facebook
twitter

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу (для ослаблених та частохворіючих дітей) №27

logotype
deco

img1
img2
img3
установчі документи
PDF Друк e-mail

 

 

З 01.11.2019р. Заклад дошкільної освіти № 27 ргоз0починає надання додаткових освітніх платних по

-        гурток «Англійська мова»- 2 рази на тиждень, вартість 120 грн.

-        гурток «Хореографія»-2 рази на тиждень 120 грн.

-        гурток «Вчимося говорити правильно» (логопедична допомога)-2 рази на тиждень.

 

 

Погоджено :                                                                              Затверджено:

Радою закладу дошкільної освіти                                         Заклад дошкільної освіти ( ясла-садок)

(ясла-садка) компенсуючого типу                                        компенсуючого типу (санаторного)№ 27

(санаторного) № 27 Рівненської                                             Рівненської міської ради

міської ради

                                                                                                                                                                                                                                                                            

Протокол № ____                                                                наказ № ___________

від «____»________________р.                                          від « __»________________р.

Голова ради ЗДО №27   ________                                     Директор ЗДО №27 _________ Мандзюк С.А.

____________                

Положення

про надання додаткових освітніх послуг Закладом дошкільної освіти (ясла-садком) компенсуючого типу (санаторним)№ 27

Рівненської міської ради

                                                                                        

1. Загальні відомості

1.1. Заклад дошкільної освіти (ясла – садок) компенсуючого типу(санаторний) № 27 Рівненської міської ради     (далі-заклад дошкільної освіти) - комунальний заклад освіти для дітей раннього та дошкільного віку підпорядкований управлінню освіти Рівненського міськвиконкому.

1.2. Заклад дошкільної освіти відповідно до статутних цілей і завдань надає додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти , лише на основі договору між батьками або особами, які їх замінюють та  закладом дошкільної освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного Міністерством освіти і науки України разом з Міністерством охорони здоров'я ( наказ від 20.04.2015 р.№ 446, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 р. за № 520/26965).

1.3. Організація та порядок проведення гурткової роботи (надання додаткових освітніх послуг) у закладі дошкільної освіти визначаються наступними нормативними документами:

-   Законом України «Про дошкільну освіту»;

- Положенням про дошкільний навчальний заклад;

-   постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 « Про затвердження Порядку складання , розгляду затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» ;

- постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010р.№796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами , іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності»;

-   наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 23 липня 2010р. №736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами»;

-  наказом Міністерства освіти і науки України від 11 березня 2002 р. № 183 «Про затвердження Типового договору про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами» ;

-   інструктивно-методичним листом МОН України від 15 листопада 2013 р. № 1/9-813 «Про організацію додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах» ;

-   інструктивно - методичним листом МОН України від 23 листопада 2015 р. №1/9-560 «Щодо надання додаткових освітніх послуг в дошкільних навчальних закладах» ;

-   власним Статутом.

1.4. Положення впроваджується з метою залучення коштів спеціального фонду бюджету для покращення фінансового стану  закладу дошкільної освіти.
1.5. Положення може бути доповнено або змінено відповідно до чинного законодавства.
1.6. Основними джерелами надходжень спеціального фонду бюджету є: батьківська плата, благодійні внески, плата за надання додаткових освітніх послуг, які вносяться у безготівковій формі на розрахунковий рахунок  закладу дошкільної освіти.
Метою організації платних послуг є отримання понад бюджетного фінансування для розширення освітньої діяльності закладу, збільшення спектру освітніх послуг, які не передбачені бюджетним фінансуванням за штатним розписом. 

2. Види додаткових освітніх послуг

2.1. Зміст додаткових освітніх послуг визначається комплексними парціальними програмами , рекомендованими МОН України , та локальними програмами , що складаються керівниками гуртків (авторською групою) на основі власної педагогічної діяльності, схваленими педагогічною радою закладу та затвердженими в установленому порядку. Програми можуть бути з різних освітніх ліній, але завдання, визначені програмою – понад обсяги, встановлені Базовим компонентом дошкільної освіти. Перегляд змісту програм здійснюється 1 раз на 5 років.    

2.2. Організовані форми роботи з дітьми з надання додаткових освітніх послуг можуть бути різного профільного спрямування : естетичного циклу (образотворчої діяльності, художньої праці, гри на музичних інструментах, хореографічні, вокальні, театральні тощо ), спортивні (гімнастики, акробатики, ритмічної гімнастики, настільного тенісу тощо), іноземної мови, шахи, шашки та інші. Вони організовуються з урахуванням інтересів та здібностей дітей, відповідно до запитів батьків.

2.3.   Перелік додаткових освітніх послуг для дітей дошкільного віку в закладі дошкільної освіти :

- гурток «Англійська мова»

- гурток « Хореографія»

-гурток «Логопедія»

2.4. Додаткові освітні послуги проводяться, як правило, у другій половині дня. При цьому, можливе поєднання додаткових освітніх послуг з заняттями у І половину дня , з наступним поділом дітей на підгрупи.                        

3. Порядок надання платних послуг

3.1. Порядок надання платних послуг визначається наказом Міністерства освіти, Міністерства фінансів та Міністерства економіки України від 23 липня 2010 № 736/902/758 «Про затвердження Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами» та актами законодавства, що регулюють відповідну сферу платних послуг переліченими у п.1.3. Положення.

3.2. Заклад дошкільної освіти зобов'язаний надавати замовнику повну, доступну та достовірну інформацію щодо переліку платних освітніх послуг ; порядку та умов надання конкретної платної освітньої послуги, її вартості, порядку та терміну оплати . Відповідно до законодавства оприлюднювати у загальнодержавних друкованих засобах масової інформації, сайті ЗДО вартість освітніх платних послуг, які надаються закладом.

3.3. Платні освітні послуги надаються на підставі письмової заяви та договору щодо надання освітніх платних послуг між ЗДО та батьками або особами, які їх замінюють. У Договорі визначається предмет (вид) послуг, порядок їх надання, розмір та форми оплати за надані послуги, права та обов’язки сторін.

3.4. Директор ЗДО встановлює перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються навчальним закладом, із зазначенням часу, місця, способу та порядку надання кожної з послуг, розрахунку їх вартості та визначає особу, відповідальну за їх надання.

3.5. Директор ЗДО організовує додаткові освітні послуги у формі гурткової роботи відповідним наказом, згідно з поданими батьками заяв та укладених трудових договорів з педагогами та припиняє роботу гуртків відповідним наказом у зв’язку із закінченням навчального року.

4. Фінансово-господарські засади надання додаткових

освітніх послуг.

4.1. Розмір плати за додаткові освітні послуги складається з батьківських коштів відповідно до калькуляції.

4.2. Калькуляція вартості кожної платної освітньої послуги складається бухгалтерією закладу дошкільної освіти, затверджується директором ЗДО, погоджується радою закладу.

4.3. Встановлення вартості платної освітньої послуги здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних з наданням послуг.                       Складовими вартості витрат є :

-   витрати на оплату праці;

-   нарахування на заробітну плату відповідно до законодавства;

-   матеріальні витрати, оплата інших послуг;

-   оплата комунальних послуг та енергоносіїв .

4.4.   Розмір плати може змінюватись в зв'язку з інфляційними процесами та зміною тарифів.

4.5. Кошти, отримані від надання платних послуг, зараховуються на поточний рахунок спеціального фонду бюджету в порядку, встановленому наказом Міністерства фінансів України від 22 червня 2012р. № 758 «Про затвердження порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України» з дотриманням Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637.
4.6. Кошти, отримані від надання платних послуг, використовуються згідно із затвердженим кошторисом  закладу дошкільної освіти з урахуванням вимог законодавства.

4.7. Матеріальні цінності, майно закладу дошкільної освіти, придбане або створене за рахунок коштів, отриманих від платних освітніх послуг, належить закладу дошкільної освіти на правах, визначених чинним законодавством, та використовується ним для виконання своїх функціональних повноважень

4.8. Доходи одержані від надання додаткових освітніх послуг використовуються на нарахування заробітної плати, доплати та преміювання працівників закладу дошкільної освіти, відшкодування витрат, які включені у вартість цих послуг.

4.9. Розміри доплат педагогічному та адміністративному персоналу закладу дошкільної освіти, що нараховуються та виплачуються із спеціального рахунку, не повинні сумарно перевищувати розмірів відповідних посадових окладів затвердженого штатного розпису.

4.10. Бухгалтерський облік та статистична звітність про фінансово-господарську діяльність закладу дошкільної освіти здійснюється бухгалтерами, оплата праці яких проводиться за рахунок додаткових послуг, через бухгалтерію закладу відповідно до законодавства:

- за ведення та облік коштів, які надходять від батьків за надання додаткових освітніх платних послуг ;

- за облік матеріальних цінностей, що надходять від коштів за ДОПП ;

- за ведення табеля роботи та нарахування заробітної плати.

4.11.   Виплата премії здійснюється щомісячно на період навчального року.

4.12. Преміювання надається педагогічним працівникам та адміністративному персоналу закладу дошкільної освіти які :

- сумлінно ставляться до своїх обов'язків, не порушують трудового розпорядку;

- не мають зауважень та скарг з боку батьків і адміністрації ;

- на високому рівні забезпечують результативність та якість освітнього процесу шляхом впровадження інноваційних технологій, проведенням роботи з дітьми в гуртках ;

- забезпечують високий процент відвідування дітьми гуртків ;

- за організаційне та методичне керівництво гуртками з надання додаткових освітніх платних послуг.

4.13. Батьківська плата за надання додаткових освітніх послуг вноситься до 20 числа кожного місяця незалежно від кількості днів, коли дитина відвідує заклад дошкільної освіти.

4.14. Не вноситься плата, коли дитина не відвідує ЗДО впродовж місяця з поважних причин ( санаторне лікування , госпіталізація , хвороба ).

4.15. В разі тимчасового призупинення діяльності закладу (за наказом управління освіти, карантину, тощо) плата за надання освітніх послуг вноситься відповідно до вимог чинного законодавства України, з обов’язковим відпрацюванням пропущених годин керівниками гуртків .

4.16. Додаткові освітні послуги надаються на безоплатній основі :

- дітям – інвалідам;

- дітям – сиротам, дітям , позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа. .

5. Контроль за наданням додаткових освітніх послуг

5.1. Контроль за витратами на розвиток матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти здійснюється радою закладу .

5.2. Контроль за якістю надання додаткових освітніх платних послуг здійснюється керівником закладу дошкільної освіти, вихователем-методистом відповідно до посадових обов'язків.

Форми контролю : щоквартальні звіти педагогів-спеціалістів перед батьками, Дні відкритих дверей , групові батьківські збори.

5.3. Державний контроль здійснюється управлінням освіти Рівненського міськвиконкому.

 
6. Заключні положення
6.1.  Відповідальність за організацію і якість надання платних послуг несе директор ЗДО. 
6.2.  До надання платних послуг залучаються педагогічні працівники закладу або сумісники з дотриманням Кодексу законів про працю України та Законів України «Про освіту» та «Про дошкільну освіту» .