовленнєвий етикет”. У програмі одним зі складників мовленнєвого розвитку є завдання з підготовки дітей до навчання елементів грамоти та підготовки руки до письма. Осо­бливий акцент зроблено на завдання мовленнєвого розвитку дітей стар­шого дошкільного віку, враховуючи обов’язковість дошкільної освіти з п’ятирічного віку.

Показники компетентності, якими закінчується кожна освітня лінія програми, вихователь може використати для визначення рівня розвитку дитини в кінці навчального року.

У додатках програми подано орієнтовний перелік музичного репертуару та художньої літератури. Враховуючи те, що форми та напрямки роботи з батьками стосуються усіх вікових груп, розділ “Співпраця із сім’єю” винесений в додатки.

Програму можна використовувати також для роботи  в дошкільних навчальних закладах із короткотривалим режимом пере­бування, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах, цен­трах розвитку тощо.

Парціальні програми:

 • «Граючись вчимося. Англійська мова» програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (авт. Гунько С, Гусак Л, Лещенко З.),2016 р.
 • «Англійська мова для дітей дошкільного віку», програма та методичні рекомендації (заг. редакція Низковська О.В.,авт. Кулікова І.А.,Шкваріна Т.М.)
 • «Дитяча хореографія» (авт. Шевчук А.С.)
 • «Казкова фізкультура»програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт..Єфименко М.М.)
 

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Щорічний звіт керівника

закладу дошкільної освіти

(ясел-садка) компенсуючого типу (санаторного) № 27

за 2019-2020 навчальний рік

На виконання вимог Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» , п.3 наказу Міністерства освіти і науки від 23.03.2005 № 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних..», Положення про дошкільний навчальний заклад та з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики

управлінської діяльності у ЗДО №27, що базуються на принципах взаємоповаги та

позитивної мотивації я, Мандзюк Світлана Анатоліївна, директор закладу дошкільної освіти

№ 27, звітую про основні напрямки своєї діяльності у 2019 – 2020 навчальному році.

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) № 27

Рівненської міської ради – комунальний заклад освіти для дітей раннього та дошкільного

віку, підпорядкований управлінню освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради.

Юридична адреса закладу дошкільної освіти: м.Рівне, вул. КН.Ольги 14 в

Телефони: 63- 48 -04 (директор)     63- 29- 48(медсестри)

Приміщення закладу дошкільної освіти розраховано на 195 місць. Заклад дошкільної освіти здійснює освітню діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, Статуту ЗДО №27 .

В закладі працює 8 груп: 1група переддошкільного віку та 7 передшкільного віку. Режим роботи груп 12 год. Кількість вихованців 215. Кількість працівників усього 56. З них педагогічний персонал -21, обслуговуючий персонал -35.

Діловодство та освітній процес здійснюються державною мовою.

У закладі функціонують музична та фізкультурна зали, методичний, психологічний, фізіотерапевтичний та кабінет англійської мови,сенсорна кімната.

Матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення відповідає сучасним вимогам.

Розвивальне середовище закладу спрямоване на реалізацію завдань Базового компоненту

дошкільної освіти через втілення принципу особистісно-орієнтованого, компетентнісного підходу.

Директор закладу дошкільної освіти – Мандзюк Світлана Анатоліївна, освіта вища,

стаж педагогічної роботи 39 років, нагороджена Грамотою Міністерства освіти і науки України, Почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації , Подякою рівненської міської ради, Грамотами управління освіти.

Вихователь-методист – Бречко Н.Є, освіта вища, «спеціаліст вищої

категорії», має звання «старший вихователь», стаж педагогічної роботи 38 років.

Педагогічними працівниками, медичним персоналом заклад забезпечений повністю,

вакансії відсутні.

Про педагогічні досягнення колективу та окремих працівників ЗДО свідчать численні

відзнаки та нагородиколективу :Подяка Рівненської міської ради виконавчого комітету, щорічні грамоти управління освіти за особливу старанність у підготовці навчального закладу до початку нового н.р., Подяка командира зведеного автомобільного батальйону сектору «А» м. Сватове. Нагороджені Грамотами управління освіти за підсумками 2019-2020 н.р. вихователі : грамотою управління освіти Савчук О.А, Банашук Т.В. Посчесною грамотою управління освіти Зінчук Н.В. Подякою міської ради нагороджені вихователі Вознюк Л.С., Колісниченко Н.В. Почесною грамотою Управління освіти ОДА Лісович В.Л.

Досягнення колективу ЗДОпіднімають престиж педагогічної праці, створюють позитивний імідж закладу, сприяютьвисоким рейтинговим оцінкам та спонукають колектив до високої результативності у роботі.

Педагогічний та дитячий колективи закладу брали участь у всеукраїнських та міських

конкурсах та інших заходах. За активну участь у конкурсі «ІІ Всеукраїнське заняття доброти» від Благодійного фонду «Щаслива лапа» педагогічний колектив отримав сертифікат учасника. Музичний керівник Шумська С.В. приймала участь у конкурсі відеороликів «Дружба крутіша за шоколад»,оголошений журналом «Малятко», де виграла підписку на рік журналу « Малятко».    

До Всеукраїнського дня фізкультури і спорту у ЗДО було проведено фізкультурні змагання між вихованцями старших груп, у яких перше місце вибороли вихованці групи №2, за що отримали перехідний вимпел «Краща спортивна група ЗДО». Всі ці заходи сприяли зросту творчого потенціалу педагогів закладу, підвищенню їх професійної компетентності, збагаченню практичним досвідом, проведення різних форм з дітьми та зміцнило зв’язки з родинами вихованців.

У зв’язку з карантинними заходами педагоги мали можливість знайомитися з досвідом колег

нашого міста та України та поширювати свій досвід через інтернет-ресурси.

За проектною потужністю дошкільний заклад розраховано на 195 місць для дітей від

2-х років до 6 (7) років. Групи комплектувались переважно у травні – серпні відповідно до

електронної черги управління освіти Рівненської міської ради.

Педагогічний процес у ЗДО № 27 забезпечують кваліфіковані спеціалісти: директор,

вихователь-методист, практичний психолог, 2 музичних керівника, 1інструктор з фізичної культури, керівники гуртка англійської мови (0,75 ст.), підготовки руки дитини до письма (0. 25ст), 16 вихователів.

З них мають:

вищу педагогічну освіту – 20 педагогів (90,9%)

середню спеціальну (фахову) – 2 педагоги (9.1%)

Кваліфікаційний рівень педагогів за результатами атестації:

         вища категорія – 7 (становить 31.7%)

         1 категорія - 6 (становить 27.2 %)

         2 категорія – 3 (становить 14%)

         «спеціаліст» - 4 (становить 18.1%)

         тарифний розряд   - 2 (становить 9% )

Звання «вихователь-методист» - 1 педагог ;

Звання «старший вихователь» - 1 педагог;

Відмінник освіти України – 2 педагоги.

Велике значення у виявленні рівня професійної майстерності педагогів, стимулюванні їх творчої активності відіграла атестація, яка проводилася відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників. В 2019-2020

навчальному році було атестовано шестеро педагогів (27%), це на 11% більше ніж в минулому році. За результатами атестації кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» присвоєно вихователю Зінчук Н.В. , музкерівнику Бурак Я.Ю., а також   «спеціаліст другої категорії» музкерівнику Шумській С.В.

Підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» вихователю - Опальчук М.С., «спеціаліст» та педагогічне звання «вихователь – методист» - Вознюк Л. С., «спеціаліст»- Банашук Т.В.

Згідно річного плану п’ятеро педагогів (20%),а це на 6% більше ніж в минулому році , пройшли курси підвищення кваліфікації при РОІППО – вихователь-методист Бречко Н.Є., вихователі Зінчук Н.В., Банашук Т.В., Бурдова І.Ю., практичний психолог Ягенська Я.В. це сприяло значному підвищенню фахової майстерності педагогів.     

Важливою ланкою освіти педагогів є самоосвіта. Майже 60% педагогів упродовж

навчального року брали активну участь у роботі он-лайн вебінарів. Під час карантину всі

педагоги займались он-лайн-самоосвітою, про що свідчать сертифікати про участь у

вебінарах. У зв’язку з карантином вихователям прийшлось опановувати нові дистанційні

форми навчання і розвитку дітей. Найкраще працювали з дітьми дистанційно, застосовуючи

інтернет-ресурси, педагоги Виговська О.В., Лісович В.В.., Бикова І.М., Ніколайчук О.М..

Педагоги різних категорій брали активну участь в методичній роботі яка проводилась в місті, 95% з них систематично відвідували методичні заходи з наступним обговоренням на педагогічних годинах.

Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. В цілому

робота колективу ЗДО відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

Організація освітньої діяльності у 2019 – 2020 навчальному році .    

Керуючись основними положеннями Закону України «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти з метою реалізації завдань програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», забезпечення повноцінної організації освітньої діяльності, підвищення фахової майстерності педагогів, методична робота з педагогічним колективом у 2019-2020 н.р. була спрямована на реалізацію проблемної теми закладу: «Формування ціннісного ставлення до власного здоров’я у дітей дошкільного віку на засадах оздоровчої спрямованості освітнього процесу та використання оздоровчих технологій». Даній проблемі були підпорядковані і завдання, які вирішував педагогічний колектив упродовж року:

- Формувати художньо-естетичні цінності у процесі створення освітнього простору діти, батьки ,педагоги ,залучення до образотворчого мистецтва.

- Спрямувати роботу на актуалізацію завдань освітньої лінії «Особистість дитини» з метою формування у дошкільників основ здорового способу життя

- Активізувати роботу щодо створення умов шляхом комплексного підходу до співпраці з НУШ , сприяння фаховому та особистісному зростанню педагогів щодо якісної підготовки дітей до школи.

- Продовжувати роботу з підвищення якості дошкільної освіти через застосування сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікативних технологій ,впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду роботи , удосконалення механізму моніторингу освітнього процесу.

           Вирішуючи головні завдання, які полягають у реалізації державної політики в галузі освіти, підвищенні фахової компетентності педагогів, у дослідженні та впровадженні в практику передового педагогічного досвіду, інноваційних технологій з педагогічними працівниками проводились різні форми методичної роботи. Зміст та форми методичної роботи ґрунтувались на досягненнях психолого-педагогічної науки, педагогічного досвіду і були спрямовані на підвищення фахової майстерності та реалізації поставлених завдань.  Вдосконаленню педагогічної майстерності, розвитку інноваційної компетентності, творчості педагогів , сприяли якісно проведені як традиційні так і нетрадиційні форми методичної роботи.

Значно підвищився професійний рівень педагогів через активну участь у засіданнях

педагогічних рад. Так на засіданні педагогічної ради «Створення умов для формування творчих проявів дитини засобами образотворчого мистецтва» розглядались питання про важливу роль образотворчості у розвитку дітей , враховуючи реалії сьогодення. Педагоги зголосилися ,що головним завданням образотворчої діяльності є формування у особистості ціннісного ставлення до навколишньої дійсності та самого себе.

         Педагогічна рада «Реалізація завдань з формування здоров’язбережувальної компетенції дошкільників в закладі дошкільної освіти»          сприяла вдосконаленню педагогічної майстерності, щодо організації та використання національної здоров’язбережувальної педагогіки в освітньому процесі , впровадження інноваційних технологій у системі фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми.

            Нетрадиційна онлайн - педрада   «Наступність у роботі закладу дошкільної освіти і Нової української школи» дала можливість педагогам проаналізувати особливості розвитку дітей старшого дошкільного віку,   акцентувати увагу на основні напрямки підготовки дитини до навчання в школі ,наголосити на здобутках. Непрості умови карантину не дозволили провести педраду разом з вчителями початкових класів.  

       Методичні заходи, які проводились до педагогічних рад: колективні перегляди занять, консультації, конкурси сприяли поєднанню теоретичних знань з практичним досвідом, значною мірою вплинули на покращення якості освітнього процесу,сприяла збагаченню їх практичного досвіду та удосконаленню свого фахового рівня. Результативність проведення методичних заходів визначалася шляхом проведення моніторингів, анкетування, спостереження та аналізу освітньої діяльності. Показники діагностики педагогічної майстерності, які проводилась 11.10. 2019 року свідчать, що професійний рівень педагогів становить за шкалою «добре» - 58 % педагогів (що на 8% більше, ніж у минулому навчальному році); за шкалою «задовільно» - 37 % , «потребують допомоги» - 1 педагог -5 % педагогів. У порівнянні з минулим навчальним роком кількість вихователів , які мають низькі показники знизилися на 5%. Зацікавленість і особисте ставлення кожного вихователя і колективу в цілому до проблеми перспективи

розвитку ЗДО в інноваційному режимі показали ,що у 80% педагогів відзначена сильно виражена сприйнятливість до нового, у 17% - помірно виражена, у 3% -виявляється, але не завжди. 100% вихователів стверджували, що під час проведення ділових ігор, дискусій, круглих столів у них було більше можливостей самовиразитися, вони були в пошуку можливостей нового бачення горизонтів своєї педагогічної діяльності з позицій різних членів трудового колективу.

Для реалізації завдань щодо підвищення теоретичного рівня та професійної компетентності педагогів, з метою створення належних умов формування фізичного, психічного, духовного здоров’я, вироблення позитивної мотивації здорового способу життя дошкільнят проводився семінар - квест : «Рух – це здоров’я!». Основною метою семінару-квесту було залучення педагогів до набуття нових знань , практичних навичок , удосконалення умінь щодо дій в команді. Підсумки семінару-квесту оформлено у вигляді методичних порад та рекомендацій.

       Ефективним був семінар-практикум «Формування творчої особистості дитини засобами мистецтва». Семінар-практикум сприяв усвідомленню педагогами необхідності використовувати у своїй роботі нові форми та методи роботи з дітьми щодо образотворчої діяльності . Педагоги розширили знання про нові принципи , технології , форми та педагогічні умови з використання нетрадиційних технік зображення , стали активно впроваджувати їх у роботі з дітьми. Результатом семінару став методичний посібник «Нетрадиційні техніки зображення в образотворчій діяльності. Методичний аспект». В посібнику подані практичні рекомендації для педагогів та батьків, перспективне планування для всіх вікових груп, творчі конспекти занять з використанням найрізноманітніших технік зображення.

         Одним із визначальних чинників які вплинули на підвищення професійної майстерності педагогів було використання інтерактивних форм роботи - це ділові ігри, ситуативне моделювання, імітаційні ігри,майстер-класи . Вони забезпечують активну міжособистісну взаємодію педагогів, відзначаються змістовністю та активністю засвоєння знань. Однією з таких форм методичної роботи був майстер-клас « Формування готовності дошкільників до командної взаємодії». Під час майстер-класу педагоги акцентували увагу на спільному вирішенні спірних питань, розв’язували творчі завдання ,що сприяло збагаченню вихователів системою знань та удосконаленню вмінь у вирішенні реальних педагогічних проблем щодо діяльності дітей .

Освітній процес у закладі дошкільної освіти переорієнтований за принципами гуманізації, інтеграції, національного виховання, індивідуального підходу.

При складанні орієнтовного розподілу занять на 2019-2020 навчальний рік у ЗДО

№27 було враховано основні вимоги Наказу МОН України від 20.04.2015р. № 446 «Про

затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних

навчальних закладах різних типів та форми власності».

В закладі дошкільної освіти створені сучасні комфортні умови для життєдіяльності дітей дошкільного віку. Керуючись основними державними документами, що регламентують діяльністьзакладу, педагоги спільно з батьками працювали над створенням ігрового предметно -розвивального середовища, необхідних умов для розвитку потреб і інтересів кожної дитини,для її духовного зростання, фізичної досконалості.      

Упродовж навчального року у всіх групах оновились матеріалами образотворчі центри (80%), музичні центри (85%), центри природи (95%), етнографічні центри (85%) завдяки творчій роботі педагогів у співпраці з батьками. Недостатньо оснащеними залишаються центри логіко-математичного розвитку, ігрові у всіх вікових групах.

До послуг дітей у дошкільному закладі є музична зала, спортивна зала, кабінет психолога, сенсорна кімната, кабінет гурткової роботи, куточок з ОБЖД, правовий, національно - патріотичний та народознавчий.

Спортивна зала обладнана необхідним стандартним та нестандартним інвентарем. Весь спортивний інвентар паспортизований. Результати   моніторингу оснащення спортивної зали вказують на те, що зал оснащений спеціалізованим спортивним обладнанням, інвентарем, атрибутами на   81% , без змін у порівнянні з минулим роком.

Проведений в кінці навчального року моніторинг предметно-ігрового розвивального середовища показав, що педагоги активно, з ініціативою ставляться до створення умов для саморозвитку та самореалізації кожної дитини (збільшення на 0,3% у порівнянні з минулим навчальним роком: 92% - 2019рік, 95% - 2020 рік). Поповненню та удосконаленню ігрового середовища груп сприяла організація конкурсів (на кращу групову кімнату, на кращий центр рухової активності, центр мовленнєвої діяльності, ігрові осередки). Проведений аналіз оснащення окремих розвивальних центрів у ЗДО відповідно до «Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для груп дітей у закладах дошкільної освіти», затвердженого наказом МОН України від 19.12.2017р. № 1633, показав, що найкращим можна назвати розвивальне середовище груп № 4,3,5,6,7,8. Аналіз паспортів ігрового середовища груп свідчить про те, що воно збагачується за рахунок не лише кількісного накопичення, а й через покращення якісних параметрів: естетики, гігієни, мобільності, динамічності, виготовлення сучасних дитячих меблів для ігрових центрів (групи

№ 3;4;7). Упродовж навчального року у всіх групах оновились матеріалами образотворчі центри (80%), музичні центри (85%), центри природи (95%), етнографічні центри (85%) завдяки творчій роботі педагогів у співпраці з батьками. Недостатньо оснащеними залишаються центри логіко-математичного розвитку, ігрові у всіх вікових групах.

           Розвивальне середовище груп поповнилось різноманітними бізібордами, доріжками-руханками, ілюстраціями «ранкові зустрічі», «стінами ,що говорять». Проте , виявлено певні недоліки, вихователям надані пропозиції щодо вдосконалення і доповнення ігрових осередків груп.

Враховуючи пріоритетний напрямок діяльності закладу, у ЗДО щорічно проводиться

моніторинг оснащення фізкультурної зали, спортивних осередків у групах. Спортивна зала обладнана необхідним стандартним та нестандартним інвентарем. Весь спортивний інвентар паспортизований. Результати   моніторингу оснащення спортивної зали вказують на те, що зал оснащений спеціалізованим спортивним обладнанням, інвентарем, атрибутами на   81% , без змін у порівнянні з минулим роком.

Музична зала дошкільного закладу сучасна, простора, естетично оформлена. В наявності є фортепіано, музичний центр,мікрофон, ігровий матеріал, дитячі музичні інструменти для проведення музичних занять з дітьми, розваг, свят. Проведений аналіз обладнання, навчально-наочних посібників, іграшок показав, що у порівнянні з минулим роком оснащення покращилось на 2% і становить 89%.

     На території закладу є майданчики: для вивчення правил дорожнього руху та великий спортивний майданчик; створено куточок лісу, саду, городи. Територія дитячого садка озеленена, розбиті квітники, майданчики упорядковані, їх обладнання відповідає санітарно – гігієнічним нормам та правилам безпеки життєдіяльності дітей.

Значно покращилась науково-теоретична та матеріальна база методичного,

психологічного кабінетів за рахунок придбання новинок методичної літератури, наочних

дидактичних матеріалів, розвивальних та дидактичних посібників ( на 2% більше у

порівнянні з минулим роком), які упродовж навчального року опрацьовувались педагогами

шляхом самоосвіти та сприяли підвищенню теоретичного рівня та фахової підготовки

колективу.

Методична робота у ЗДО була максимально гнучкою, сприяла підвищенню

інноваційного потенціалу педагогів – у роботі з педагогами переважали інтерактивні форми

методичної роботи, в яких мав можливість взяти участь кожний педагог. Зміст методичного супроводу позитивно вплинув на рівень професіоналізму і творчої активності педагогів закладу.

Інформація, одержана шляхом аналізу та діагностики, використовується для підвищення не тільки якості педагогічного процесу, але й кваліфікації вихователів. Рейтинг у ЗДО є дієвою формою підвищення творчої активності, професійної майстерності вихователів. В 2019-2020 навчальному році очолюють рейтинг вихователі: Виговська О.В., Лісович В.В.., Горщук К.М., Зінчук Н.В., Вознюк Л.С,які відзначились активною участю у методичній роботі.

Одним із завдань методичної служби було вивчення, узагальнення та поширення педагогічного досвіду педагогів.

У 2019-2020 навчальному році працювали творча група з впровадження досвіду роботи вихователя Щипцової О.Ф. з питання «Формування основ здорового способу життя, валеологічного світогляду шляхом впровадження нетрадиційних методів оздоровлення». Діяльність творчої групи сприяла пошуку сучасних інноваційних технологій фізкультурно – оздоровчої роботи, поповненню предметно – ігрового здоров’язберігаючого середовища в ЗДО, збагаченню досвіду та оптимізації рухової активності дошкільників. Продовжено вивчення досвіду вихователя Виговської О.В. щодо впровадження інноваційної технології-блоки Дьєнеша , палички Кьюїзенера. Також вивчалася система роботи педагогів ,що атестувались в поточному навчальному році.

Продовжувалась робота творчої групи з методичної теми«Формування ціннісного ставлення до власного здоровя у дітей дошкільного віку на засадах оздоровчої спрямованості освітнього процесу та використання оздоровчих технологій» під керівництвом вихователя-методиста . Педагоги, які упродовж навчального року працювали в творчій групі спрямували свою роботу на створення передумов для формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я через використання оздоровчих технологій , стійкої мотивації на здоровий спосіб життя. Члени творчої групи підготували практичні рекомендації «Дихальна гімнастика Стрельнікової» , «Степ-платформи – для дошкільнят» ці рекомендації вихователі використовують на практиці .

          Емоційно піднесено пройшли педагогічні читання «В. Стус – ми пам’ятаємо ». Педагоги Банашук Т.В., Опальчук М.С.,Бурак Я.Ю.,Зінчук Н.В., Шумська С.В. читали вірші поета , співали пісень . Матеріали педчитань оформлені в методкабінеті.

            Упродовж року працювала школа педмайстерності під керівництвом вихователя Опальчук М.С. з питання «Організація роботи з духовно-морального виховання як засобу формування національної свідомості маленьких українців». Слухачі школи педагогічного досвіду удосконалили свої вміння щодо організації та проведення національного виховання, обговорювались сучасні вимоги щодо облаштування предметно – ігрового розвивального середовища в групах з даного питання , налагодження належної взаємодії з батьками.

Упродовж минулого навчального року було проведено 6 відкритих занять і режимних моментів . Цікаві творчі здобутки продемонстрували  вихователі Ніколайчук О.М. , Бикова І.М.,Терещук Т.Л., Басик Л.С., Горщук К.М.,Виговська О.В. Колективний перегляд занять та режимних моментів дав можливість показати власні досягнення педагогів, поглибити знання педагогічних працівників щодо використання нетрадиційних технік зображення; інноваційних методів та прийомів у вирішенні завдань організації самостійної образотворчої діяльності,яскравим було заняття-тренування з використанням степ-платформ.

         Продовжувалась робота методичної служби з переходом в онлайн режим на час оголошення карантину. Це стосувалося всіх напрямків роботи : заняття з дітьми , консультації ,взаємозв!язок із педагогами та батьками. Одразу означились проблеми : не в кожного педагога вдома є достатньо потужний комп’ютер та Інтернет , не всі вміють підключитись до платформи ,спілкуватись за допомогою вайбер- спільнот тощо . Це значно звузило коло педагогів , готових до дистанційної роботи. Слід відмітити вихователів Виговська О.В., Бурак Я.Ю., Шумська С.В., Лісович В.Л., Бикова І.М., Ніколайчук О.М., Зінчук Н.В., Опальчук М.С., Горщук К.М.,Савчук О.А., Горощук Л.Б., Басик Л.С. провели заняття ,використовуючи інтернет ресурси . Також було надано консультативну допомогу батькам через спілкування в батьківських групах ,через сайт закладу. Спільними зусиллями ,методом проб і помилок педагоги все ж опанували засоби дистанційного навчання :ZOOM ,Skype , Qoogle ,Viber тощо. Педагоги якісно освоїли нові ролі: коуча, фасилітатора, тьюдора. Відтак дійшли висновку ,що для дистанційної роботи необхідне матеріально-технічне забезпечення – сучасні ноутбуки ,підсилений Інтернет .

Педагогічні працівники відвідували методичні об’єднання за проблемними

питаннями, семінари-практикуми, школи педагогічної майстерності, школи педагогічного

досвіду, тематичні дні, дні відкритих дверей. Поєднання теоретичних знань з практичним

досвідом, а також методичні заходи, які проводилися у місті і ЗДО №27 значною мірою

вплинули на ефективність роботи педагогів, їх професійний рівень.

Інноваційна діяльність стала стимулюючим чинником у розвитку закладу.   За результатами анкетування можна зробити висновок, що значно розширився діапазон та

кількість педагогів щодо впровадження інноваційних здоров’язбережувальних програм у

практику роботи з дітьми у порівнянні з минулим роком.

За результатами анкетування можна зробити висновок, що значно розширився діапазон та

кількість педагогів щодо впровадження інноваційних здоров’язбережувальних програм у

практику роботи з дітьми у порівнянні з минулим н.р.:

-Базовий компонент дошкільної освіти (всі групи)

-Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» -

(1 група раннього та 7 груп передшкільного віку);

-Педагогіка ТРВЗ – (всі групи 100%);

-Авторська методика М.Єфименка «Театр фізичного виховання та оздоровлення» дошкільні групи (групи №1,2,5,8,6,7,–62%);

-Досвід Л.Шульги «розвиток творчих здібностей дітей на заняттях з малювання» - (всі групи – 100%);

-Сендплей (гра з піском) - (3групи – 37%)

-Програма Л. Калузької «Дитина в довкіллі» (програма з основ безпеки життя дошкільнят), (всі групи -100%);

- «Ази здорового способу життя» за Аювердою (7 груп - 87%.)

-Су –джок терапія (кільця, палички, зерна) - (група №3,7 – 25%)

-Авторська програма Л.Лохвицької «Про здоров’я треба знати»

(всі групи – 100%);

-Точковий масаж за А.Уманською (всі групи– 100%);

- Дихальна гімнастика з різними предметами (всі групи– 100%);

- Ходіння доріжками та килимками здоров’я (всі групи– 100%);

- Сухий басейн (всі групи– 100%);

- Кольоротерапія - (6 груп – 75%);

-Кріотерапія - ігри з льодом (практичний психолог Галич Н.М.)

- Фітбол – гімнастика, стрейчинг (інструктор з фізкультури ).

- Елементи системи Хатхи – йоги (група №3-вихователь Вознюк Л.С.)

-Універсальний дидактичний матеріал палички Х.Кюізенера та блоки Дьєнеша ( група №8 -вихователь Виговська О.В.)

- Методика Н.Гавриш з художньо-мовленнєвого розвитку (1 група-12%)

- концепцію К.Орфа (музичні керівники),

- технологію психолого-педагогічного проектування (групи №3,4,5,6) – 50%

- технологію раннього навчання Глена Домана (гр.№1) – 1,7

Останнім часом набуває популярності он-лайн навчання, тому включення педагогів у інноваційну діяльність сприяло їх фаховому зростанню та підвищенню якості дошкільної освіти.

Моніторинг результатів інноваційної діяльності дозволив прослідкувати розвиток

пізнавальних і творчих здібностей дітей, їх рухової активності, визначити результативність

проведеної роботи. Інформаційно-комп’ютерні технології успішно використовуються як в освітньому процесі , так і в методичній роботі ( педагогічних радах,семінарах, під час атестації, батьківських зборах). У закладі створено банк мультимедійних презентацій для заходів різного рівня.

Наскрізне застосування ІКТ- технологій в освітньому процесі стало інструментом забезпечення успіху роботи кожного педагога ,підвищення ефективності його роботи та якості дошкільної освіти.

Упродовж 2019-2020 навчального року кожна вікова група підлягала тематичному або комплексному контролю. Результати комплексних та тематичних перевірок, різного виду контролю відображені в наказах, довідках, протоколах педрад,картках контролю за освітнім процесом. З метою якісного контролю розроблялися пам’ятки здійснення перевірок,схеми аналізів різних видів діяльності дітей, анкети. Так , тематичний контроль «Стан роботи з образотворчої діяльності дітей в групах №5,8» (листопад,2019р.), комплексний контроль «Стан організації життєдіяльності дітей в групі №3», (грудень, 2019р.), тематичний контроль «Стан роботи з формування здоров’язбережувальної компетенції дошкільників в групі №1,4»,(лютий, 2020р.). Через умови карантину не було проведено тематичне вивчення «Стан підготовки до навчання в школі в групах №2,6,7»,однак ,методичні заходи були проаналізовані в доповідній записці. Слід відмітити, результати контролю засвідчили , що педагоги приложили максимум зусиль для реалізації завдань Базового компоненту дошкільної освіти.

За результатами комплексного та тематичного контролю з метою покращення стану роботи у групах вихователям та іншим спеціалістам були надані фахові консультації та рекомендації, деякі пропозиції вносились у рішення педагогічної ради.

Над вирішенням питання збереження та зміцнення здоров'я дітей шляхом впровадження здоров'язбережувальних та здорв'яформувальних технологій колектив закладу працює постійно. Фізкультурно – оздоровча робота в закладі здійснювалася з урахуванням здоров’я, самопочуття, рівня фізичного розвитку та підготовленості дітей при налагодженому, постійному, дієвому медико-педагогічному контролі за станом роботи з фізичного виховання. Оптимізації рухового режиму сприяла розроблена «Структура фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО». З метою збереження та зміцнення здоров’я дітей, зниження їх захворюваності впроваджувались інноваційні підходи до занять з фізичної культури, спеціальні профілактичні заходи, нетрадиційні методи оздоровлення: ходьба «доріжками», «килимками» здоров’я, точковий масаж,кріотерапія, стрейчинг, футбол, су – джок – терапія, елементи хатхи – йоги, дихальні вправи зі свищиками, вітрячками; різноманітні самомасажі (шишковий, горіховий, щіточковий), сухий басейн і т.д. Педагоги груп №5,8 оформили «доріжки здоров’я» на ігрових майданчиках також «рухові лабіринти» на асфальті групи №2,№3,№5,№6,№7,№8. Групи №3,№5,№8 оформили «рухові лабіринти» в групах.

     Перевіркою встановлено, що вихователями груп забезпечуються оптимальні умови для фізичного розвитку, створено систему фізкультурно-оздоровчої роботи, побудованої на сучасних психолого-педагогічних та здоров'язберігаючих технологіях, нетрадиційних формах оздоровлення, практичному досвіді працівників ЗДО.

З метою удосконалення фізичного розвитку, підвищення захисних сил організму, відновлення розумової та фізичної працездатності в закладі створено оптимальне фізкультурно-оздоровче середовище.

Вся робота з фізичного виховання здійснюється з урахуванням здоров'я, самопочуття, рівня фізичного розвитку та підготовленості дітей при налагодженому, постійному, дієвому медико-педагогічному контролі за станом роботи з фізичного виховання. Протягом навчального року адміністрацією закладу та медичними працівниками на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 75% до 85%. Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх вікових групах 139-157 уд/хв., що свідчить про ефективність використання фізінструктором методів і прийомів проведення занять, раціональність розподілу часу між структурними частинами та раціональністю вибору способів організації дітей.

       Інструктор з фізкультури Виговська О.В. ефективно впроваджує авторську програму М.Єфименка «Театр фізичного виховання та оздоровлення дітей», методику Е.Вільчковського, використовує нетрадиційні методи оздоровлення, що впливає на формування у дітей позитивного ставлення до занять фізкультурою та спортом.       За результатами постійного моніторингу стану здоров'я дітей у групах спостерігається позитивна динаміка росту і вагових показників, відзначається стійка нормалізація показників функціонального стану організму.

       Тематична перевірка, спостереження за роботою педагогів, бесіди показали достатній рівень обізнаності педагогів в організації роботи з використання здоров´язбережувальних та здоров´яформувальних технологій. 75% педагогів постійно у своїй діяльності використовують психогімнастику, релаксаційні вправи, самомасаж, пальчикові ігри, дихальну гімнастику, кольоротерапію, оздоровчий біг; ефективно використовують нетрадиційне фізкультурне обладнання .

Встановлено, що показники фізичної підготовленості дітей у порівнянні з початком року зросли, у дітей більшості груп середній рівень підготовленості. Результати, отримані в ході тестування, свідчать про позитивний вплив занять фізичною культурою на здоров’я та розвиток дітей.    

Формування набутих випускниками компетенцій за освітньою лінією «Особистість дитини» свідчить,що належна увага зверталась вихователями на формування культурно-гігієнічних навичок у дітей та навичок самообслуговування. Переважна більшість дітей (91%) вміють самостійно усувати недоліки у зовнішньому вигляді, підтримувати порядок в групі, без нагадувань миють руки з милом після прогулянки, користування туалетом, фізкультурних занять, правильно користуються столовими приборами під час їжі. Поряд з цим, постійно звертається увага на формування культури поведінки в побуті, громадських місцях, у відносинах та спілкуванні з дорослими.

     Опитування дітей показали, що 89% дітей гр.№ 7, 90% дітей гр.№ 2, 91%дітей групи №6 знають правила безпечної поведінки вдома, правила вуличного руху, знають, як поводитися в екстремальних ситуаціях, мають навички надання елементарної першої медичної допомоги (розбите коліно, болить горло, поріз склом, укус комахи, тварини).

Аналіз рівня компетентності за освітньою лінією «Дитина в соціумі» (родинно-побутова компетенція,соціально- комунікативна) свідчить , що шестирічки набули компетенцій .   Спостереження за поведінкою дітей в іграх, на заняттях та в повсякденному житті дають змогу зробити висновок, що більшість дітей груп2,6,7 соціально і морально готові до навчання в школі : знають головні правила моральної поведінки, намагаються дотримуватись їх у своїй діяльності, диференціюють поняття "добро" і "зло", можуть дати об'єктивну оцінку відповідним вчинкам (своїм та інших людей), намагаються поводитися чесно і правдиво щодо інших людей, добре знають межі соціально схвалюваної, прийнятої та неприйнятої поведінки, вміють узгоджувати свої дії з партнерами у спільній діяльності.  

Значна увага в колективі приділялась реалізації освітніьої лінії «Дитина в природному довкіллі», ознайомленню дітей з природою рідного краю та екологічному вихованню. Різні форми і способи організації життєдіяльності забезпечили інтегрований підхід до формування екологічної свідомості та поведінки, розвитку компетентності дітей у природному довкіллі. Для реалізації завдань природничого спрямування вихователі усіх груп виготовили дидактичні ігри, інтегровані картки, підібрали логічні завдання, відео презентації про рослинний і тваринний світ, літературу природничої тематики . Широко використовували традиційні форми організації діяльності – цілеспрямовані спостереження, заняття, екскурсії, ігри-драматизації з виконанням творчих , пошуково-дослідницьких завдань.   Такий підхід позитивно вплинув на формування у старших дошкільників культури поведінки в природному довкіллі, бажання брати участь у природоохоронній діяльності. я природного довкілля здійснюється через інтеграцію видів діяльності.

       Результати занять ,бесіди з дітьми показали, що у дітей сформований достатній рівень природничо – екологічної компетенції.

       Завдання освітньої лінії «Дитина у світі культури» вирішувалися педагогами в процесі організації предметно-практичної , образотворчої, театральної, музичної та літературної діяльності. Заняття з образотворчої діяльності здебільшого проводилися по підгрупах, де педагоги мали можливість більше уваги приділити творчому потенціалу кожної дитини. Відмічено, те що педагоги ефективно використовували можливості різних форм організації, засобів, методів і прийомів для формування цілісного уявлення дітей про художній образ. Опрацьовували з дітьми цікаві теми, які реалізовувалися через різні прийоми та техніки зображення. Ефективне застосування художнього слова, ігрових прийомів, музики забезпечували відповідний емоційний настрій, мотивацію до виконання роботи. Вихователі Бикова І.М., Терещук Т.Л.,Зінчук Н.В., Ніколайчук О.М. досягли хороших результатів у розвитку творчої уяви, фантазії та образності дитячих малюків. Діти з цікавістю малюють, використовуючи різноманітні техніки зображення (пальцями, кляксографію, ниткографію, колаж), це значно підвищує інтерес дошкільників до таких занять. Системний підхід до проведення занять з образотворчої діяльності дав можливість сформувати хороший рівень образотворчих умінь і навичок у дітей дошкільного віку.

       Музична діяльність в закладі розглядалася як цілісна система, в якій всі види діяльності спрямовувались на формування основ музичного сприймання, музичних здібностей, прищеплення дітям емоційно-ціннісного ставлення до світу музики, розвитку музичних здібностей. Музичні керівники Бурак Я.Ю.,Шумська С.В. ефективно використовували всі види музичної діяльності зорієнтовані на музично-естетичний розвиток дітей через святкові ранки, розваги, тематичні заняття. . Великого значення надають педагоги літературній діяльності дітей. Традиційно у в день народження великого українського поета та художника Т.Г.Шевченка 9 березня 2020 року у ЗДО було організовано тематичне свято та конкурс   на краще виконання віршів Т.Г.Шевченка.На високому методичному рівні були організовані та проведені такі заходи: музично-спортивне свято «Козаки-мужні   захисники», свято рідної мови, тематичні осінні ранки, новорічні свята, ранок «Найкращі дарунки – мамам», музично-спортивна розвага «Зустріч Зими з Весною », фестиваль колядок та щедрівок, музична інсценізація казки «Рукавичка» (гр.№7,) фізкультурні розваги, дні Здоров’я у ЗДО. Ці та багато інших заходів сприяли розвитку музичних здібностей та обдарувань дітей.

Аналіз роботи музичних керівників вказує на ефективне поєднання різних видів музичних занять, організацію індивідуальної роботи та належну роль самостійної музичної діяльності у розвитку дошкільників.

       На належному професійному рівні проведені осінні, новорічні та весняні ранки . Тематика свят та розваг відповідали національно-регіональним особливостям, що сприяло формуванню у дошкільників національно-патріотичних   почуттів.

Аналіз дитячих робіт із образотворчої діяльності свідчить, що шестирічки обирають техніки виконання за бажанням, використовують різні матеріали для ліплення, малювання, аплікації, конструювання; поєднують різні техніки. Під час аналізу своїх робіт та робіт ровесників надають мотивовану оцінку результатам. Ліплять і поєднують у невеличкі скульптурні групи декілька фігурок, створюють образи за мотивами казок, свят, народних іграшок. Вміють виконувати предметну і сюжетну аплікацію, володіють способами силуетного, симетричного вирізування, наклеювання. Беруть активну участь у виставках дитячих робіт, колективній образотворчій діяльності, планують свою діяльність, погоджують власні задуми з діями однолітків, використовують свої роботи в оформленні інтер’єру групи.

Усвідомлюючи важливу роль трудового виховання у формуванні соціальної компетентності, педагоги закладу створили необхідні умови для організації трудової діяльності. У всіх вікових групах обладнанні куточки для організації різних видів праці, чергувань, самообслуговування. У 86% дітей старшого віку сформоване відповідальне ставлення до виконання трудових завдань та доручень, уміння доводити справу до кінця, бажання допомогти один одному, зацікавлення професіями дорослих, шанобливе ставлення до всього, що виготовлене людськими руками.

Спостерігалася позитивна динаміка щодо ігрової компетентності дітей. В усіх групах дошкільного закладу створені належні умови для реалізації завдань освітньої лінії «Гра дитини» . Аналіз ігрової діяльності показав, що гра є провідною формою організації життєдіяльності дітей та забезпечує розвиток предметно-практичної, пізнавальної, емоційної, морально-духовної діяльності відповідно до вікових особливостей та індивідуальних можливостей дітей. Групи забезпечені матеріалом для організації сюжетно-рольових, рухливих, конструктивно-будівельних ігор, ігор-драматизацій. Педагоги старших груп в процесі організації ігрової діяльності презентують дітям доступні віку зміст ігор, ефективно створюють мотивацію, забезпечують самостійність та ініціативу малюків , спрямовуючи ігри на всебічний розвиток особистості. Завдяки вмілому керівництву сюжетно-рольовими іграми, грамотному використанню педагогами безпосередніх та опосередкованих методів керівництва, діти мають навички розгортання творчих ігор.

         Поряд з творчими іграми значне місце займають і дидактичні ігри, які використовуються впродовж дня під час занять та основних режимних моментів і сприяють розвитку пізнавальних здібностей.

            У дітей сформований стійкий інтерес до конструктивно-будівельних ігор. Під керівництвом педагогів діти усвідомлено конструюють різні споруди, використовуючи різноманітний будівельний матеріал, проявляють творчість. Невід’ємною складовою життя дошкільнят стали народні та календарно – обрядові ігри, в яких вихованці відтворюють національний колорит, набувають соціального досвіду.

Вивчення роботи дозволяє констатувати, що належну увагу звертають вихователі на реалізацію задань освітньої лінії « Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» Вихователі широко використовують в роботі інтелектуальні ігри, логічні та проблемні завдання, що допомагає урізноманітнювати математичну діяльність дітей, сприяє уточненню та закріпленню знань, формуванню вмінь та навичок.

       Педагоги активно використовують завдання логіко-математичного розвитку, що позитивно впливає на здатність дітей застосовувати отримані знання у практичній діяльності. Завдяки цьому значно зросла логіко-математична компетентність старших дошкільників.

В групах у достатній кількості є ігровий, демонстраційний та роздатковий матеріал, виготовлені і активно впроваджуються в роботу універсальні картки інтегрованого змісту, спрямовані на активізацію пізнавальної активності дошкільників. В кожній групі є центри сенсорно-пізнавального розвитку, де діти залюбки дізнаються про навколишній світ, моделюють різні за величиною, кількістю та просторовим розміщенням об'єкти, розв'язують логічні завдання, ребуси. Педагог Виговська О.В. якісно впроваджують універсальний дидактичний матеріал палички Х.Кюізенера та блоки Дьєнеша .

В центрі уваги роботи педагогічного колективу є питання формування мовленнєвої компетентності дошкільників через освітню лінію «Мовлення дитини». Організація мовленнєвої роботи в закладі спрямована на реалізацію завдань Базового компонента на засадах особистісно - орієнтованого підходу та співпраці з батьками.

Педагоги успішно інтегрували завдання мовленнєвого розвитку з іншими видами дитячої діяльності під час яких мовленнєва діяльність перепліталась з пізнавальною, образотворчою,театралізованою, музичною.

     Широко використовувались нетрадиційні форми роботи: прийоми стимулювання творчого розповідання за методикою Н.Гавриш – інтегровані картки, коректурні таблиці, прийоми ейдетики, театралізована діяльність.

Педагоги активно розпочали впроваджувати сучасну інтерактивну технологію «мнемотехніка» , слід відмітити вихователів Зінчук Н.В.,Опальчук М.С.,Лісович В.Л.

       Стан театрально-мовленнєвої діяльності засвідчив , що доцільне поєднання різних видів театру з мовленнєвою діяльністю позитивно вплинули на мовленнєвий розвиток дошкільників.

Результатом такої роботи   є те, що у групах № 2,6,7 діти відтворюють реальні та казкові ситуації під час власної акторської гри. У ході розігрування відтворюють тексти напам’ять, дотримуються відповідної інтонації, рухів, жестів і міміки, емоційно передають діалог персонажів.

Результати діагностики мовленнєвої активності старших дошкільників (станом на 01.03.2020р.) показали, що:

- оволоділи навичками звукового аналізу слів – 80% дітей;

- поділу слів на склади – 90%;

- добору узагальнюючих слів – 89%;

- складанням розповіді за серією сюжетних картин – 75%;

- поширеним зв’язним мовленням у 66% дітей.

Аналізуючи рівень мовленнєвої готовності дітей до школи варто відзначити, що

впродовж року керівником гуртка з логопедії Собчук Діаною проводилась

корекційна робота з дітьми, які мають вади мовлення.

Питання формування мовленнєвої компетентності комплексно розв'язувалися у тісній співпраці з батьками, вчителем - логопедом щодо виховання дітей,які потребують корекції вад мовлення.

Отже, виходячи з результатів оцінювання досягнень дітей за освітніми лініями, можна зробити наступні висновки: кожна дитина в певній мірі реалізувала свій потенціал, вона жила та діяла на рівні своїх оптимальних вікових і індивідуальних можливостей. Протягом року чітко простежується як загальна тенденція позитивної динаміки змін щодо підвищення рівня знань, умінь, навичок та ставлень дітей, так і тенденція позитивної динаміки змін кожної дитини. Це свідчить про те, що педагоги зуміли відшукати найефективніші для кожної дитини індивідуальні методи освітньої роботи. Однак, в кожній віковій групі резерви підвищення результатів досягнень дітей є, особливо з освітніх ліній «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в сенсорно-пізнавальному розвитку ». Діяльність педагогів закладу спрямована на новий підхід до організації пізнавальної освітньо -розвивальної діяльності, розвиток особистісних якостей вихованців, побудови партнерських стосунків, збалансованість форм активності відповідно тематичних циклів, на урізноманітнення методів і прийомів роботи, залучення до пошуково -дослідницької діяльності.

В закладі на безоплатній основі діють гуртки «Іноземна мова», «Підготовка руки дитини до письма» . Гурткові заняття проводилися по підгрупах, відповідно до встановлених норм тривалості та режиму дня.

Успішність освітнього процесу в умовах організації гурткової роботи визначалася продуманою наступністю у роботі керівників гуртків, педагогів та батьків. Проведені дні відкритих дверей, організовані номери дітей на святкових ранках високо оцінили батьки.

       Успішно працювала психологічна служба закладу.Метою психологічної служби було сприяння повноцінному та особистісному розвитку дитини, виявлення її індивідуальних особливостей, забезпечення відповідних психологічних умов для нормального самопочуття дитини в ЗДО, підвищення рівня психологічної культури педагогів та батьків.

Одним з пріоритетних напрямків роботи практичного психолога Ягенської Я.В. була діагностика. Діагностичною роботою за навчальний 2019-2020 рік було охоплено 98% дітей, 100% педагогів та 62% батьків.

Діагностична робота розпочалася з вивчення процесу адаптації дітей до нового середовища. Робота проводилася шляхом спостереження за формуванням позитивного відношення дітей до нового соціального оточення (діти ясельної групи та новоприбулі).

З метою полегшення процесу адаптації дітей до умов навчального закладу були проведенні певні заходи: виступи на батьківських зборах, групові та індивідуальні консультації для батьків та педагогів. Розвивальні заняття з дітьми сприяли позитивному налаштуванню малят на спільну роботу, згуртовували їх, формували навики комунікації.

Підсумовуючи перебіг адаптації у дітей, можна зробити певні висновки: процес адаптації проходить значно легше в тих дітей, які мають добре сформовані навички предметно-ігрової діяльності, самообслуговування, комунікативні навички, а також отримують від батьків позитивні настанови на відвідування дошкільного закладу. Порівнюючи результати адаптації дітей на початок року та у березні, можна помітити позитивну динаміку, 46% дітей показали високий рівень адаптації; 54% - середній, дітей з низьким рівнем - немає.

Діагностування дітей старших груп дає змогу вивчити сформованість усіх компонентів психологічної готовності до навчання в школі. Було проведено діагностування 81 дитини. Нажаль, карантинні заходи обмежили роботу закладу і на кінець року не були зроблені всі повторні обстеження дітей старших груп.

Результати діагностування шкільної зрілості за методикою Керна-Ієрасика у першому семестрі показали, що 35% (28 дитини) мають високий рівень готовності до школи; 60,5% (49 дітей) – середній рівень; 4,5% (4 дитини) – низький. Причиною низького рівня психологічної готовності до навчання в школі є те, що діти протягом року рідко відвідували навчальний заклад.

Велика увага приділялась вивченню пізнавальних процесів та емоційної сфери. Рівень розвитку психічних процесів дітей досяг такого ступеня, на якому можлива цілеспрямована діяльність і поведінка, що підпорядковується свідомості дитини.

Діагностування розумового розвитку дітей молодших груп показало такі результати: високий рівень має 27% дітей; середній – 66%; низький – 7% дітей.

Вивчення розвитку рівня психічних процесів у середніх групах дало такі результати: високий рівень має 33% дітей; середній – 61%; низький – 6% дітей.

За результатами діагностичного обстеження була розроблена та проведена корекційно-розвивальна робота з дітьми, яка здійснювалась через підгрупову та індивідуальну форму.

Корекційно-розвивальною роботою були охоплені всі вікові категорії, а саме: діти раннього віку – пальчикові ігри, сенсомоторний розвиток, ігри з піском; діти молодших груп – ігри з піском, арт-терапія, розвивальна програма «Розумні малюки»; діти середніх груп - ігри з піском, арт-терапія, розвивальна програма «Умілими пальчики стають не одразу»; діти старших груп - ігри з піском, арт-терапія, розвивальні програми «Психологічна підготовка дітей до навчання в школі», «Я - школярик».

Проведення корекційно-розвивальних занять сприяли розвитку пізнавальних процесів, емоційної сфери особистості дитини, мотиваційної готовності до навчання в школі, розвитку соціальної компетентності.

На початку навчального року старшим дошкільникам була проведена екскурсія до школи, яка не тільки залишила незабутні враження у дітей, а й сформувала мотиваційну готовність до шкільного навчання. Результати діагностичного обстеження мотиваційної готовності показали , що у 90% дітей сформована позитивна мотивація до навчання (навчальний мотив).

       Упродовж навчального року було використано чимало інтерактивних форм роботи з дітьми, педагогами та батьками, зокрема, арт-терапія, казкотерапія, ігротерапія, піскотерапія та ін..

Психологічна допомога всім учасникам освітнього процесу здійснювалась через надання групових та індивідуальних консультацій. У період карантину були надані онлайн-консультації та консультації в телефонному режимі.

Поширеними питаннями під час звернень були: адаптація дитини до нового колективу, формування психологічної готовності до навчання в школі, вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки, асоціальні прояви у поведінці, дитина у віртуальному просторі,комп’ютерна залежність, дитячі страхи і ін..

Упродовж 2019-2020 н.р. індивідуальних консультацій було надано – 38 для батьків, та 30 – для педагогів.

Проаналізувавши запити звернень всіх учасників освітнього процесу, можна зробити висновок, що більше часу потрібно приділити просвітницькій роботі. Тому були розроблені поради, рекомендації, памятки ,запропоновано альтернативні шляхи вирішення проблемних питань, які є більш поширеними як серед батьків, так і серед педагогів.

На базі ЗДО №27 продовжує діяти творча група психологів міста над питанням: «Напрацювання просвітницьких заходів для учасників освітнього процесу», де розроблені різні форми роботи з дітьми, батьками, педагогами.

Практичний психолог підвищувала свою професійну кваліфікацію, а саме: відвідувала міські семінари та тренінги для психологів., брала активну участь у навчальних семінарах: «Корекція психосоматичних проявів методами арт-терапії», «Використання воскового планшету у навчально-інклюзивному просторі», « Оптимізація інклюзивного супроводу методами арт-терапії: теорія і практика» та отримала сертифікати.

       В закладі продовжувала працювати сенсорна кімната, де діти отримують сеанси релаксації, оздоровлення за допомогою різноманітного обладнання. Слід зазначити, що поновлення інтер’єру, кольорова гама обладнання   позитивно впливає на здоров’я та настрій дітей. Графік роботи сенсорної кімнати складений відповідно до організованої освітньо – розвивальної діяльності дітей молодшого та старшого дошкільного віку, з дітьми працюють вихователі груп та практичний психолог . Корекційно – розвивальна робота в сенсорній кімнаті ведеться систиматично.

В дошкільному закладі функціонує медичний фізіотерапевтичний кабінет, який відповідає вимогам «Санітарних правил облаштування і утримання дошкільних закладів ». Медичне обслуговування дітей здійснює медичний персонал у складі: сестер старших медичних Босюк А.О., Олексійчук В. В., Яковець Н.П. Згідно комплексного плану оздоровлення проводяться лікувально – профілактичні заходи, де діти отримують належні фізіопроцедури: киснево - синглентні коктейлі, вітамінізовані чаї, дріжджові напої, відвари лікарських вправ, сеанси аромо – та кольоротерапії, фіточаї, профілактичні та лікувальні масажі, вітаміни. За звітний період було надано таку кількість процедур: УФО –856, інгаляцій – 1007, прогрівання лампою Біоптрон, масаж – 573.

Заклад забезпечений спеціальним медичним обладнанням: тубус – кварц, лампа «Біоптрон», ультразвуковий інгалятор, релаксатор зі звуками природи, соляна лампа, апарат для киснево – синглетної терапії. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників.        Дитину оточують кваліфіковані педагоги, практичний психолог, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

     Медичне обслуговування дітей в закладі включає профілактичні огляди дітей диспансерної групи. На «Д» обліку знаходиться 92 дитини (40%) з них ЧХД -65 (28%). Після огляду дітей роблять висновок про стан здоровя, дають рекомендації щодо додаткових обстежень, лікування,режиму харчування дієтичного харчування.

   Профілактичні щеплення дітям в ЗДО проводились згідно з календарем щеплень. Щеплення проводились на базі поліклініки №1. Було організовано та проведено 47 щеплень, що складає 20% виконання.

Планомірно проводились антропометричні виміри дітей: групи раннього віку- 1 раз на місяць, садові групи-1 раз у квартал.

За групами здоровя розподіл проведений у такий спосіб:

І гр. -131 (58%) ; ІІ гр. -91 (40%); ІІІ гр. -2 (0,9%) ; ІV гр. -2 (0,9%)

19 дітей було переведено з ІІ групи здоровя в І групу здоров!я

6 дітей було переведено з І групи здоровя в ІІ групу здоров!я

       Одне з важливих призначень в роботі ЗДО санітарно-освітня робота з дітьми, вихователями та батьками, проведені консультації : «Поняття про мікроби », «Кишкові інфекції», «Загартування організму дітей» тощо.

       В кожній групі укомплектовані медичні аптечки для надання першої долікарської допомоги. Постійно перевіряються умови їх зберігання та термін   придатності.У ЗДО надається долікарська медична допомога дітям .До приходу батьків вихованці перебувають в ізоляторі.Проводиться моніторинг захворювань дітей .

     Аналіз захворюваності проводиться на основі даних річного звіту,який складається відповідно медичної документації, яка ведеться щоденно на кожну дитину. В ЗДО ведуться листи здоров’я.

Дані про результати захворюваності в закладі дошкільної освіти :

                                                 2020 р.                             2019р.

Загальна захворюваність                 116                                   128

Захворюваність орг.дихання          90                                       46

Інфекційна захворюваність             3                                         64

Інша захворюваність                         23                                       18

За фізкультурними групами розподіл проведено у такий спосіб:

                                                                       2020р.                                 2019р.

Основнв група                                             210 (93%)                     226 (94%)

Підготовча група                                           12 (5%)                           8(3%)

Спеціальна група                                           3 (1%)                             1 (0,4%)

Звільнена група                                             1 (0,9%)                           -

         Медичною старшою сестрою постійно проводиться огляд та контроль санітарного стану приміщень та території закладу, повітряно-температурний режим у приміщенні, дотримання працівниками ЗДО правил особистої гігієни. Контролюється своєчасне проходження медичних оглядів працівниками . Два рази на рік працівники проходять медичний огляд,та один раз на рік обстеження на кишкову паличку.

         Харчування в ЗДО організовувалось за примірним двотижневим меню на зимово-весняний та літньо-осінній період. Проводився контроль за роботою харчоблоку, дотримання технології приготування страв,безпечністю та якістю готової продукції, проводився відбір добових проб страв, дотримання особистої гігієни персоналом. А також контроль за наявністю супровідних документів під час завезення продуктів та терміном реалізації продуктів харчування. Заявки на продукти подавались вчасно і були виконані на 91%. Постійно аналізувалось виконання норм харчування за 10 днів і 1 раз на місяць. Проводився контроль дотримання графіка видачі їжі. Щодня велась медична документація щодо харчування.

   2019-2020рр.   2018-2019рр.  
   ясла  сад  ясла  сад
 Мясо                                   59 59 59 55
цукор 100 91                       100 100
Масло вершкове 100 100 100 100
Олія 100 100 100 100
Яйця 35 37 54 54
Молоко 43 36 34 30
Риба 53 29 79 47
Творог 10 3 36 30
Сир тверд. 100 100 93 93
Сметана 94 81 93 80
Сік 34 25 67 48
Фрукти 21 22 16 21
Картопля 53 38 64 54
Овочі 41 40 63 53
Крупи 95 98 100 97
Борошно 36 59 88 72

Виконання норм         63%                   59%               72%                 65%

Постійно аналізувалось виконання норм харчування за 10 днів і 1 раз на місяць

Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на нарадах при директорові, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

У системі проводилася робота з питань перспективності та наступності закладу дошкільної освіти і школи №4. Практичним психологом, вихователями відстежувалася результативність навчання випускників закладу та адаптація до умов школи.

       Позитивна взаємодія вчителів та вихователів була обумовлена організацією спільних методичних заходів: обговорення в загальному колі «Завдання сім’ї та ЗДО у підготовці дитини до школи…»,методична година «Розвиваємо,здібності дітей».

       Зусиллями педагогів школи та закладу дошкільної освіти організовані такі спільні заходи: День відкритих дверей в школі та в дошкільному закладі, спільні свята та розваги, батьківські збори.    

         Упродовж навчального року були організовані екскурсії дітей для ознайомлення зі школою (ознайомлення з классом, шкільною бібліотекою , стадіоном) . Проводилися зустрічі практичних психологів, вчителів з вихователями, дітьми та батьками груп старшого дошкільного віку (6-го р.ж.). Вихователі відвідували уроки у 1-му класі, вчителі були присутні на заняттях у групах старшого дошкільного віку.

Змінилися підходи до співпраці з сім’єю. Педагогічний колектив осучаснив формат взаємодії з батьками ,зробив її більш дієвою і активною.Для цього насамперед визначили очікування батьків , рівень їх включення в освітній процес ,у життя дошкільного закладу.Упродовж року в організації спільної діяльності з батьками проводились різні форми взаємодії : батьківські збори, консультації, бесіди ,спільні свята та розваги , майстер-класи, щосереди надавалися консультації практичним психологом «Порадьтеся з психологом».

       Дієвою формою роботи є проведення Днів відкритих дверей де батьки мають змогу оцінити досягнення дитини,бути активним учасником освітнього процесу .З радістю і натхненням батьки брали участь у проведенні спортивних свят і розваг , які дуже полюбляють діти ( «Ми зі спортом дружимо» , «Веселі степ-платформи» , тощо) . Родинно- спортивні , фізкультурно – оздоровчі свята , екологічні акції , та інші заходи показали , як багато серед наших батьків творчих і відповідальних ,зацікавлених життям своїх дітей.

       Під час карантину для спілкування з батьками використовувалися дистанційні форми комунікації (мобільні додатки, онлайн-платформи, веб-сайт закладу, електронна пошта). Проведені онлайн-заняття, які розміщенні в соціальних мережах: Facebook, електронна пошта батьків, батьківських групах Viber. Надано різного плану індивідуальне онлайн-консультування: поради, рекомендації, переслані розвивальні завдання, цікаві загадки, мультфільми, та перелік ресурсів із вправами для дітей дошкільного вікуз використанням платформ з можливостями відеозв'язку або у форматі телефонного спілкування та листування (електронна пошта, Messenger, Viber, Skype, Zoom та інші). Педагоги активно користувалися і рекомендували батькам створений МОН України ресурс «Вчимося і навчаємося на карантині». Використовували платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, корисні матеріали ЮНІСЕФ Україна.

       Забезпеченню максимального використання виховного потенціалу педагогів і родини у формуванні особистості дитини допомагають сучасні, інформаційні стенди, спільні виставки робіт, фотовиставки. Виготовлені педагогами порадники «Дитина йде до школи», «Традиції українського народу», «Зростаємо дужими у родинному колі», «Нетрадиційні методи оздоровлення», «Безпека життєдіяльності дітей дошкільного віку», надають практичні рекомендації, поради у вихованні та розвитку дітей.

       Упродовж року активно оновлювався Інтернет-сайт ЗДО новинами, фото-презентаціями форм роботи з дітьми.

Працівниками закладу систематично проводилась робота з дітьми , які неохоплені дошкільною освітою. Слід зазначити , що для дітей та їх батьків організовано альтернативні форми охоплення дошкільною освітою, а саме, Консультативний центр,який працює за відповідним планом роботи (1 раз в тиждень,щосереди) , здійснюється соціально-педагогічний патронат. Всього охоплено альтернативними формами освіти 4 дітей: одна з яких відвідує консультаційний центр ( 1 дитина 6-річного віку); одна дитина охоплена соціально – педагогічним патронатом , інші форми - 2 дитини. Залишились неохопленими дошкільною освітою 137 дітей віком до 3-х років, батьки яких перебувають у відпустці по догляду за дітьми до 3-х років. Для дітей та батьків проводились Дні відкритих дверейім’ї запрошувались на спортивні та музичні свята та розваги, лялькові вистави, батьківські збори.   Упродовж року в ЗДО здійснювалась планомірна робота з безпеки життєдіяльності

дошкільників у рамках проведення «Тижня безпеки дитини» (дистанційно за допомогою

інтернет-ресурсів) та тематичного «Тижня безпеки дорожнього руху» (листопад). До

проведення заходів залучались працівники дорожньо-патрульної поліції, що викликало

живий інтерес дітей до проблеми безпеки на дорозі. Варто зазначити, що робота з безпеки

життєдіяльності у закладі ведеться на високому методичному рівні відповідно до державних

програм, значна увага приділяється усім трьом учасникам навчально-виховного процесу –

дітям, батькам, педагогам.

Цікаво проведені різноманітні методичні заходи з дітьми та батьками сприяли

формуванню у дітей умінь чітко діяти у різних життєвих та непередбачуваних ситуаціях.

ЗДО на 100% забезпечений засобами індивідуального захисту (ватно-марлеві пов’язки), для

роботи під час карантину 100% груп забезпечені засобами індивідуального захисту, 5груп

безконтактними термометрами для проведення якісного ранкового прийому. Для батьків на

сайті ЗДО та в групах підготовлена наочна агітація, інформаційний матеріал, буклети про

збереження здоров’я та безпеку дітей, про дотримання протиепідемічних заходів під час

карантину.  

Управлінська діяльність ЗДО була спрямована на реалізацію перспективи розвитку

закладу, на виконання річного плану роботи на 2019-2020н.р., створення умов для виконання вимог освітньої програми «Українське дошкілля», формування бюджетного запиту на рік, раціональне використання коштів, виконання приписів контролюючих органів: Держпродспоживслужби, пожежного нагляду, забезпечення належного харчування дітей в ДНЗ, організацію роботи за зверненнями громадян та батьківською громадськістю, здійснення контролю за організацією освітньої діяльності. За результатами комплексних, тематичних перевірок видавалися накази, складалися довідки, приймалися конструктивні, обґрунтовані та дієві рішення. Виконання рекомендацій, пропозицій розглядалися на педагогічних радах, виробничих нарадах, нарадах при директору. З метою оптимізації контрольно-аналітичної діяльності в ЗДО ведеться картотека контролю. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. Я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації.   Щотижня я веду особистий прийом громадян. Основні питання з якими звертаються до керівника це: працевлаштування, прийом дитини до закладу, надання довідок та консультації з освітніх та виробничих питань. Розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, батьківським комітетом тощо, інформую про прийняті рішення.

Злагодженій та змістовній роботу колективу ЗДО сприяли органи громадського

самоврядування: рада закладу, піклувальна рада, батьківські комітети вікових груп. Вони

стали дієвим способом формування громадської думки, ефективним засобом демократизації

управління у ЗДО. Спільні засідання органів громадського самоврядування та адміністрації

розглядали актуальні питання освітньої, фізкультурно-оздоровчої, адміністративно-

господарської діяльності установи, знаходили оптимальні шляхи розв’язання проблем

закладу.

Одним з важливих питань органів громадського самоврядування було також

координація та контроль за фінансово-господарською діяльністю ЗДО, яка активно

спрямовувалась на зміцнення матеріально-технічної бази закладу. У роботі органів

громадського самоврядування та адміністрації систематично мали місце звіти на загальних

зборах колективу (за участю представників батьківських комітетів, ради ЗДО та піклувальної

ради) про виконану роботу за певний період, звіти про використання коштів систематично

розміщувались на сайті ЗДО. Під керівництвом директора ЗДО Мандзюк С.А. та за допомогою батьків упродовж 2019-2020 н.р. була зміцнена матеріальна база закладу, проведені ремонти всіх групових приміщень, музичної та спортивної залів, кабінетів,коридорів,пральні, харчоблоку, на спортивному та ігрових майданчиках встановлено нове спортивне та ігрове обладнання. За бюджетні кошти частково замінено вікна .

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу

спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в

галузі охорони праці, яка базується на принципі пріоритету життя і здоров’я працівників та

дітей відповідно до створення безпечних умов праці, навчання та виховання.

Результати перевірок з дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки,

протипожежної безпеки розглядались на оперативних, виробничих нарадах. За наслідками

контролю видаються довідки та відповідні накази. Таким чином, контроль за необхідними і

безпечними умовами праці, навчання та виховання у закладі носить комплексний характер.

Проведена системна та послідовна управлінська, методична та організаційно-педагогічна робота сприяла успішному виконанню поставлених завдань на навчальний рік.

Таким чином , колектив закладу створює умови для якісної підготовки дітей до школи і досягнення ними високих результатів виконання програми .

         Ефективно діяли в закладі дошкільної освіти органи громадського самоврядування: батьківський комітет, піклувальна рада, рада установи, на засіданнях яких вирішувались питання освітньої та фізкультурно – оздоровчої роботи, адміністративно – господарської діяльності закладу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

          В структурі загальної роботи ЗДО важливе місце посідала і адміністративно-господарська діяльність, вона   спрямовувалась на здійснення контролю за економним використанням тепло-, водо-, енергоресурсів, забезпечення готовності закладу до нового навчального року, опалювального сезону, дотримання інструкцій з техніки безпеки, охорони праці, безпеки життєдіяльності дітей.

            Фінансово-господарська діяльність була спрямована на зміцнення матеріально-технічної бази закладу. Завдяки спільній, злагодженій роботі проведені поточні ремонти всіх приміщень ,зокрема:

-проведено поточний ремонт групових приміщень та спальних приміщень;

харчоблоку , пральні ,загальних коридорів,фізіотерапевтичного кабінетів;

музичної та спортивної зали;

-поточний ремонт сантехнічного обладнання в групах №2,3,5;

-поточний ремонт ігрових майданчиків;

-оформлення стін коридору 1-го поверху;

        Матеріальна база закладу поповнилася : стільці дитячі (групи №3-30

шт.),2-х ярусне ліжко з матрасами-1 шт. ,праски на пральню – 2шт;.

          За бюджетні кошти : встановлено метолопластикові вікна вгрупах №4,

спальня група №5,ігрова кімната групи групи №6,туалетна кімната групи №3,кабінети фізіотерапевтичний, завгоспа, діловода.; ноубук -1шт.;

термометр цифровий для вимірювання повітря на складі продуктів -2 шт.

гігрометр; встановлено новий газовий котел для підігриву води.

     Дошкільною установою раціонально використано бюджетні кошти,

відповідно до кошторису, дотримувалась фінансово – бюджетна дисципліна,

трудове законодавство, забезпечувалось дотримання санітарно –

гігієнічних протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог

безпечної життєдіяльності дітей і працівників закладу.

     Завгоспом Матвеєвою Т.В. проводилась належна робота щодо

збереження матеріально – технічної бази закладу та її поповнення,

регулярно проводились інструктажі з безпеки праці.   Активно працювала

служба ЗДО з охорони праці, наявні графіки роботи та посадові обов'язки

персоналу. Ведеться належний контроль за дотриманням положень

колективного договору та правил внутрішнього трудового розпорядку.

       Мета та завдання колективу у різних сферах діяльності в 2019 – 2020

навчальному році реалізовані повністю.

Проте, поряд з позитивним, в роботі колективу закладу дошкільної освіти       виявлені окремі недоліки:

потребує продовження робота з підготовки дітей до навчання в школі ;

аналіз комплексного та тематичного вивчення стану освітнього процесу засвідчив, що недостатня увага приділялась роботі з логіко- математичного розвитку дошкільників ;

недостатній рівень інноваційної компетентності педагогів, не систематичне використання       інновацій в освітньому процесі , зокрема, технологія «стіни що говорять»

потребує продовження робота з розширення використання інтерактивних форм та новітніх технологій у формуванні основ здорового способу життя в дітей дошкільного віку;

     Виходячи із вищесказаного, керуючись положеннями Закону України «Про дошкільну освіту і виховання», концептуальними засадами нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти, Статутом закладу дошкільної освіти , з метою впровадження особистісно-орієнтованої моделі виховання, застосування передових педагогічних технологій та забезпечення інтегрованого підходу в освітньому процесі

колектив ЗДО № 27 ставить перед собою на новий 2020-2021 навчальний рік такі завдання

1. Удосконалити зміст та форми роботи з формування логіко-математичного розвитку у дітей раннього та дошкільного віку.

2. Сприяти розвитку рухових здібностей і фізичних якостей дошкільників шляхом впровадження розвивального потенціалу сучасних інноваційних фітнес - програм.

3.Продовжувати роботу з підвищення якості дошкільної освіти через застосування мультисенсорного підходу до організації освітнього процесу під час різних видів діяльності вихованців з використанням технології «стіни що говорять» .

Завдання на літній оздоровчий період.

1. Створення умов для забезпечення охорони життя і здоров'я дітей, попередження захворюваності і травматизму.

2.Реалізація       системи заходів, направлених       на оздоровлення і фізичний розвиток дітей, розвиток допитливості і пізнавальної активності, формування культурно-гігієнічних і трудових навиків, в процесі організованої й самостійної предметно – практичної діяльност, шляхом використання основних природних факторів

3. Здійснення педагогічної і санітарної освіти батьків з питань       виховання і оздоровлення дітей в літній період.

           

 
 
 
 
 
 
 

     Освітні програми, що реалізуються в ЗДО №27 на 2020-2021н.р. Комплексні програми: • Комплексна освітня програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», рекомендована МОН України (лист Міністерства освіти і науки України від 23.05.2017 р.№1/11-4988/О.І.Білан за редакцією О.В. Низковської) Парціальні програми: • Парціальна програма «Україна — моя Батьківщина» програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку. 2016 р. Автори: О.М.Каплуновська, І.І. Кичата. • «Граючись вчимося. Англійська мова», програма для дітей старшого дошкільного віку, (авт.Гунько С., Гусак Л., Лещенко) • «Англійська мова для дітей дошкільного віку», програма та методичні рекомендації (заг. ред. Низковська О. В., авт.: Кулікова І. А., ШкварінаТ. М.) • «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (Борщ Р. М., Самойлик Д. В.). • «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт.: Березіна О. М., Гніровська О. З., Линник Т. А.). • «Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт.: Єфименко М. М.) ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЕЛ-САДКА) КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ №27 На 2020/2021 н.р Організація освітньої діяльності в ЗДО у 2020/2021 навчальному році здійснюється відповідно до статті 33 ЗУ «Про освіту», де передбачено що «освітні програми розробляються закладами освіти, науковими установами, іншими суб’єктами освітньої діяльності та затверджуються відповідно до цього Закону та спеціальних законів»; ст.23 ЗУ «Про дошкільну освіту», де регламентовано, що «освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом дошкільної освіти для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти»; а також Указом Президента України від 13.10.2015,, №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою КМУ від 20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено МОЗ України від 24.03.2016 №234), гранично допустимого навантаження на дитину у ДНЗ різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446) та інших нормативно-правових актів. Відповідно до вирішення ключових завдань у 2020/2021 навчальному році, освітню програму діяльності закладу дошкільної освіти буде зорієнтовано на цінності та інтереси дитини, урахування вікових можливостей, збереження дитячої субкультури, взаємозв’язок усіх сторін її життя. Мета освітньої програми – реалізація комплексу розвивальних, виховних, освітніх функцій та змістовних напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 3 до 6(7) років із поступовим ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віковому етапі. Структура програми – визначення освітніх ліній відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, визначення загального обсягу навантаження на кожний вік дитини: молодший вік (четвертий рік життя), середній вік (п’ятий рік життя), старший дошкільний вік (шостий рік життя). Кожна освітня лінія програми завершується показниками компетентності. У освітньо-виховному процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними та парціальними програмами. Зміст інваріантної складової забезпечується через чинну Програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» Білан О.І., Максименко О.Л., Возна Л.М. та ін.. Завдання освітніх ліній Базового компонента реалізуються через різні форми організації життєдіяльності дошкільників. Основними формами організованої освітньої діяльності дошкільників є заняття різних типів, організовані ігри різних видів, спостереження, прогулянки, дослідно-експериментальна діяльність. Зайнятість дітей за цими формами рівномірно розподіляється протягом їх перебування в закладі з урахуванням віку, працездатності в різний час, можливості поєднання з іншими видами діяльності відповідно до дидактичних завдань. Педагог самостійно обирає тип заняття, варіює його зміст, форми та методи роботи, коригує запланований освітній процес, відповідно до особливостей сприймання дітей, непередбачених умов, рівня пізнавальної активності дітей протягом організованих форм роботи. Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу. Види діяльності плануються за освітніми лініями: • Освітня лінія «Особистість дитини» реалізується через розділи програми «Українське дошкілля» – «Фізичний розвиток»; «Безпека життєдіяльності»; «Здоров’я та хвороби»; «Гігієна життєдіяльності»; «Рухова активність та саморегуляція » • Освітня лінія «Дитина в соціумі» реалізується через розділи програми «Українське дошкілля» – «Формування основ духовно-моральних якостей» • Освітня лінія «Дитина у природному довкіллі» реалізується через розділи програми «Українське дошкілля» – «Природа планети Земля»; «Життєдіяльність людини у природному довкіллі»; «Всесвіт» • Освітня лінія «Дитина у світі культури» реалізується через розділи програми «Українське дошкілля» – «Предметний світ»; «Предметно-практична діяльність »; «Світ мистецтва»; «Художньо-продуктивна діяльність » • Освітня лінія «Гра дитини» реалізується через розділ програми – «Гра як провідна діяльність », «Формування особистості у грі» • Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» реалізується через розділи програми «Українське дошкілля» – «Сенсорні еталони» з молодшого віку «Елементарні математичні уявлення » • Освітня лінія «Мовлення дитини» реалізується через розділи програми «Українське дошкілля» – «Звукова культура мовлення ; «Словникова робота»; «Граматична правильність мовлення» ; «Зв’яне мовлення»; «Мовленнєвий етикет»; «Підготовка руки до письма» Реалізація програми передбачає врахування принципу інтеграції освітніх ліній у відповідності з віковими можливостями і особливостями вихованців. Для ефективної реалізації інваріантної складової Базового компонента дошкільної освіти використовуються парціальні програми: «Казкова фізкультура» (програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. Єфименко М. М.), «Веселкова музикотерапія: оздоровчо-освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку» (авт.: Малашевська І. А., Демидова С. К.), «Скарбниця моралі» (програма з морального виховання дітей дошкільного віку (авт. Лохвицька Л.В.), «Україна – моя Батьківщина» Освітня програма ЗДО №27 передбачає досягнення вихованцями сукупності компетентностей дітей дошкільного віку, що засвідчує їх готовність до навчання впродовж життя. Завдання програми – сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6(7) років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі. Визначені Базовим компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе відображені у програмі є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу. Для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу використовуються навчальні видання, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2019/2020 навчальному році розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України Зміст освітньої програми передбачає: • формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини; • виховання елементів природо доцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля; • утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини; • розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей. Основні показники реалізації освітньої програми Виконання освітньої програми дасть змогу: • удосконалити організацію освітнього процесу в закладі з метою забезпечення ефективної реалізації завдань державного стандарту; • забезпечити формування у дітей дошкільного віку мотивації до навчальної діяльності та саморозвитку; • створити умови для якісного соціально-емоційного розвитку дитини дошкільного віку як запоруки успішної самореалізації на наступному етапі життя в початковій ланці школи; • забезпечити компетентнісний підхід до освітнього процесу; • забезпечити збереження психічного здоров`я дітей раннього дитинства; • задовольнити освітньо-культурні потреби здобувачів освіти; • удосконалити систему підвищення професійної майстерності педагогів, надаючи пріоритет самоосвіті; • упровадження в освітню практику сучасних інформаційних і комунікаційних технологій; • упровадження ефективних технологій співпраці з батьками Логічна послідовність вивчення галузей та їх взаємозв’язок розкривається у програмі «Українське дошкілля». Навчальний рік і закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня. Загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 115 днів : Літні – з 1 червня по 31 серпня, осінні – 28 жовтня по 3 листопада, зимові з 25 грудня 2019 по 12 січня 2020р, весняні – з 23 березня по 29 березня 2020р. У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-продуктивна діяльність. Реалізацію змісту освітньої програми здійснює команда педагогів : вихователь-методист, вихователі, інструктор з фізкультури,музичні керівники, практичний психолог, керівник гуртка. На 1 вересня 2019 року заклад на 100% укомплектований педагогічними кадрами з відповідною фаховою освітою. Навчально-виховний процес здійснює 21педагогічних працівників з яких 19 педагоги мають повну вищу освіту. Серед вихователів закладу 7 чол. є спеціалістами вищої категорії, 1 чол. мають педагогічні звання «вихователь-методист» та 1 педагог – відмінник освіти, 1 чол. – старший вихователь. Навчально-матеріальна база відповідає сучасним вимогам та забезпечує ефективність освітньої діяльності закладу. В закладі є музична та фізкультурна зала , кабінет практичного психолога , кабінет англійської мови . Педагоги закладу мають можливість користуватися сучасними технічними засобами навчання: 2комп’ютером та 4-ма ноутбуками з підключенням до Інтернет-мережі,Wi-Fi, 2 музичними центрами, 8-ма підсилювачами звуку, мікрофоном, 2 багатофункціональними пристроями, 1 прінтером, фотоапаратом, 3 смартфонами. Детальну інформацію про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності ЗДО №27 можна дізнатись на сайті закладу у розділі матеріально –технічне забезпечення закладу. У освітньому процесі використовуються такі форми організації освітньої діяльності дітей: інтегровані, комплексні, індивідуальні, індивідуально-групові, групові заняття, а також міні-заняття упродовж дня. Максимально допустима кількість занять у першій половині дня в молодшій та середній групах не перевищує двох, у старших – трьох організованих навчальних занять. Тривалість спеціально організованих занять становить : • У першій молодшій групі – не більше 10 хвилин; • У другій молодшій групі – не більше 15 хв. • У середній групі – 20 хв. • У старшій групі – 25 хв. Тривалість перерви між заняттями становить 10 хвилин. Тривалість інтегрованого заняття може дещо збільшуватись за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності ( на 5,10,15 хв. відповідно в молодшій ,середній,старшій групі) . Проте інтегроване заняття може замінити всі інші ,крім занять з фізичної культури та музичного виховання. Внутрішня система забезпечення якості освіти в ЗДО №27 розроблена відповідно до вимог Закону України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року №2145 – VІІІ (ст..41. Система забезпечення якості освіти), Статуту закладу освіти. Система якості освіти забезпечується на трьох рівнях: – рівень оперативного управління діяльністю (управління якістю) націлений на виконання вимог до якості надання освітніх послуг, що містять освітній процес (навчально – методичне навчання, навчальна діяльність здобувачів освіти, виховна робота, освіта впродовж життя); – рівень управління системою якості (внутрішнє забезпечення якості); – рівень стратегічного управління (постійне покращення і контроль якості) орієнтований на підвищення ефективності та результативності управління. Він представлений процесом діяльності педагогічної ради. Характеристика внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладі освіти Внутрішня система забезпечення якості містить дві підсистеми: забезпечення та моніторингу якості освіти і освітньої діяльності. Підсистема забезпечення та моніторингу якості освітньої діяльності закладу освіти містить такі процедури: встановлення зворотного зв’язку з учасниками освітнього процесу (опитування здобувачів освіти, педагогів); сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних кадрів; забезпечення доступності інформації щодо результатів діяльності закладу освіти усім зацікавленим сторонам на веб-сайті закладу. Реалізується через контрольні заняття,групові та індивідуальні заняття з дітьми . Дані заносяться в таблицю-схему,яка є на сайті закладу. Завданнями внутрішньої системи забезпечення якості освіти є: Постійний моніторинг змісту освіти. Здійснення постійного моніторингу змісту освіти полягає у періодичному аналізі освітніх планів, їх відповідності освітнім потребам здобувачів освіти; спостереження за реалізацією освітнього процесу; Моніторинг технології навчання. Здійснення моніторингу технологій навчання полягає у визначенні ступенів відповідності методів, засобів, форм навчання, сучасним науково – педагогічним підходам та сучасній освітній парадигмі вітчизняної освіти. Моніторинг ресурсного потенціалу закладу освіти. Моніторинг ресурсного потенціалу полягає в аналізі відповідності матеріально – технічного, навчально – методичного та інформаційного ресурсів цілям заявлених освітніх програм, встановлення ефективності функціонування інформаційної системи закладу освіти; Моніторинг управління ресурсами та процесами. Здійснення моніторингу управління ресурсами та процесами в закладі освіти полягає у визначенні ефективності управління в навчальному процесі в цілому та окремих його складників (планування, організація, контроль, облік). Контроль стану прозорості освітньої діяльності та оприлюднення інформації щодо її результатів; Розроблення рекомендацій щодо покращення даної діяльності, участь у стратегічному плануванні.

 

 

Порядок розслідування фактів булінгу в ЗДО №27

1. Виявлення факту булінгу (цькування)

1.1. Здобувачі освіти Рівненського ЗДО №27 зобов’язані повідомляти (в будь-який доступний спосіб) керівництво закладу освіти (або представника адміністрації, медичну сестру, педагогічних працівників, батьків) про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

1.2. Педагогічні працівники або інші працівники ЗДО №27 зобов’язаніповідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

2. Повідомлення про факт здійснення булінгу

Здобувачі освіти, педагогічні працівники або інші працівники ЗДО№27 зобов’язаніневідкладно звернутися з офіційною заявою (конфіденційністьгарантується) про випадокбулінгу (цькування) до керівника закладу освіти.

3. Розгляд  звернення

Керівник ЗДО №27розглядає заяви про випадкибулінгу (цькування) здобувачівосвіти, їхніхбатьків, законних представників, іншихосіб та видає рішення (наказ) про проведеннярозслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведенного розслідування та вживає відповідних заходів реагування; забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);

4. Робота комісії з розгляду випадку булінгу (цькування)

4.1. Визначення  кваліфікаціївипадку:

- БУЛІНГ (цькування) - психологічне, фізичне, економічне, сексуальне, кібербулінг;  чи  КОНФЛІКТ (інтересів, поглядів)                              - повторюванністьдіянь; (одноразовий  конфлікт –сварка/ НЕ БУЛІНГ)

- наявність свідків (без свідків – не булінг);

4.2. Надання  висновку  та аналітичного  звіту  про розслідування  керівнику закладу. Рішення комісії реєструються в окремомужурналі, зберігаються в паперовомувигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії.

5. Прикінцеві заходи щодо розгляду випадків булінгу (цькування)

5.1. Видання  підсумкового наказу  про  наслідкирозслідування  випадкубулінгу (цькування).                                                                   

 5.2. Направленнявідповідізаявнику (заявникам).

Порядок реагування на доведенівипадкибулінгу (цькування)

1.Якщо комісія, створена для розглядувипадкубулінгу (цькування) в ЗДО27,  визнала, щоцебувбулінг (цькування), а не одноразовийконфліктчи сварка, то керівник закладу освіти в обов’язковому порядку повідомляє про це  уповноваженимпідрозділам:

 • ювенальна превенція м. Рівного;
 • Служба у справах дітей м. Рівного.

2. У разі, якщо комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то вінможеодразузвернутися до поліції.

3. За будь-якого рішення комісії заклад освіти забезпечує психологічну підтримку усім учасникам випадку.

Телефони довіри – Дитячалінія 0 800 500 225 (з 12.00 до 16.00);

– Гаряча телефонна лінія щодо булінгу 116 000;

– Гаряча лінія з питаньзапобіганнянасильству 116 123 або 0 800 500 335;

– Уповноважений Верховної Ради з прав людини 0 800 50 17 20;

– Уповноважений Президента України з прав дитини 044 255 76 75;

– Центр надання безоплатної правової допомоги 0 800 213 103;

– Національна поліціяУкраїни 102.

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

ЗДО № 27

 

НАКАЗ

25.09.2020                                                                                                                   №     -осн.

  

Про протидію булінгу в ЗДО 27

 

На виконання наказу управління освіти від 18.02.2019 року № 83-осн. «Про протидію булінгу (цькування) в закладах освіти м. Рівного», Законів України «Про охорону дитинства» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу», листа Міністерства освіти і науки України від 29.01.2019 №1/11-881, «Рекомендацій для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 року № 2657Л/111, у зв'язку зі зростанням випадків конфліктних ситуацій у закладах освіти міста Рівного та з метою попередження жорстокого поводження по відношенню до дітей, насилля та булінгу

НАКАЗУЮ:

1. Призначити Ягенську Я.В., практичного психолога, відповідальною особою за здійсненням контролю за виконанням заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в ЗДО.

2. Затвердити план заходів щодо профілактики булінгу.

3. Працівникам закладу :

3.1. Опрацювати та неухильно дотримуватися Конвенцій ООН про права дитини, Законів України «Про охорону дитинства», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу», спільного наказу Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 19.08.2014 року № 564/863/945/577 «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення» та підвищувати рівень персональної відповідальності педагогічного колективу за дотриманням даного законодавства.

До 15.10.2020

3.2. Повідомляти директора ЗДО в разі виявлення випадків жорстокого поводження по відношенню до дітей та вживати конкретні заходи щодо їх попередження та недопущення в дитячому середовищі.

Постійно

4. Діловоду Гудзь Н.С.:

4.1. Оприлюднити на веб-сайті закладу, на дошках оголошень в групах та при проведенні інструктажів для всіх працівників закладу освіти: правил поведінки здобувачів дошкільної освіти в закладі дошкільної освіти; плану заходів закладу освіти, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню); процедури подання учасниками освітнього процесу заяв про випадки булінгу (цькуванню) в закладі освіти (форма заяви, примірний звіт, терміни та процедуру розгляду відповідно до законодавства тощо); порядку реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування).

До 18.10.2020

4.2.      Включити до посадових інструкцій педагогічних працівників перелік обов’язків щодо проведення роботи, спрямованої на запобігання і протидію домашньому насильству та булінгу.

До 18.10.2020

5. Вихователям:

5.1. Не допускали будь-якої прояви глузування, насилля, цькування і просто не толерантного ставлення у групі однолітків один до одного.

Постійно

5.2. Проводили бесіди за участю практичного психолога. За згодою залучали офіцерів поліції, фахівців з питань захисту прав дітей.

Постійно

6. Практичному психологу Ягенській Я.В.:

6.1. Керуватися Методичними рекомендаціями щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії іншими органами і службами щодо захисту прав Дітей (додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 28.10.2014 року № 1/9-557) у випадках виникнення підозри щодо жорстокого поводження з дитиною або в разі реальної загрози його вчинення вдома, з боку однолітків, працівників закладу або інших осіб.

Постійно

6.2. Проводили роботу в напрямку вдосконалення психолого-педагогічної компетентності та підвищення рівня психологічної культури вихователів та батьків для здійснення ефективної взаємодії дорослих з дітьми, побудованої на засадах довіри.

Постійно

6.3. Спрямувати інформаційно-просвітницьку роботу серед дітей на формування стандартів позитивної поведінки та недопущення проявів булінгу.

Постійно

7. Вихователю - методисту Бречко Н.Є:

7.1. Забезпечити виконання затвердженого цим наказом плану заходів.

                                                                                                                     Постійно

8.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор ЗДО 27                                                                                           С.А. Мандзюк

Правила поведінки здобувача освіти в ЗДО базуються на законах України, наказах Міністерства освіти і науки України та рішеннях органів місцевого самоврядування, Статуті закладу.

Права дитини у сфері дошкільної освіти:

--безоплатна дошкільна освіта;

--безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

--захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

--захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

--здоровий спосіб життя;

--безоплатне медичне обслуговування;

--інші права, передбачені чинним законодавством України.

Права батьків або осіб, які їх замінюють:

--вибирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

--обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;

--звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

--захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

--інші права, передбачені чинним законодавством України.

Обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють:

--забезпечення умов для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти;

--своєчасно вносити плату за харчування дитини в ДНЗ № 27 у встановленому порядку;

--своєчасно повідомляти ДНЗ № 27 про можливість відсутності або хворобу дитини;

--слідкувати за станом здоров'я дитини, постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів, здібностей;

--поважати гідність дитини;

--виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

--виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

--інші обов'язки, що передбачені законодавством України.

Відвідування дитиною ЗДО не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.

Заклад дошкільної освіти № 27

НАКАЗ 

Від 22.02.2019 р.                                                                                                    № ____ -осн.

«Про протидію булінгу (цькуванню)

в ЗДО № 27»

          На виконання наказу управління освіти від 18.02.2019 року № 83-осн. «Про протидію булінгу(цькування) в закладах освіти м.Рівного» Законів України «Про охорону дитинства» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу», листа Міністерства освіти і науки України від 29.01.2019 №1/11-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії боулінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 року № 2657-VIII, у зв’язку зі зростанням випадків конфліктних ситуацій у закладах загальної середньої освіти міста Рівного та з метою попередження жорстокого поводження по відношенню до дітей,  насилля та булінгу

НАКАЗУЮ:

1. Призначити Ягенську Я.В., практичного психолога, відповідальною особою за здійсненням контролю за виконанням заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі дошкільної освіти.

2. Затвердити план заходів щодо профілактики булінгу.

3. Працівникам закладу :

3.1. Опрацювати та неухильно дотримуватися Конвенції ООН про права дитини, Законів України «Про охорону дитинства», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу», спільного наказу Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 19.08.2014 року № 564/863/945/577 «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення» та підвищувати рівень персональної відповідальності педагогічного колективу за дотриманням даного законодавства.                                   До 10.03.2019                                                        

3.2.         Повідомляти директора ЗДО, в разі виявлення випадків жорстокого поводження по відношенню до дітей, та вживати конкретні заходи щодо їх попередження та недопущення в дитячому середовищі.

4. Діловоду Гудзь Н.С.:                                                                                до 18.03.2019:

4.1.         Оприлюднити на веб-сайті закладу, на дошках оголошень в групах, при проведенні інструктажів для всіх працівників закладу освіти: правил поведінки здобувачів освіти в закладі освіти; плану заходів закладу освіти, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню); процедури подання учасниками освітнього процесу заяв про випадки булінгу (цькуванню) в закладі освіти (форма заяви, примірний зміст, терміни та процедуру розгляду відповідно до законодавства тощо); порядку реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування).

4.2.         Включити до посадових інструкцій педагогічних працівників перелік обов’язків щодо проведення роботи, спрямованої на запобігання і протидію домашньому насильству та булінгу.

5. Вихователям:

5.1.         Не допускати будь-які прояви глузування, насилля, цькування і просто не толерантне ставлення у групі  однолітків один до одного.

5.2.         Проводити виховні години з теми «булінг» за участю практичного психолога. За згодою залучати офіцерів поліції, фахівців з питань захисту прав дітей.

6. Практичному психологу:

6.1.         Керуватися Методичними рекомендаціями щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей (додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 28.10.2014 року № 1/9-557) у випадках виникнення підозри щодо жорстокого поводження з дитиною або в разі реальної загрози його вчинення  вдома, з боку однолітків, працівників закладу освіти або інших осіб.

6.2.         Проводити роботу в напрямку вдосконалення психолого-педагогічної компетентності та підвищення рівня психологічної культури вчителів та батьків для здійснення ефективної взаємодії дорослих з дітьми, побудованої на засадах довіри.

6.3.         Спрямувати інформаційно-просвітницьку роботу серед дітей на формування стандартів позитивної поведінки та недопущення проявів  булінгу.

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

                                           Директор ЗДО № 27    ___________    Мандзюк С.А.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.12.2019 м. Київ N 1646

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 лютого 2020 р. за N 111/34394

Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти

Відповідно до абзацу дев'ятого частини першої статті 64 Закону України "Про освіту", згідно з пунктом 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 630 (із змінами), з метою створення безпечного освітнього середовища в закладах освіти

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок реагування на випадки булінгу (цькування);

2) Порядок застосування заходів виховного впливу.

2. Директорату інклюзивної та позашкільної освіти (Хіврич В. В.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мандзій Л. С.

Міністр Г. Новосад
ПОГОДЖЕНО:
В. о. Виконавчого директора
Асоціації міст України
В. В. Сидоренко
Уповноважений Президента
України з прав дитини
М. Кулеба
Керівник Секретаріату
Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини
Л. Левшун
Голова Національної
поліції України
І. Клименко
Міністр культури, молоді
та спорту України
В. Бородянський
Міністр внутрішніх справ України А. Аваков
Міністр охорони здоров'я України З. Скалецька
Міністр соціальної політики України Ю. Соколовська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
28 грудня 2019 року N 1646

 

 

 

 

                                                   План заходів

щодо запобігання булінгу в ЗДО №27 на 2020-2021 н.р.

№ з/п Назва заходу Відповідальні Термін виконання
Робота з кадрами
1. Видати Наказ по ЗДО «Про запобігання булінгу в ЗДО №27» Директор До 01.09.2020р.
2. Вивчення законодавчих актів та Закону України від 18.12.2019 року № 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню) Вихователь-методист, вихователі, спеціалісти Упродовж року
3. Контроль стану роботи щодо попередження випадків булінгу Директор, вихователь-методист упродовж року
4. Створення морально-безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії під час освітнього процесу Працівники ЗДО упродовж року
5. Розробити і оформити інформаційно-консультативну папку «Булінг у закладі дошкільної освіти» Вихователь-методист До 31.10.2020р.
6. Консультація «Булінг у дитячому садку – міф чи реальність» Вихователь-методист 04.09.2020р.
Робота з дітьми
1. Перегляд мультиплікаційних фільмів відповідного спрямування Вихователі груп дошкільного віку Упродовж року
2. Бесіди із здобувачами освіти щодо набуття умінь та навичок ненасильницької поведінки Вихователі груп дошкільного віку Упродовж року
3. Проведення заходів в рамках проведення тижня протидії булінгу Вихователі груп дошкільного віку Вересень, квітень
Робота з батьками
1. Обговорення питання протидії булінгу на батьківських зборах в ЗДО Вихователі груп ,практ.психолог Вересень
2. Психологічні консультації на тему: «Протидія цькуванню в дитячому колективі», «Поговоримо про булінг та кібербулінг», «Булінг від «А» до «Я», «Стоп насильству в сім’ї» Вихователі груп ,практичний психолог упродовж року
3. Розміщення інформації на сайті ЗДО щодо запобігання та протидії булінгу Вихователь-методист До 27.09.2020р.

Вихователь-методист ЗДО №27 Бречко Н.Є.

 

Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) у закладі освіти

1.Заяву про випадки булінгу у закладі освіти має право подати будь-який учасник освітнього процесу.

2.Заява подається керівнику закладу освіти відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

3.Здобувач освіти, який став свідком булінгу, зобов’язаний повідомити про це вихователя, психолога або безпосередньо керівника закладу освіти .

4.Педагог або інший працівник закладу освіти, який став свідком булінгу або отримав повідомлення про факт булінгу від здобувача освіти, який був свідком або учасником булінгу, зобов’язаний повідомити керівника закладу освіти про цей факт.

5.Керівникзакладу освіти має розглянути звернення.

6.Керівник закладу освіти створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з’ясовує обставини булінгу.

7.Якщо випадок цькування був єдиноразовим, питання з налагодження мікроклімату в дитячому середовищі та розв’язання конфлікту вирішується у межах закладу освіти учасниками освітнього процесу.

8.Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то керівник закладу освіти повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.

9.Здобувач освіти може звернутись на гарячу лінію ГО «Ла Страда -Україна» з протидії насильству в сім’ї або із захисту прав дітей; до соціальної служби з питань сім’ї, дітей та молоді; Національної поліції України; Центру надання безоплатної правової допомоги.

Після отримання звернення дитини, відповідна особа або орган інформує керівника закладу освітиу письмовій формі про випадок булінгу. Керівник закладу освітимає розглянути таке звернення та з’ясувати всі обставини булінгу.

 
PDF Друк e-mail

 

 

    Відповідно до ст.61 Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад,

ст.53 Конституції України, Статуту закладу дошкільної освіти (ясел-садка) компенсуючого типу (санаторного ) № 27 Рівненської міської ради та на підставі заяв та договорів з батьками, адміністрація ЗДО № 27 організовує надання додаткових освітніх платних послуг з 01.10.2020р. у формі гурткової роботи:

(перелік додаткових освітніх послуг)

-гурток «Англійська мова»-2 рази на тиждень в переддошкільній та молодших групах.

-гурток «Логопедія»-2 рази на тиждень в молодших,середніх та старших групах.

-гурток «Хореографія»-2 рази на тиждень в молодших, середніх та старших групах. Вартість одного гуртка 120 грн.

                  

 

 

 

Погоджено :                                                                              Затверджено:

Радою закладу дошкільної освіти                                         Заклад дошкільної освіти ( ясла-садок)

(ясла-садка) компенсуючого типу                                        компенсуючого типу (санаторного)№ 27

(санаторного) № 27 Рівненської                                             Рівненської міської ради

міської ради

                                                                                                                                                                                                                                                                            

Протокол № ____                                                                наказ № ___________

від «____»________________р.                                          від « __»________________р.

Голова ради ЗДО №27   ________                                     Директор ЗДО №27 _________ Мандзюк С.А.

____________                

Положення

про надання додаткових освітніх послуг Закладом дошкільної освіти (ясла-садком) компенсуючого типу (санаторним)№ 27

Рівненської міської ради

                                                                                        

1. Загальні відомості

1.1. Заклад дошкільної освіти (ясла – садок) компенсуючого типу(санаторний) № 27 Рівненської міської ради     (далі-заклад дошкільної освіти) - комунальний заклад освіти для дітей раннього та дошкільного віку підпорядкований управлінню освіти Рівненського міськвиконкому.

1.2. Заклад дошкільної освіти відповідно до статутних цілей і завдань надає додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти , лише на основі договору між батьками або особами, які їх замінюють та  закладом дошкільної освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного Міністерством освіти і науки України разом з Міністерством охорони здоров'я ( наказ від 20.04.2015 р.№ 446, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 р. за № 520/26965).

1.3. Організація та порядок проведення гурткової роботи (надання додаткових освітніх послуг) у закладі дошкільної освіти визначаються наступними нормативними документами:

-   Законом України «Про дошкільну освіту»;

- Положенням про дошкільний навчальний заклад;

-   постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 « Про затвердження Порядку складання , розгляду затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» ;

- постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010р.№796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами , іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності»;

-   наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 23 липня 2010р. №736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами»;

-  наказом Міністерства освіти і науки України від 11 березня 2002 р. № 183 «Про затвердження Типового договору про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами» ;

-   інструктивно-методичним листом МОН України від 15 листопада 2013 р. № 1/9-813 «Про організацію додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах» ;

-   інструктивно - методичним листом МОН України від 23 листопада 2015 р. №1/9-560 «Щодо надання додаткових освітніх послуг в дошкільних навчальних закладах» ;

-   власним Статутом.

1.4. Положення впроваджується з метою залучення коштів спеціального фонду бюджету для покращення фінансового стану закладу дошкільної освіти.
1.5. Положення може бути доповнено або змінено відповідно до чинного законодавства.
1.6. Основними джерелами надходжень спеціального фонду бюджету є: батьківська плата, благодійні внески, плата за надання додаткових освітніх послуг, які вносяться у безготівковій формі на розрахунковий рахунок закладу дошкільної освіти.
Метою організації платних послуг є отримання понад бюджетного фінансування для розширення освітньої діяльності закладу, збільшення спектру освітніх послуг, які не передбачені бюджетним фінансуванням за штатним розписом. 

2. Види додаткових освітніх послуг

2.1. Зміст додаткових освітніх послуг визначається комплексними парціальними програмами , рекомендованими МОН України , та локальними програмами , що складаються керівниками гуртків (авторською групою) на основі власної педагогічної діяльності, схваленими педагогічною радою закладу та затвердженими в установленому порядку. Програми можуть бути з різних освітніх ліній, але завдання, визначені програмою – понад обсяги, встановлені Базовим компонентом дошкільної освіти. Перегляд змісту програм здійснюється 1 раз на 5 років.    

2.2. Організовані форми роботи з дітьми з надання додаткових освітніх послуг можуть бути різного профільного спрямування : естетичного циклу (образотворчої діяльності, художньої праці, гри на музичних інструментах, хореографічні, вокальні, театральні тощо ), спортивні (гімнастики, акробатики, ритмічної гімнастики, настільного тенісу тощо), іноземної мови, шахи, шашки та інші. Вони організовуються з урахуванням інтересів та здібностей дітей, відповідно до запитів батьків.

2.3.   Перелік додаткових освітніх послуг для дітей дошкільного віку в закладі дошкільної освіти :

- гурток «Англійська мова»

- гурток « Хореографія»

-гурток «Логопедія»

2.4. Додаткові освітні послуги проводяться, як правило, у другій половині дня. При цьому, можливе поєднання додаткових освітніх послуг з заняттями у І половину дня , з наступним поділом дітей на підгрупи.                        

3. Порядок надання платних послуг

3.1. Порядок надання платних послуг визначається наказом Міністерства освіти, Міністерства фінансів та Міністерства економіки України від 23 липня 2010 № 736/902/758 «Про затвердження Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами» та актами законодавства, що регулюють відповідну сферу платних послуг переліченими у п.1.3. Положення.

3.2. Заклад дошкільної освіти зобов'язаний надавати замовнику повну, доступну та достовірну інформацію щодо переліку платних освітніх послуг ; порядку та умов надання конкретної платної освітньої послуги, її вартості, порядку та терміну оплати . Відповідно до законодавства оприлюднювати у загальнодержавних друкованих засобах масової інформації, сайті ЗДО вартість освітніх платних послуг, які надаються закладом.

3.3. Платні освітні послуги надаються на підставі письмової заяви та договору щодо надання освітніх платних послуг між ЗДО та батьками або особами, які їх замінюють. У Договорі визначається предмет (вид) послуг, порядок їх надання, розмір та форми оплати за надані послуги, права та обов’язки сторін.

3.4. Директор ЗДО встановлює перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються навчальним закладом, із зазначенням часу, місця, способу та порядку надання кожної з послуг, розрахунку їх вартості та визначає особу, відповідальну за їх надання.

3.5. Директор ЗДО організовує додаткові освітні послуги у формі гурткової роботи відповідним наказом, згідно з поданими батьками заяв та укладених трудових договорів з педагогами та припиняє роботу гуртків відповідним наказом у зв’язку із закінченням навчального року.

4. Фінансово-господарські засади надання додаткових

освітніх послуг.

4.1. Розмір плати за додаткові освітні послуги складається з батьківських коштів відповідно до калькуляції.

4.2. Калькуляція вартості кожної платної освітньої послуги складається бухгалтерією закладу дошкільної освіти, затверджується директором ЗДО, погоджується радою закладу.

4.3. Встановлення вартості платної освітньої послуги здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних з наданням послуг.                       Складовими вартості витрат є :

-   витрати на оплату праці;

-   нарахування на заробітну плату відповідно до законодавства;

-   матеріальні витрати, оплата інших послуг;

-   оплата комунальних послуг та енергоносіїв .

4.4.   Розмір плати може змінюватись в зв'язку з інфляційними процесами та зміною тарифів.

4.5. Кошти, отримані від надання платних послуг, зараховуються на поточний рахунок спеціального фонду бюджету в порядку, встановленому наказом Міністерства фінансів України від 22 червня 2012р. № 758 «Про затвердження порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України» з дотриманням Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637.
4.6. Кошти, отримані від надання платних послуг, використовуються згідно із затвердженим кошторисом закладу дошкільної освіти з урахуванням вимог законодавства.

4.7. Матеріальні цінності, майно закладу дошкільної освіти, придбане або створене за рахунок коштів, отриманих від платних освітніх послуг, належить закладу дошкільної освіти на правах, визначених чинним законодавством, та використовується ним для виконання своїх функціональних повноважень

4.8. Доходи одержані від надання додаткових освітніх послуг використовуються на нарахування заробітної плати, доплати та преміювання працівників закладу дошкільної освіти, відшкодування витрат, які включені у вартість цих послуг.

4.9. Розміри доплат педагогічному та адміністративному персоналу закладу дошкільної освіти, що нараховуються та виплачуються із спеціального рахунку, не повинні сумарно перевищувати розмірів відповідних посадових окладів затвердженого штатного розпису.

4.10. Бухгалтерський облік та статистична звітність про фінансово-господарську діяльність закладу дошкільної освіти здійснюється бухгалтерами, оплата праці яких проводиться за рахунок додаткових послуг, через бухгалтерію закладу відповідно до законодавства:

- за ведення та облік коштів, які надходять від батьків за надання додаткових освітніх платних послуг ;

- за облік матеріальних цінностей, що надходять від коштів за ДОПП ;

- за ведення табеля роботи та нарахування заробітної плати.

4.11.   Виплата премії здійснюється щомісячно на період навчального року.

4.12. Преміювання надається педагогічним працівникам та адміністративному персоналу закладу дошкільної освіти які :

- сумлінно ставляться до своїх обов'язків, не порушують трудового розпорядку;

- не мають зауважень та скарг з боку батьків і адміністрації ;

- на високому рівні забезпечують результативність та якість освітнього процесу шляхом впровадження інноваційних технологій, проведенням роботи з дітьми в гуртках ;

- забезпечують високий процент відвідування дітьми гуртків ;

- за організаційне та методичне керівництво гуртками з надання додаткових освітніх платних послуг.

4.13. Батьківська плата за надання додаткових освітніх послуг вноситься до 20 числа кожного місяця незалежно від кількості днів, коли дитина відвідує заклад дошкільної освіти.

4.14. Не вноситься плата, коли дитина не відвідує ЗДО впродовж місяця з поважних причин ( санаторне лікування , госпіталізація , хвороба ).

4.15. В разі тимчасового призупинення діяльності закладу (за наказом управління освіти, карантину, тощо) плата за надання освітніх послуг вноситься відповідно до вимог чинного законодавства України, з обов’язковим відпрацюванням пропущених годин керівниками гуртків .

4.16. Додаткові освітні послуги надаються на безоплатній основі :

- дітям – інвалідам;

- дітям – сиротам, дітям , позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа. .

5. Контроль за наданням додаткових освітніх послуг

5.1. Контроль за витратами на розвиток матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти здійснюється радою закладу .

5.2. Контроль за якістю надання додаткових освітніх платних послуг здійснюється керівником закладу дошкільної освіти, вихователем-методистом відповідно до посадових обов'язків.

Форми контролю : щоквартальні звіти педагогів-спеціалістів перед батьками, Дні відкритих дверей , групові батьківські збори.

5.3. Державний контроль здійснюється управлінням освіти Рівненського міськвиконкому.

 
6. Заключні положення
6.1. Відповідальність за організацію і якість надання платних послуг несе директор ЗДО. 
6.2. До надання платних послуг залучаються педагогічні працівники закладу або сумісники з дотриманням Кодексу законів про працю України та Законів України «Про освіту» та «Про дошкільну освіту» .